Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Συνελήφθη 40χρονο
Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Βραβεύτηκε ο ιστότοπος
«11ος Παλαιο
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
του 1ου Δημοτικού
Δρόμος» στις 27 Μαϊου
με χασίς στην
στις σελίδες 12 & 13
ΕΟ Σπάρτης-Γυθείου σελ.7
Σπάρτης! >σελ. 8
σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
4Matου 2017 Έτος 21 ΙΑριθμός 5147 ITuή φύλλου 0,50EIThλ 2731031253 Fax: 2731031250
[email protected]
lakonikos.g
20 προσλήψεις
Στα «κάγκελα» οι Μανιάτες
εργατών
στο Δήμο Σπάρτης
για τα πρώτα αιολικά!
Καταγγελία συλλόγων για παράνομη έναρξη εργασιών στο Δρύαλο
Στην πρόσληψη
κοσι ατό
μων για απασχόληση έως
πέντε ημερομίσθια κατ άτομο
για το μήνα Μάιο έτους 2017
προκειμένου να καλυφθούν
πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες καθαρισμός
νοΧρήστωνΧωρων Πρασίνου
δικών
Βοτανί
σματα). θα προχωρήσει
Δήμος Σπάρτης. Ειδικότερ
ειδικότητα που ζητείται είνα
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθ
κόντων. για την οποία δεν
απαιτούνται ειδικά τυπικά
Προσόντα
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να
έχουν τα εξής προσόντα
πρόσληψης τόσο κατά το
χρόνο λήξεως της προθε
σμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο
της πρόσληψης 1.Οι υποψήφιοι πρέπει να
ναι ηλι
Ενισχύονται ακόμη περισσό
τικός ΠολιτιστικόςoμιλοςMάνης γείο Περιβάλλοντος και Ενέρ- κίνησαν χωματουργικές εργα
από 18 έως 65 ετών κατά το
τερο τα αμποφόρο από τον ασκό ΠΕΡΙ.ΠΟΛΟ Μάνης, καταγγέλ- γειας.
σίες (εκσκαφές και εκΒραxι
ρόνο υποβολής της αίτησης
του Αιόλου» που προκαλεί εγ
λουν ότι αξεκίνησαν τα έργα για
Πιο συγκεκριμένα, πριν μερικές σμούς) πάνω στον αυχένα τ
2. Να έχουν την υγεία και τη
μέρες αντιληφθήκα
με ότι βαρέος όρους Σαγγας Βόρεια από
κατάσταση αιολικών πάρκων
φυσική καταλληλό
κορυφή θρόκαλο» υπογραμμί
στην περιοχή της Μάνης
βιομηχανικών αιολικών πάρκων τυπου μηχανήματα μετακινήθητους επιτρέπει την εκτέλεση
Σύλλογοι της περιοχής όπως η
στη Μάνη, παραβιάζοντας τους
καν μέσω παρανόμως διανοιχ. ζουν χαρακτηριστικά οι δύο σύλτων καθηκόντων της θέσεως
Οικολογική Πολιτιστική Κίνηση
περιορισμούς που θέτει εγκε
θέντος δρόμου εγκαταστάθηκαν λογοιτηςMάνης.
που επιλέγουν, 3. Να μην
κριμένη μελέτη από το Υπουρ- πάνω από το χωριό Δρύαλοςκα
Μέσα Μάνης και ο Περιβαλλον
λύμα κατά το άρθρο
6 του Ν.3584/2007 (κατα«Αγνοια; Απαξίωση; Εκφοβισμός; Τι είναι τελικά;»
υποδικία, δικαστική
συμπαράσταo
Ανωθεν παρεμβάσεις ξεσηκώνουν
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με
την αίτησή τους πρέπει να
υποβάλουν υποχρεωτικός τα
τους πυροσβέστες
εξής δικαιολογητικά:
τoαντίγραφο των δύο όψεων
της αστυνομικής τους ταυτό
τητας. 2. Υπεύθυνη δήλωση
Απόπειρα αποδιοργάνωσης του ανθρωπινου δυναμικού αναφέρει η ΕΠΣ Λακωνίας
ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το
Αιχμές για τις παρεμβάσεις
σβεστικοί υπάλληλοι της Λα
άρθρο 8 του υπαλληλικού
ανωτάτων αξιωματικών του
κωνίας κάνουν λόγο για καλ
κώδικα (καταδίκη, υποδικία.
Πυροσβεστικού Σώματος, ανα
λιέργεια κλίματος εκφοβισμού
δικαστική συμπαράσταση
φορικά με στελέχωση Πυρο
από ανωτέρους τους ως προς
συνέχεια σελ 7
το σκέλος
των μετακινnσ
Λακωνίας, αφήνει με ανακο
ην ίδια στιγμή
μεταθέσεων
Αναδρομές
ΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
νωση της Ενωση Υπ
που όπως αναφέρουν, παρατη
ρείται σημαντική υποστελέ- και ανατροπές
Πυροσβεστικού
Σώματος
Νομού Λακωνίας.
Πυροσβεστικών
στην ιστορία
με τίτλο
της Λακωνίας
Άγνοια: Απαξίωση: Εκφοβ
των Κυθήρων.
σμός. Τι εί
τελικό.» οι πυρο
συνέχεια σελ 9
του ΓώργουΑνωγειάτη
σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα