Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26792 ΕΤΟΣ 88ον
Λευκός καπνός, ολοκληρώθηκε
Δείτε τα θετικά
μέτρα που θα
n διαπραγμάτευση
ισχύσουν εφοσον
σουμε» τους
στο Χους
Ολοκληρώθηκε η
Κλείδ
μέτρα, τ
θα ισχύ
παράλληλα με τη μείωση
τευση,
ταξιοδοτικής δ
ης, το 2019
ς» δήλ
ργός Ο
τευχθ
Ευκλείδης Τ
φερε υψηλόβαθμ
6 το πρ
τος, σήμερ
γύρο, διάρ
διαπραγμ
την ολοκλήρωση τ
ς 12 ωρ
βέρνησης μ
φαλής
φαλής
των θεσμό
ρίοδο
για τη
η τεχ
για μετά το τέλο
προγράμματο
ψηλόβαθμ
για το χρέ
ση της συνταξ
ροέρχ
από τη μ
ής δαπάνης, ενώ τα α
στοιχα θ
1%, για την ίδια χρ
η τεχνική συμφ
σημαί
ό τη μία πλευ
Επιδότηση
δότηση
ρέτου
η ελλ
ή %υβέρνηση
000 ευρ
ο χρόνο, σε 600.000 οιχογ
μοθέτηση
ε με δ
βολή του στο δεύτερο σχέλ
Ενίσquση
γενή νομοθεσ
από την άλλη
διαπραγ
Είμαι αγουρος ότι θ
υπάρχουν τώρα
η συζήτηση γ
λοχληρωθεί η
μερινά πράγ
για τη β
υχαριστημέν
με μερικά Eurostat: Σταθερή
λιγότερο ευχαριστημέ
μία δ
μέτρα
Πρόσθεσε δε ό
ό αύριο η χυβέρ
στο 23,5% n
Πρόσθ
μεγάλο κομμά
ηση δουλ
τος τα 'βαλε με τ
φαρμογή
γραμμ
ανεργία στην
ότι δεν μας ζήτησα
Ελλάδα τον
Τί προβλέπει συμφωνία για τα ενεργειακά
Ιανουάριο
Ιδιωτικοποίηση 66% του ΔΕΣΦΑ και 40% της ΔΕΗ
Σταθερή στο 23,5% παρέμεινε η
δέονται μ
ις λεπτομέρειες
που συν
την Ελλάδα τ
Ιανουάριο τ
ΔΕΗ στο συγκεκριμέν
Νοέμβριο 2017
μο, συμφ
την πώληση λιγ
μονάδων
2017, σε σχέση με το Δεzέμβριο του 2016
λοποίηση
ροβλέ
ές αποφάσε
αι μέχρ
ΔΕΗ, τα περαιτέρω μ
της Ευρ
zού Δικαστηρίου. Η
ροβλέ
για την
λευθέρ
η της αγοράς ηλεκτρικής
Στατιστικής Υπη
δυτής ή
δημοπρ
Αναφορ
Τρίτη
η δημ
τις λ
ς παραμέτρους της
δεν θ
σήμερ
oηλεΣΤρικής ενεργειας
θεσμούς γι
τη ΔΕΗ, για λόγ
ΜΕ) η
ά, έδ
Τρίτη
Σταθερή
μπορούν όμως ναλάβουν μέρ
δημοπρ
λλά σε
ργείο Περιβάλλ
ρωζώνη
ά σχήματα, στα
θα έχουν
χαμηλ
ό αυτά
τητα τ
Ενεργ
2017. Στην «ΕΕ
ν Φεβρ
δυνατότητα συμμετοmς ε
μφωνη
λόγια της ΔΕΗ
βάρυνση
28» η
ργία δ
ορφώθη
ρου δη
Περιφέρ
την εξόφληση τ
χε στο 8% το Μάρτιο, ένα
δυνητικό
Επίση
που προzύπτει α
φαρμογή
φειλόμενων για τις Υπηρ
ντι 8,1%
να έχει αποδεδειγ
δυτής θα πρέ
ης προηγούμενης
πενταετίας,
ρια στη
Ράλι ανόδου με 3,06% στο
μφωνήθη
φειλές
πίσης σε βάθ
εριλαμβάνεται στα προ
μενο βή
ς, ως
Χρηματιστήριο
2022, ώστ
ποφευχθ
για την αξιολόγηση), θ
στη Γ
δες η
της Κ
θυνση Α
oxλιμ
σης τ
ροβλέπει τη μεταβίβαση μονά
μόλογα,
της xυβέρνησης με τους
ηχο της συμφ
σοστό περπου
για την εξειδ
ραιτη
στοιχ
ν μέτρων σε επόμενο στάδιο. Τα μέτρα
σχέση μ
σημερ
οι τραπεζικές μετοχέ
ού ενδιαφέροντος βρέθηκ
ρο του
της ΔΕΗ, πρ
θα ορ
μοθετηθ
μεγάλη αύξηση σημ
σε χαι ο τsίρ
θεί η
ή πρόσβαση τη
τη διεξαγωγή έρ
Δείκτης Τιμ
733,93 μ
δες, σημ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα