Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
918-1959
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΡΕΣ
Ειρήνης μεγαλομ.
Εύθuμίου επισκ. Μαδύτou
αναλφαβητισμός
Παρασχειή5Μτiου 2017
Αριθμ. ύλ40745ΓΕ τος 14
Τιμή 150
Σελήνη9ήμερών Ανατολή ηλίου 6.25-Δύσις 8.20'
ΠΡο εβδομάδων διeΕήχθη μία ημερίδα κατά
Κυριαρχία και δραχμή
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΕ ΤΗΝ
μελέτες, οι
ομικά θέμαTOP IKO
ΠΑΝΑ ΕΙΙΙΛΕΞΕΤΕ
τό όποια έν τούτοις έmpeάζουν καθοριστικό
Αμφισβητούν ΔημοπρατίαoiΕυρωπαίοι
όνομαστικο0erιτοκίου μικρότερου
τουργerή άγορά όμολόγων
σημασία τo0
δημοσίου χρέΧΙΤΛΕΡ
μάτων .της vicχυσηςτoodνταγωνισμοo,της
προσέλκυση επενδύσεων
Οταν μία κοινωνίαόφήνει τούς πολmeς της
μεγάλη καθυστέρησησαν να τοποθ
βόμβες στα θεμέλια
νοποίηση ίδιοτελωνaiτημάτων τους.
συμφερόντων νάέπxeρηματοκοινοβούλια, όταν δεiρtaeutπός
μέσος δροςctρίστcται στο 366
πραyeΙύπέρ τον συμφερόντων της, ήbον
όποιων πραγματοποιεtradς βάρος
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
τέτοια σύγχυση,άστeήEeκάθαρησκέψηστό
τομέα αυτόν
σχεδόν δύνατηP
αντιμετωπίζει, καί δΧιοl προηγηθεlσεςδ9ροeς πολιτικές πού έφεραν τά μνημόνια Onή
στροφή στό θνικό νόμισμα μπορeivάdv
Αποσύρεται
ήλύση γιά
ό πρίγκηψ Φίλιππος
συμβάλλει στivμεbση της άνερyes.On
ήέruβολή
όρων στους μισθούς
μνη, Crater Lake, ή
Hέλληνικήύmpoό της χαί ή Ελισάβετ
τα .Αυτές
Εχουν μία
Κοινή βάση άδυνομίανάδοκρνουμε μεπρόθεσμων, άρνητuων κατά
σμάτωνμioς ενέργειας λιολmκής,Πρόκειτα
Ατυχώς, δεν eva μόνον όμέσος Βληνος
γνώσεων
Ανάλογο DIειμμα ύπάρχεισέ άλλες κατηγορας σημανόντων άνθρώπων, πως δημοσιοδημαγωγική συμπεριφοτόσο 6άλλοnρόσαλλcς άποφάσεις όδηγοov
ρά Kai
ολοένα καiπeρισσότερους
σε μία παγίδα διορΠαραλλήλως, άσκάσθη
φαγητό;
Σήμερα
Παρά θιν' άλος
Με τόβλέμμα τού «χρυσού» Οδυσσέα
Αρχαιολογικό
Διαβάστε τα αθρα
Eiδική'Exxαθάρισις»
«Απουσία έλιτίδας»