Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3512O •∆ΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑ ΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Η απάντηση στα

ναρκωτικά

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΤΟ ∆ΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΙ∆ΙΚH ΣΥΝΕ∆ΡIΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝHΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΜAΣΤΙΓΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΤΙ ΠΡΟΒΛEΠΕΙ ΤΟ ΤΡΙΕΤEΣ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ
Με το πολύ σοβαρό ζήτηµα της µάστιγας
των ναρκωτικών και της πάλης εναντίον
τους ασχολήθηκε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της πόλης σε ανοιχτή του συνεδρίαση, παρουσία φορέων και κατοίκων της
Καισαριανής.
Η διοργάνωση του συγκεκριµένου ∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν δέσµευση της ∆ηµοτικής Αρχής από το προηγούµενο διάστηµα και µε αφορµή τα περιστατικά που
είχαν σηµειωθεί στο Σκοπευτήριο.
Καλεσµένοι στη συνεδρίαση ήταν ο κ.
Αχιλλέας Ρούσος από το δίκτυο υπηρεσιών πρόληψης και έγκαιρης παρέµβασης
του ΚΕΘΕΑ και ο κ. Παναγιώτης Κατιφές
από το Εθνικό Συµβούλιο κατά των ναρκωτικών.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν εκπρό-

>> ΣΕΛ. 6

∆ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ

Βράβευση εθελοντών
καθηγητών
>> ΣΕΛ. 2

Αναβάθµιση του
δικτύου πεζοδρόµων
στα Αµπελάκια Αλίµου
Το έργο
χρηµατοδοτείται
από πόρους της
Περιφέρειας
>> ΣΕΛ. 8

σωποι του παραρτήµατος Καισαριανής και
Βύρωνα του ΕΣΥΝ, εκπαιδευτικοί και διευθυντές από τα σχολεία της πόλης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα στήριξε
το πλαίσιο και τις προτεινόµενες προτάσεις της ∆ηµοτικής Αρχής για τη διαµόρφωση ενός τριετούς προγράµµατος που
θα περιλαµβάνει πληθώρα πολιτιστικών
και αθλητικών δράσεων µέσα στους σχολικούς χώρους και εκτός, την εκπαίδευση των επαγγελµατιών που ασχολούνται
ή έρχονται σε επαφή µε τη νεολαία και
των γονέων, την έµπρακτη αλληλεγγύη
στα στεγνά προγράµµατα, καθώς και τη
συνέχιση των πολιτικών διεκδικήσεων
ώστε να προβάλλονται αγωνιστικά πρότυπα στάσης ζωής στους νέους.

>>ΣΕΛI∆Α 4

Πάνω από 600 µαθητές
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

Παρέµβαση της Περιφέρειας

στο Ελληνικό

Μεγάλη επιτυχία
σηµειώνει ο θεσµός
που ξεκίνησε ο
∆ήµος Ηλιούπολης

>>ΣΕΛ. 6

∆ηµιουργείται ενιαίος χώρος
πρασίνου και αναψυχής
Προγραµµατική Σύµβαση για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση
πλατείας Σωτηρίου Ζωγράφου και επεµβάσεις ήπιας κυκλοφορίας σε
παρακείµενες οδούς του κέντρου», υπέγραψαν η Περιφερειάρχης και
η ∆ήµαρχος Ζωγράφου, Τίνα Καφατσάκη.

>>ΣΕΛ. 5

Θετικός
ο απολογισµός
του πρώτου έτους

Να προχωρήσει σε άµεσους
υγειονοµικούς ελέγχους
στο Ελληνικό όπου
εξακολουθούν να
στεγάζονται σε τρεις
καταυλισµούς κάτω από
άθλιες συνθήκες χίλιοι
πρόσφυγες και µετανάστες
ζητά από τη διοίκηση της
Περιφέρειας Αττικής ο
Γιάννης Σγουρός.

>>ΣΕΛ. 9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα