Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Μίχαλος για τη συμφωνία:
«Ουδέν χαιων αμιγές
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο.TO:1.00Ε Α.Φ. 4953 04.05.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Στόχος,
ΙΟΒΕ:
Χριστοδουλάχης
ολοκλήρωση
Βελτιωμένο
Η Hυβέρνηση μπορούσε να εWεαποφγει
το οwoνομικό κλίμα
την πώληση μονάδων της ΔΕΗ
ξιολόγήσης
στις 22 Μαίου
Απλοποίηση για άδειες
μεγαλύτερη σαφήν
πρωτογενές πλgόνασμα της Ελλάδας, δήλωσε
γερμανικού
ργείου Ο
εργασίες
εχίζονται
Eurogroup
η αξιολόγηση
22 Μαιου
Reuter
Ο ίδιος σημεί
συμφωνία Ελλάδας-θεσμών
ένα σημαντι:0
διάμεσο βήμα»
μίζοντας πως η αξιολόγηση
προγράμματος διάoωσης
Νέα Οδός:
δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
Κw.oφοριαχές ρυθμίσεις
αποδόσεις των
στην περιοχή της Υλύής
ελληνικών
μολόγων
Kirλοφοgueτές gυθμίσεις επανεισάγοντιχι στον αυτο
να σmy περιοχή της λήrνης Τέλος, ατο Τρίτη 10
Υλικής, με στόχο τη διενέρ- Moiου έως
τη Δευτέρα 26
γεια εργασιών 22ατασχεunς Ιουνίου, στο mxλοφοτου μματος Υλική- Κάστρο. ρίας με
τεύθυνση προς
Αθήνα, στο 97,10 χAL η
Προαπαιτούμενο του επικαιροποιημένου μνημονίου η τρο
αποκλιμάκωση
Ειδικότερα, από την Τετάρτη οφορία θα διοχε
νόμου Σταθάκη. Θα
δεθεί η διαδιηση
διimpe η συμφ- 3 Μαίου έως τη Δευτeqα στην αριστερή παράπλευρη
χορήγηση τρουνεζικής άδειας.
ρια για τη
Ιουλίου, στο ρεύμα λοq- οδό
10 της Κυβέρνησης μ
όπου η νηση των Αλλαγές και στο πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών διορίeδcένειστές για την ολοκλήρωορίας με
μάτων θα διεξyετou από
ισης. Μέριμνα για όσες πήραν ή θα πάρουν ά
με το uφιση δεύτερης αξιολόγηση
Λαμίας αμέσως μετά
τα μια λωρίδα aχλοφοgας-έως
95.7ο όπου στάμενο πλαίσιο
χAL, οι χρήστες
χθη σήμερα τις
ΜεταπιHά Διόδια θήβας
πρώτες πρ
τιμές τόσο
ρία θα διεξάγε
Την απλοποίηση των προϊ. της δεύτερης αξιολόγησης το
από μια
διετούς ομολόλωρίδα wwλοφορίας (αντί Οτως αναφέeeι στην αναποθέσεων του νόμου Σταθ- επuιαιροποημένο μνημόνιο,
άνοδο στη
γου σημ
δύο). Στη συνέχει
95,40 xοίνωσή της η Νέα Οδός,
την ίδρκη
δημιουργάκη γ
δευτερογενή αγορά μ
nλοφορία θα διοχε- λάβει όλα
ονργία εταιρειών διαχείρ
αποτελεσματική δευτε
τέλεσμ
τεύεται στη δεξιά παgouτλευρη
μέτρα για ασφάλεια τον σης μη εξυπηρετούμενων
ρογενής αγορά για τα
«χόναποδόσεις
ενώ σχετιeές προ- δανείων θέ
ως προα απα
νηση των
ρικά χαμηλά εππεδα
οχημάτων θα διεξαtε
Hαι σαρινές σημάνοεις τοπο0θα τούμενο
η απόδοση
πάλι μια λωρίδα έως το
ετηθούν με στόχο την πλήρη
μολόγου, η
5,72%.