Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σταθερ
ρησε -προς το παρόν- το επιτόHαη Fe
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4954 Παρασκευή 0606.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
θμό αν
Diageo
Φάμελλος
πτυξης 1,7%
χατέγραφε στο
Αντέχει το αλκοόλ
Κανένα νέο μέτρο δεν θα εφαρμοστεί
α' τρίμηνο
χωρίς αντ μετρο
μία της Ευρωςύνης
2017 με
τικό ρυθμό ανά meης
Ανοιξε παράθυρο
ΗΠΑ, σύμφωνα με την πο
ή εκτιμηση της
Ευρωπα κής
Υπηρεσίας Η Eu
σήμερα ότι
Εγχώρ
Προιόν
ΑΕΠ) της Ευρ
ζώνης αυξήθηκε κατά 0,5%
πρώτο τρίμηνο
γιαgύθμιση χρέους και QE
σύγκριση μ
7% σε ετήσια βάση
εκτιμήσεις γ
πρώτο
τριμηνο
ρυθμό ανάπτυξη
σύνολο
ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης
στις ΗΠΑ tπαν 0,7%
διάστημα
αδύναμη
πιδοση από
ΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Ε.Ε
πρωτο τρίμηνο
2014,
Ανοδική τροχιά,
Διχαιολογμένες οι
για έβδομη συνεχή
owεδρίαση μειώσεις συντάξεων
Οι περικοπές
των συντάξΕων που
ως νόμισμα
δεν μπορούν να θεωρηθούν αδ
στη διασφάλιση της χρημαικής σταθερότητας τη
εrgύ», αναφέρει η
ξuούχ
απόφαση. Η
Αυτό αποφάνθ
το Γενικό Δικαστήριο της Ει
στη διαπίστωση ότι "λαμβανοπαϊκής Ε
προσφυγή μένων
συνταξιούχο
άμεσου zινδύνου
δική τροχιά, γ
τη φερεγγυότητα της Ελλάθεωρηθούν παρά.
δρίαση,
Αυξημένη
πιθανότητα να ληφθούν μέτρα για το χρέος
και να
μέτρα
μπορούν
μειώσεις
στησαν από 1/1/2013 έως
χαι, θεωρηθούν αιδιaαιολόγη
ενταχθεί η χώρα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Στο
γορά, προσεγγΚοντας
ορισμοί των δxαιωμάτων που 25%
του ΑΕΠ βΜπει το πρωτογενές
πλεόνασμα 2017-2018
την 31/5/2014
οίκος. Προσγε
την πρόβλεψη για τη φετινή ανάπτυ
ημιωθούν. Σύμφωνα με
Η αγορά κατέγραψε ισχυρή
ρίου: «Μέτρα δεν συνιστούν, υπό
το πρίσμα στο 1,5% του ΑΕΠ.
με σxοπό τη μείωση
του ποσού
mbτεδα από τη
πέρμετρη
απαράδεκτη
δρίαση της 26ης Ιουνίου
ται σε σκοπούς γενικού συμφέρ- παρέμβαση που θίγει την ίδια I Ελλάδα
χαι οι πστωτίς σει ενδεχομένως σε περαι
2015 (797,52 μονάδες),
ος, ήτοι στη διασφάλιση τη
τέρω μέτρα ελάφρυνση
δημοσιονομικής εξυγίανσης στη δικαιωμάτων
εληνwoύ χρέους από τους
στα μέτρα δημοσιονομική
μείωση των δημόσιων δ
Ο Γενικός Δείκτης Τιμ
πολιτικής και μεταρρ- επίσημους πιστωτές,
και στη στήριξη
του συνταξιοδ
στις 748,61 μονάδες,
υθμίσεων που καθυστέρησε
που θα καταστήσει το χρέος
ικού συστήματος της Ελλάδας.
σημειώνοντας υιmά κέρδη
Κατά συνέ
μέτρα αυτά
ότερο
2,00% Στη διάρ
σημειώνει η Moody's σε
θετικό στοιχείο αυτής της
ανταποκήίνονται επίσης
λευταίων ανοδιχων
ού συμφέροντος
πούς γε
εξέλιξης είναι ότι θα οδηγή
λύση της.
εδριάσεων
η Ένωση, ήτοι στη
χρηματιστηρια ιός δείχτη
διασφάλιση της δημο
πειθαρχίας των κρατών
μελιών