Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΙΟΥ
ww.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26796 ΕΤΟΣ 88ον
Δέκατη ημέρα ανόδου
Κ. Μίχαλος:
«Δαιδαλώδες και
στο Χρηματιστήριο
πολύπλοκο το
φορολογικό
Νέο υψηλό από τον Ιούνιο 2015
σύστημα»
Προβληματικές οι σχέσεις
Κράτους φορολογούμενου
χές της ΔΕΗ
-4,85% στα 3,89 ευρ
στα 16,00
Oil (+4,51%
ράτους και φορολογου
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ροβληματιχές εδώ χαι δ
+3,90%
3,20 ευρ
ην Ελλάδ
πογραμμ
Ενεργ
ή (-2,83%
τη διεθνή ημερίδα μ
στα 3,27 ευρώ), της Vioh
α: «επίλυση διαφορώ
και προστασία
+2,62%
ρόεδρος της Κεντρ
φορολογούμ
της Εθνική
-2,56%
ής Ενωσης Επιμελητηρ
χαι του ΕΒΕ
0,320 ευρ
Κωνστ
τίνος Μίχαλος.
Αντιθέ.
Μιχαλος εξήγη
ρη πτώση σημ
σαν οι μετο
ένα δαιδαλ
χές της L
δες, πολύπλοχο φορολογιχό σύστημ
ργεί %ενα ερμη
αι αλ
λάξει διαρ
ρώ), της Grivalia Propertie
μεγάλ
ριθώρ
1,15% στα 9,44 ευρ
αι τη
φορολογ
δημιουργού
0,92%
21,50
αι όλ
ρισσότερα σημ
μεταξύ φορολογ
Από τον
ς, τη μεγαλύτερη άνοδ
σταση αυτή έχει οξυνθ
όπως είτε, εξ
Σε ανοδική τρο%
Κοινής Ωφέλειας (+3,85%
για δ
ος δείκτης έχ
αταγράψ
Πετρελαίου (-3,64%
ματιστηρ
συνεδρίαση, νήθη
η χρηματ
συνολικά κέρδη 13,68%
Ταξιδ
σχενων (+2,11%
φορολογι
ηριακή αγορά, δ
1,82%
μεγαλύτερ
760 μονάδ
τα επίπεδα τ
7,015
της Αχίνητης Π
Η αγορ
Ομόλογα ύψους
66.396.499 μετοχέ
2015 (797,52
δρίαση της 26η
Ο δείκτης υψηλή
φαλαιο
0,92%)
Τροφίμω
0,50%
60 δισ. ευρώ το
σε άνοδ
σε ποσοστό 1,04%, εν
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών
ός Δείκτης Τ
έκλεισε στ
δεί της της μ
η Εθνική
η Πειρ
μnνα αγορα Zει n
763,42 μ
σχύθη
71.259.704
56.448.978
ΕΚΤ για την
χές της wηλής χεφαλα
Στη διάρ
oησης, τη μεγαλύτερη άνοδο χατέγρα
«μάχη» του
Αυξήθηκε το έλλειμμα του εμπορικού iσοzυγίου
αποπληθωρισμού
κατά 36,2% τον Μάρτιο
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε
ΚΤ) αναμένεται να προσαρμόσει την
Ανοδο 36,2% Η συνολική αξ
των αγωγών- απο
σημείωσε το ελλειμμα
διο διάστημ
τεύθυνση τη
λιτικής
αύξηση 31% (χωρ
της, καθώς η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη
ης χώρας
2.094,7
παρουσίασε ξηση
.558.4
αποκτά μεγαλύτερη δ
μική, δήλωσε
ς, λόγω της μεγαλ
αύξηση 25,7%
μέλος του Δ
Συμβουλίου τ
ξησης της αξίας
ρελαιοειδή
Υβ Μερς. Καθώς η
νάπτυξη ενισ νετα
ξαγωγών, μ
έλεσμ
205,3
ρώ ή 12,5%
ά 503,4
γορές εργ
έλλειμμ
τρίμηνο τ
φιχτές, α
μφανίζ
ηση 44,8%
ξηση κατά 205,4
ευρώ ή
Ειδιχότερ
της ΕΛ
Peterson Institute: Οι τρεις
ΣΤΑΤ για
ές συναλλ
μπορευμ
Το έλλειμμ
γες πρ
τα εξή
2.142,4
εναλλακτικές για το ελληνικό χρέος
λιχή αξ
573,2
ον Μάρ
2017 ανήλθ
Μείωση Μείωση Μείωση
ξηση 36,2% (χωρ
4.776,0
εκατ. ευρώ, έναντι 3.667
ξηση 1926
ίδιο μή
ρώ ή 13,7%
χωρίς τα
ο ανεξάρτητο αμεQuιανιaό Ινστιτούτο Διεθνών ο
μικών Peterson Pet
ξηση 30,2% (χωρ
ε αύξη
δή παρουσ
ά 397,9
r International Economics»/ ΡΙIE
ε αύξηση
ρώ ή 6,6%
ρώ ή 13,1%
διεθνούς χρέους ανέλυσε το θέμα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους
κατέληξε
λική αξ
τριμη
μπερασμ
φίξεων ανήλθε στ
α 294,4
ρώ, ή 9,9%
ψη όλ
3.355,4
ρώ, έ
0.192

Τελευταία νέα από την εφημερίδα