Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 6- ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΙΟΥ 2017
Εμμ. Μ
Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26795 ΕΤΟΣ 88ον
Πιθανό
Αλ. Τσίπρας: «Εκτός μνημονίων
επιπρόσθετο
πακέτο ύψους 2%
το καλοκαίρι του 2018»
για τα έτη 2019
ποίθηση ό
Την άποψη
ότι παραμένει στόχος η
ρι του 2018 η χώρα θα βρ
η συνολικής συμφωνίας σ
αι οριστικά εκτός μνημονί.
νεδρίαση της Ευρωομάδας (Eurogroup)
τος της
της 22ας Μ
πολλές φορ
χος. Ο ίδιος
Αλέξης
φερε οτι η
ην Αθήνα μ
ξύ θεσμό
λληνιzών αρ%
ση της Κ
ής Ομ
λύ φιλόδοξ
δας του ΣΥΡΙΖΑ
και επανέλαβε
ταρρυθμ
η κυβέρνηση δεν ξεχ
ληροθεί η δ
ρη αξιολογήση, θ
40 πρ
ις. Α
σύνη που έδειξε στ
ήδη εφαρμοστεί
ετα0- ΡΙΖΑ
τα τρία τ
εκή δρ
@εμείς Αναφερθ
ρούν νομοθ
Βουλή
λλά διαβεβαιώ
Σύμφω
λληνιχές αρ
ρες δ
πληγέ
ροχώρη
για τη
σχέδιο χαι πήγ
ολύ χαλά
η εβδ
τήν την Ψηφοφορία τη
χο προσήλωση
ομιχά στοιχ
αταφέραμε να πιάσ
ατε στημένο οργίαξ
μάδα, γύρω στ
λη τη διάρ
α της δ
με πλ
σμα μεγαλύτερ
ραγμάτευσης, λέγοντα
α θυμη
οιήσαμε τη δ
ραγμάτευση, τη βγάλαμε
την εν
λόγιξ
άλλο σημ
μια θ
μας έλεγε η
ση. Κλ
την πηγαμ
της ομιλ
ρα έλεγ
στη Ρώμη, στη Μαδρίτη
συμπληρώσ
Μας λέ
Γερμανικό
ρητά ότι δ
μας ξ
ογράψουμε δ
ραπέξι ού
χτόνα εξαιρ
το ρωπαίχό
μέτρα,
ΥΠΟΙΚ: Πακέτο
λύ σκληρ
χτημέ
λογικών δ
τε τα εργασ
Δηλαδή
Αλέξης Τ
ροηγουμ
Ο πρωθ
ογραμμ
ελάφρυνσης του
λαφριά -61 δ
ρώ δη
έτρα ή
ήγαμε τη δ
ρισμέ
τη ΝΔ
ροσαρμογής έφερ
ελληνικού χρέους
Αδωνις Γεωργιάδης,
ση στο Ευρ
μο σιονομική
ΠΑΣΟΚ, 6,5 δ
ευρωβουλευτές της ΝΔ χαι ΠΑΣΟΚ ατη
ΣΥΡΙΖΑ.
α %ανά
μετά τη λήξη του
Ο πρωθ
Βρυξέλλ
ο γραμμ
και θα την
την αξιολόγη
με εμ
δυο χρό
της δ
μας στηρί
ρα μετρ
τρέχοντος
διακυβέρνηση
άσαμε
Εμείς οι
δεν χ
Προγράμματος, αν
Σε αποπληρωμή χρέους και ληξιπρόθεσμων
είναι αναγκαίο
οφειλών στον ιδιωτικό τομέα δόση
για την ελάφρυνση τ
ς ετοιμάζ
της Ελλάδ
με τους
θα οδηγή
Επιτροπ, Ευρ
ς Μηχ
μήνυμα γ
λάφρυνση
θανόν σ
έρω μέτρ
ητα μιας
τη δυνατότητα της Ελλάδ
μος Σταθερότητας (ΕΜΣ), Ευρω
ελάφρυνσης τ
στρέψ
ου χρέους της Ελλάδας στον επίσημο το
υ χρέους της στ
χεφαλαιαγορές» σημείων
ρική Τρ
στις ιδ
ζα (ΕΚΤ
Διεθνές
μο τομέα
θετική για το αξιόχρ
Moody
ροσθέ
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), σύμφωνα
της. Η συμφω
ρόγραμμα στήριξη
με δημο
μα της ης εφημερ
στην ολοκλήρωση
λόγησης Moody
άλυσή τ
κληρωθ
Αύγουστο του 2018
Handelsblatt που επικαλείται π
δα ηγες
ξιολόγηση
ν ελλη
λευταί
dit ο
Ελλάδα θα χρημ
ης. Τ
με γνώση της πρ
Το βασικό θ
προγράμματο
ρούπό
ό της συμφ
χές ανάγ
της με την έ%δοση ομολόγ
υνταχθη
θεση για τη
γορές. «Η ολοκλήρωση τη
ρος την Ελλάδ
ρης αξιολόγηση
είναι επίσης πιθα
Πιθανή αγορά ελληνικών ομολόγων
στην Ελλάδ
λύψει τις μ
για τη
από Ευρωπαiκή Κεντρική Τράπεζα
την τον
ν λήγουν
ληρωμές χρέ
λληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα
σοτιχής χαλάρωσης της Ευρ
Κάθε ση
ράπεζας (ΕΚΤ
της Ελλάδ
Τα ελληνικά ομόλογα αποτελούν την τελευταία ευ8αιρ
επενδυ
α έχου
θετη στήριξη για τη
τηση τη
μία εύκολη χορηγία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναφέρει άρθρ
ρό σβασης στις αγορέ
Ευρωπαίου
στωτές της, θα βελ
k στο R
η στήλη Β
kingvi
θα μπορ
δημοσ
αι βελτιώ
πληρωμή
μολόγ
της ΕΚΤ, μ
αταθέτες», συνεχ
ρογραμμ
ς τιμές τους
βελτιωμ
δημοσίου. Οι
της Ευρωζώνης
μές άλλ
μολόγ
ληρωμής θ
στην αντίθετη
εύθυνση
Fitch: Η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα