Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
εις αγροτών ειδιHot Καθεστώτος ΦΠΑ
ει για τις
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -1ο:1.00E Α.Φ. 4951 Σάββατο 29.04.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
«Το ΔΝΤ
Νάκος
Παπανάτσιου για Βραvδεμ
δεν έχει έρθει
Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ώστε το
Ευπρόσδεχτη κάθε βοήθεια
xτηματολόγ
ιο να ολοκληρωθεί το 2020
για φοροδιαφ γή
Πώς η χώρα μπορεί
Ο μεγαλύτερος φόβος της
Αθηνας
από ξαφνικές
τήσεις
πως επιβεβαιώνονάχιστον
βερνητιμος παράγοντας
μετά την ολοxλήgωση
να βγει τιςαγορέςτον Ιούλιο
σης με τοις
θεσμό
ΔΝΤ έχει έρθει με σμοπό
μεγάλα ζητήμ
Atiσαμ
λα ζητήμ
θέματα
voμίLω ότι
τά μπορεί
Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα
λείσουν τη
μqωνίων. Αυτή άλλωστε ήτα
η στρατηγική Ντά
προηγηθ
στην Ελλάδα τον Απρίλιο
δηλαδή η
λιτική συμφ
Εντρωθούν
δύο πλευρές στις λεπτο
μέρειες, συμπλήg
Σημαντική βελτίωση παρουσ
wmpeσιών
(8,9 από 6,6 μονάδες
μικό κλίμα στην
γνωστό
την Ευρωζώνη
βιο(3,0 από
ραντεβού
σημEquνό
Απ Quo, σύμφωνα με
τα οsτοτe
ΤDiανίας (-5,6 από 6,7) Beλt
ζητήθη
ρίως οργαλέσματα έρευνας Evgωπιά- μένη ήταν
Η έναρξη
κής Επιτροπής (Business and εμπιστοσύνη (-72,2 ωτό -7
Consumer Survey Results
τον σχετικό δείκτη
να είναι
εργασίας αναμέ
τρίτος χαμηλότερος
μεσημέρι της Παο
Ο δείκτης οoωνομκού κλίματος
μετά από αυτόν
του Μαρτtου
(Economic Senti
Indicator, %αι τον Φεβρουαρίου
το τελει- Να λοποuσει άμεσα τη μείωση
του αφορολόητου και
ESI) αυξήθη στην Ελλάδα
ταίο 12μηνο. Σ
λεί κυβέρνηση
κατά 1,5 μονάδα στις 949 μονάμέα, η εμπιστοσύνη
ΣΕΒ. Εκτιμά ότι με τον τρόπο αντό μπορεί να ανα χρηματο
ΚUονοxή» τόνισε
δες, φθάνοντας πολύ xοντά
μειώθητε (-53,5 από -49,8 μονάδοτήσει ομόλογα
θεματικές
υψηλότερο επέτεδο
συζητήσεις
ταίου 12μήνου
που σημε
ωθεί τον Ιανουάριο και τον
Η βελτίωση
του ESI στην Ευρημένο μνημόνιο
Δεκέμβριο 85,1 μονάδ
ζώνη πgoέanpe από σημα
ESM, αυτό με
Η βέλτιστη διανομή
ία αυτή διαταράχθηκε
τους δύο μήνες),
μπληρωματικά
εισοδήματος σε μισθούς και βάναυσα στην περίοδο της
μείς. Επση
Οπως αναφέρει το ΑΠΕ, η της αυξήθη
και στις πέντε
εmpεάtειwtθοριστι- ειημερίας με διrνεwe(2000ά τη λειτουργία της
μερίδ
βελτίωση
ονομιxοτi μεγαλύτερε
ονομceς της
δυο πλευρές έχ
κλίματος Ελλάδα προέκ. Ευgoςώνης, πeeισσότeρο στη
μίας, τονίζει ο ΣΕΒ σε
οδηγίε
Γερμανία (1,8 μονάδες),
από όλους τους
μεις, με
ανάλισή του. Οπως υπομε ξέφρενους ιθμούς
εξαίρεση
τη Γαλλία (12)
στηρίζει Ελλάδα, η ισο
μόνο βασικά Grτήμαενώαxολουθούνη σπανία (1,0)
Συγκεκριμένα, η
εμπιστοσύνη η Ολλανδία (0,8)
αυξήθηκε