Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΙΟΥ 2017
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26794 ΕΤΟΣ 88ον
ΣΕΒ: Η μείωση
Ο Moody's συμφωνεί με ΔΝΤ
των φορολογικών
Η Ελλάδα δεν μπορεί διατηρεί
συντελεστών
να Παραπέμπεται στις
καλένδες
υψηλό πλεόνασμα επί μακρόν
Η δεύτερη αξιολόγηση ολοκληρ
προσδ
σε κλίμ
φ ενός θε
ρογραμμ
για την ομαλοποίηση των συνθηzuν χρηθεση γ
ματοδότησης της
Greece
αμιευση μ
ρου αρνη
για την μ
ρος τη
θεση τ
μέτρων άμβλυνσης της υπερ
Ελλάδ
φορολόγησης τη
στην Ελλάδ
ΣΕΒ στο εβδομαδ
ληρωμ
λήγουν
χρέου
άγχη γ
άμεση μ
της φορολογικής επιβάρυνσης
Κάθε ση
Ο Σύνδεσμ
στηρίζ
ότι ενώ προβλέ
με βεβαιότη
της Ελλάδ
ρολόγή
ρα αύξηση της φ
ρολογίας για ευρ
ου πλη
γχεχριμέ
στον Ευρ
μείωση των φορολογι
συντε
της, θα βελ
μέγεθ
με ελάχιστη ήμήδ
λοποτηση
ή πιθανότη
δημοσίου. Ο
Σύμφωνα με
ΣΕΒ, η αβεβαιότη
μεγέθ
της ίδ
ληρωμής θα αποτε
φορολογ
μη φιλική πρ
μήνυμα για τη δυνατότητα
την ανάπτυξη,
της Ελλάδ
στρέψ
φαλαιαγ
«Παράθυρο» για
Moody's, προσθ
ρες», ση
Το βασικό θ
ό της συμφων
συμφωνία της Ελλάδας με
ρόγραμμα στήριξης προ
θα οδηγή
αλλαγή στην
α ολοκληρωθ
Αύγουστο του
ητα μ
ραιτέρω μέτρα ελάφρυνση
πολιτική της ΕΚΤ
η Ελλάδα θα χρημ
ελάφgυνσης του χρέους της στ
της Ελλάδ
ου χρ
ξιόχρ
της με τη
μο τομ
έα, τα
θα καθιστού
αφήνει ο Π
μο το βάρ
ου χρέους τη
λοκλήρωση της δ
λόγησης Μ
Πράετ
στην ολοκλήρωση
αξιολόγηση
credit o
ξιολόγηση
Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη φαί
Υπουργικό Συμβούλιο: Κάθε αντίμετρο και
παράμετροι της θυνσης τ
ένα χωριστό άρθρο
ής της Ευρ
ής Κεντρικής Τρά
ζας (ΕΚΤ
με την
για το χρέος στο Eurogroup της 22ας Μά
Ευκλείδης Τσαχαλ
γός Ο
φαλής
Σε πολλά χωριστά άρθρα -δηλαδή
η έχθεση
για τη β
ημέρωση για τη δ
ροχωρη
μολόγος της ΕΚΤ
ση. Ε
γραφή
ρθρομετρ
Η ανάπτυξη στη
ρωζώνη διαχε
ίξειο δρ
α αντίμετρα της συμφωνίας, ό
για την
ρισσότερες χώρες, το
αξη της χώρας στο πρόγραμμ
σε σχέση με την
στηλε στη
κής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Καθότι υπάρ
Συμβουλ
διαφορ
αση του πρωθυπουργού, σύμφωνα με
ρχει πιοαν. EWG: Στη βάση της συμφωνίας Μαίου
τη Γερμ
βερνητ
στούν μερικές μέρ
2016 θα διευθετηθεί ελληνικό χρέος
το ογραμμίζουν ο
Η κυβέρνηση θέλ
λοχληρ
ριο γ
Μαίου, ώστε να μην υπάρξ
ριθώρ
ολοκληρώθη
αμία πλευρά να καταλογίσει στη
όγευμα της Πέμπτη
EuroWorking G
ρξει συνολική
ή %υβέρνηση
ς Βρυξέλλες
της δ
ρης αξιολ
την πορ
Μαίου». Κατά
ηγές, υπάρχ
δοθεί έ
αυτον τον τρο
ρογράμματος
ό όλε
λευρές η διάθεση
ραμιχρό πάτη
ραιτέρ
ράταση
Σύμφωνα με πηγή της ευρωζώνης, το EuroWorking Group qαιρέτισε την προχαταρκτι
νατον, μετά την συν
της λύσης στο χρέ
ή συμφωνία μεταξύ θεσμών χαι ελλη
ν αρχών πάνω σε ένα
έτο πολιτική
ου θα
η δοχιμ
ή έξοδος της χ
οτελέσε τη βάση για την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγηση
ρογραμμ
ρας στις αγορές.
διάγραμμα
Σταθερότητας.
Ειδικότερα, σύμφωνα μ
άρξει συγχεχρ
Σε συνέχεια της εφαρμογής των προαπαιτούμενων δράσεων από την Ελ
Κατά τη συνεδρίαση του Υ
μέτρω
ηση των μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα