Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Χαλάρωσε το πgέοww ταν δανειστών στα ενεργεια%ά
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4950 Παρασκευή 28.04.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Λεxκός (Πειραιάς)
Χατζηαργυρίου
Σε ισχύ
Η χώρα «τρώει
Κρίσιμος ο ρόλος των διαχειριστών
από 1/05 το
από τα έτοιμα
νυχτερινό
δuτίων διανομής ενέργειας
τιμολόγιο για τη
θερινή
περίοδο
για τη θερινή
ρίοδο θα λήξει στις 31
Οκτωβρίου
Ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθuμίζει ότι
φέτος, όπως
κάθε χρόνο, από 1 Μαiου
το... λεHτροσόχ για τη ΔΕΗ
2017 έως 31 Οντωβρίου 2017
ικuαχό τιμολόγιο με
23:00 έως 07:00
Κατανcύωτές
πιθυμούν
ρω ενημέρωση
υτό μπορού
Προμηθευτή
ναφέρ
Αισιοδοξεί για
Στα 20,29 εαχτ. ευρώ
συμφωνία στο
οι ξημιές
Eurogroup η Citi
Pasal
ΠΑΣΑΛ
0,00%
Μετά την πώληση
συνόλου
Development ανακοίνωσε ότι τα των
η Pasal
μετοχών τη
λειτουργικά έσοδα (ενο(
ΠΑΣΑΛ 0,00% στην Trastor
ό μία
παροχή υmpεσιών) για
τυχημένη
ανήλθ
ευρώ διαχeίριση της ΑΕΕΑΠ
ναντι 3,44
εuατ. Ευgώ το τον έτη μέσα
σε ξαιρετικά
δύσηoλες συνθήκες η Pasal ILAΣΑΑ
2015.
0,00%
ντοωθ
ναμενομέτην 31.12.2016
ανάπτυξη
νου αποτελέσματα του 2016
Με δεσμε
ντικό πλάνο που θα συμφωνηθεί με την Κομισιόν
ιδιαίτερα στην
στο πρωτογενές πλεόνασ
αξιοποηση
μέχρι τον Νοέμβριο, ο διαγωνισμός
τη διάθεση λγνιη πιθανά
τρου AthensHeart
στον Ταύρο, τwayν μονάδων. Αποφεύγεται η ομοθέτηση. Το παρασκήνιο
μείον ταμιeιcα
υντική» στάση
διαθέσιμα
τέλος της περιομέσω μιας
της συμφωνίας για
ργειαxά
Γάλλου
αφορά στη διαπραγμά27,89
ρώ κατάστασης
τευση αύξη
24.66
κέντρ
σχέση με την υπόρώ τη
μφωνα
2.2015
λοιπη αγορά.
Eurog
roup της 22ης Maio
έντρο
εμπορικό
ταμίευση της επόμενη
Τα ημένα αποτελέσματα
AthensHeart εμφανίtει άνοδο Με παρέμβαση
του Γάλλου συγκεκριμένης διαρθρωτ
δόσης
μετά από φόρους
τον πωλήσεων των ιατα- επιτρόπου Πιερ Mooneοβισ, κής μεταρgάθμuσης θα αναλ
ιώμαCiti
τα μειοψηφίας
του 2016 ανήλθστημα
του σχεση με το η κυβέρνηση ξεπέρασε
τον ηφθεί με δεσμευτικό πλάνο
2015 παρά την γενικότερη μείο
Στο αν σε ζημιές 20
ημερήσιο σχόλιό τη
σκόπελο να νομοθετήσει την προς την Ευρωπαϊκή Επιτρξημιών 24,34
των λwιτιuών omi
πώληση
σημειώνει ότι
2015. Οι ζημιές οφεύοντ
χιζομενης ύφεσης τη
μονάδων της ΔΕ
μέτρα γ
χρέος θα
ατά κύριο λόγο στις αgνητ
αγοράς, ενώ κατά το β' εξάμηνο
ζητηθού
0,00%. Η
ηση της
αναπροσαρμογές της αξίας
2016 η
ιρεία υπέγραψ
προυπόθεση ότι θα έχ
ίες για
αρκετέ
νέες μισθώσεις
μεταφρ
ανήλθαν σε 16,43 ex. eυρω
μένεται ότι αυτή η τάση θα
προβλέ
υθμίσεις
συνεχιστεί το 2017
μέτρα 2%