Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 05.05.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5764
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οιχονομίας χαι Ανάπτυξης
Με γοήμα από ΠΔΕ δύο πολιτιστιχα έργα στη Μεσσηνία
Ανησυχούν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες για τη «βίανη εeποίηση μονάδων της ΔΕΗ
ΕBIKEN Οφελος 35 εκατ. από τήδιαμοψιμότητα
Ο πρόεδρος της Ένωσης Κωνσταντίνος ΚουκλέλΣυνάντηση
ης ζήτησε την παράταση για τρία χρόνιατου μηχα- ΔΕΣΦΑ-TAP για
διαχοψιμότητας. Ανησυχούν ο
νισμού
επιβεβαίωση
γοβόρες βιομηχανίες για τη «βίαιη εκπονηση
συνεργασίας
μονάδων της ΔΕΗ»
σημειώνουν την αν
συμφωνία συνεργασίας του
φυσικού αερίου TAP με
τής γρήγορης αναδιοργάνωσης της αγοράς.
Διαχειριστή
Συστήματος Φ
tού Αερίου
ΔΕΣΦΑ
μέα της λε
Οφελος 35 wατ. ευρώ είχαν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες
ογίας
τήρηση
από τον μηχανισμό της διαχοψιμότητας, με αποτέλεσμα αυτό
βεβαιώθη
τά 70% αύξηση της
Τα Ηίνητρα
ραγωγής μεταποιη
άντηση
τινών μονάδων του κλάδου, όπως οι χαλυβουργίες
λέχη της ΕΒΙΚΕΝ κατά τη διάρκ
Αυτό επισήμαν
ΔΕΣΦΑ μεταξύ
χαν με τους δημοσιογράφο
για γενοσημα
ς συνάντησης
0ύνοντος
ζήτησαν παράταση του μέτρου για άλλα
μβούλου
ΔΕΣΦΑ,
Σωτήρη Ν
τρία χρόνια προτρέποντας το υπουργείο Περιβάλλοντος να
στους φαρμα%οποιους Ενέργειας
να υποβάλει το σχετικό αίτημα στην Κομισιόν
θύνοντος συμβούλου
του TAP
Ian B
Όπως μεταδίδει
ΑΠΕ, στη
άντηση
ρευρέθη
διευθυντής
την Ελλάδα,
Rikard
Scoulias, καθώ
υpηλόβαθΠράσινο φως από Σχουρλέτη
μcuευθυντνεά στελέχη%αι τ
δύο πλευρών
ΣUxεxριμένα, επιβεβαιώθηκε
για 511 συμβάσεις εργασίας
η πρόθεση του TAP
ΔΕΣΦΑ τη λειτουot
σε ΟΤΑ
συντήρηση
ελληνικό έδαφος, όπως επίσης
Δεν υπάρχει θέμα διάθεσης μη
η λειτουργία
σούπερ μάρκετ, διαβεβαίων
gγός Υγείας
ην Αλβανία, με
σύναψη 506
ώλουν δημότrς για τις
οποίος αναχοί
κίνητρα γ
δήμων
από την ίδρυση της
εργασίας
ρισμένου Χρόνου
υπηρεσίε
τους παρέχ
ιφείας ΔΕΣΦΑ-ALBGAZ.
μήνες
Επιπλέ
στό κέρδους, με
ΔΕΣΦΑ
συμβά
ίσθωσης έργου φροντίδα ηλκmμ
για κάθε 10
ποσοστιαίες μονάδες αύξησης της χορήmσης
διάρκειας έως ένα έτος
πουργείο Υγείας
γενοσήμων πά
αυτοδιοίκηση
μεταφορά τεχνογνωσίας στην
ιούς, όπως μεταδώ
atronet.gr
NIΙΔΔ
υς ΟΤΑ
εταιρεία ALBGA7.
δημοσίου δ
Κατά τη
υπουργός διοίκηση, είναι η εξής Αγαίου
Η ενέργεια ποoωθ
Εντάσσεται στην
τησης, συζητήBηxε
ώσεις, Αττικής 109, Hτeίe
ηση δέσμευσης
λάβει η Ελλάδα έναντι
τριμερές πλαίσ
Εργασίας
Δυτική
ιστών για διείσδυση γενοσήμον φαρμάxων
μεταξύ ΔΕΣΦΑ-TAP-ALBGAZ
Όπως μεταδίδει
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΕ, η μισθ40%
2018, από 25%
σημεο
σμβοι- 97, Κρήτης 80, Μ
σotχων είναι αντατοδοτιx
Πελοποννήσου,
λοχλήρωσης.
Θράνης 124
σχετικών
ντίτιμο
Διτικής Ελλάδος
ονίου 10.