Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
νημόνο με
ΗΑΕ ο
ενεργεια υπέγραψε ο Σταθά Κης
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -1ο:1.00Ε Α.Φ. 4955 Σάββατο 06.05.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Εισπράξεις 879 εκατ.
Exπρόσωπος ESM:
Πρωτιά της
Πλημμυρίδα κατασχέσεων
Στο τέλος του προγράμματος τα μέτρα για
Επενδυτικής
χρεών στην Εφορία
το χρέος
Τράπεζας
Την πρωτη θέση στη
Ολο το σχέδιο για τα
χρηματιστηριακή
αφορά
Απο λιο 2017,
FTSE 25
η Επενδυτική
Τράπεζα της Ελλάδος με
34,38%
34.32%
2017.
Στη δεύτερη
θέση βρέθηκε η Εθνική
10 περιφερειαΚά λιμάνια
Χρηματιστηριακή (16,21%
στην τρίτη η Εθνική TeάΕλλάδος
2.75%) Αντίστοιχο
ΣΜΕ Εθνικής Τράπεζας
ETE -0,65%, πρώτη έχοψ
νήμα η Επενδιτική Τράπεζα
Ελλάδ
8,47%, δεύτερη η Πειραιώς
ΑΕΠΕΥ μ
7,71%
τρίτη
η Guard
Trust Χρημα
Uνεπης στη δεσμευ
στηριακή με 11,86%
Ανεβάζει τον
Επιστολή Φάμελλου σε Δήμους
και ΚΕΔΕ για δασwούς χάρτες
για Aegean
η Euroxx
Ο Αν. ΥΠΕΝ, καλεί τους Δήμο. δημιουgux αμφισβητησEων για
άχiσουν άμεσα ώστε
ριοχές
ίας, τη
απρόσκοπτα η διαδ
λουθη ταλquτοgtz
Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο
περιwcoμε- αλλά
wτονομευση, μελγια τη μετοχή της Euroxx,
ΕΙIEΑ
δασνιών χαρτών
8 από 6.3
Συνεπής στη δέσμευσή
Αν. ΥΠΕΝ, χαλεί τους Δήμοέxθεσή της στην
ιδικά αφού
ΔΣ της ΚΕΔΕ (11704/2017) για
διατηρ
ένταξη
σe ατέλεια των αντuggri- τους λήφθηκαν υπ' όμη από την
equalweight για τη μετοχή
Πολιτεία,
δράσουν άμεσα,
δασικών χαρτών
Την πώληση
Αλεξανδρούπολης αλλά
που υποβάλλουν οι ΟΤΑ Α' x
την τελική προθεσμία
την Τρόσφ- 12/06/2017, έτσι ώστe
παραχώρηση δgαστηoοτήτών στα άλλα μεγάλα περιφερεια
στις να Η χρηματιστηoι
Β' Εot0μού, μετά
λιμάνια προωθε
το Ταμείο Ιδιωτwoπoήσεων. Τ
ρδοφοg
δημοσίευση σε ΦΕΚ τη
μευτεί περαιτέρω
ατη ιση μένης
τις προτάσεις της Αθήνας προς
ς δανε
σχετική
1491/Β/02.05.2017)
συνεχιστεί uτρόσκοπτα η διαδιστες
ΥΠΕΝ,Σωκράτης Φάμελλος, με
ρροπία
επιστολή που απέστειλε νου των δαowών χαρτών, αναφμεταξύ τη
μεταφορική
στους Δήμους, tπενθυμίCBL
της ανόδου
υποχρέωση Τοπικής Αυτο. Υπενθυμtται ότι Δημοτικά Με την πώληση του πλειοψ
νέος, που προβλέπει αξιοτης
τα ριστική κίνηση
μόνα αρμό- τppwoύ πowέτου του Οργαν
ποίηση τον άλλον λιμένων
διοίκησης στην
Συμβούλια
uέσeις
λή των στοιχείων που αφορούν δια όργανα που μποgούν να σμού Λιμένα Αλεξανδρ- μέσω
συμβάσεων
παρεξάμηνο
στα όρια των οuHισμών των λάβουν τις
αποφάσεις προσδιο- ούπολης (Ο.Λ.Α) φαίνεται αχώρησης συγχεxριμένων
ρισμού
ύxλος πωλή- δραστηριοτήτων ή
πως κλε
με αναxοίνωση
Υπουρμε βάση τις προσεων εταιρειών διαχείρισης
συνόλου
EBITDA τη
ις της για
ποθέσεις σχετικής ΚΥΑ,
γείου.
ποστηρίζουν λιμανιών
2017-2018 κατά 23%, προβλέποντας μέση ΕτfΗ Δεδομένης της μέχρι σμegα
μφέροντα
τις ανάγκες
οδών ανά
περιορισμένης αντατώροισης των πολιτών, αναφέρ
μετοχή ατά 21%
2019.
Δήμων με
αποτέλεσμα τη αναxο νωση.