Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 27.04.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5759
Εξωδιχαστιχος:
Ψήφιση τώρα, αλλαγές ποιν την ένα ξη ισχύος
Καταλαμβάνουν έκταση 832.000 τ.μ., με στεγασμένες εγκαταστάσεις 65.000 τ.μ.
Το σχέδιο για Σκαραμαγκά παmιίασεοImόρλας
Το πλάνο της κυβέρνησης για το μέλλον των Νωτηγείων Η JYSK ανοίγει
Σκαραμαγκά χαθώς επίσης μαι τις εξελίξεις γύρω από το
νεο Χαταστημα
εν λόγω θέμα, παρουσίασε ο υφυπουργός Οικονομίας και
στη Βάρη
Ανάπτυξης χ. Σ. Πιτσιόρλας, ως προσ εχλημένος στο
πλαίσιο τής τcoετwής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβου- Το έβδομο
κατάστημα της
Jysk στην Ελλάδα, 0α
λίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πει
στη Βάρη την Πέμραιώς
πτη, 27 Απριλίου, στις 9 το
Για να προχωρήσε, βέβαια, το σχέδιο το οποίο πgoο- πρωί
θεί η κυβέρνηση απαιτείται η συμφωνία τόσο των
δανέωcη αλυσίδα ειδών
για το σπίτ, μετά τη λειτο
ιδωτών που
σήμερα τα Νοumrγ
εία Σuαραήμ
Στις 30 Μαίου
μαγκά, όσο και των ιδ
των Νοαπηγείων Ελεν
Μάρτιο στην Κομοτηνή
σίνας και Νεωρίου, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά
το 5th Greek Exports Forum
οικονομικά προβλήματα. Υπενθυμίζετα, πάντως, πως
πενταετ
συνεχίζει ην υλοποίηση του
τς πλά
η δημιουργία ενιαίου ναυπηγοεποχευαστικού φορέα
πτυξης, τ
ίο προβλέπ
περιλαμβάνονταν από την πρώτη σwμή στο πρόγραμ- δίχτυ
μα του ΣΥΡΙΖΑ
όλη την χώρα
Υπενθυμίζε
ότι η Jysk
μετά από ένα δυναμικό
ξεκίνημα με 4 καταστήματα
2015 άνοιξε
μόνο ένα %ιτάστημα μέσα
Ψηφίστηκε το ν/σ
στο 2016, δίνοντας το
ιθioο στην JYsK Ελλάδας
για το Εθνιχό Σύστημα
προσαρμόστε
ελληνική αγορά αλλά
Σε μία
θμό για τη
ς αρχές
Διαπίστευσης
τις εξαγωγές
ς διαδ
πολυε0
λιώνω για τη
απngακή της στροφή, διοργανώνε
waού ομίλου
Tρίτη 30 Μαtου 2017
ξενοδοχείοDrvani Caravel,
ο Γιώργος Τσιρώνης,
5th Greek Exports Foru
σύμφωνα με σχετική
Ψηφίστημε στη βουλή
η διεθνής αναγνωρ
ιφερειακός Διευθυντής της
νωση Διοργανωτές για πέμπ
ργείου ση
EboΝού Συστήματος
η Ένωση Διπλοματιxών Υπαλλήλων Οικονομ%ών &
JYSK αναφέρει πως στόχος
Ανάπτυξης
Διαπίστευσης σύμφωνα μ
ΕΝΔΥ ΟΕΥ)
η Eth
ης δανέζικης
ρείας
νοτικό δίκαιο, τοoσπε
για την επανασύσταση
Events,
ώ οι εργασί
νεδρίου τελούν υπό
ξάρτητο
θνwoύ φορέα
gγείου Εξωτεowών.
ποίηση των νέων κατα(στευσης με τη
teπων
σιών διαπίστευσης στη
Στο συνέδριο Εχει πο
θα τιμήσει τους διορ
Σύστημα
διασφαλι
γανωτές με την παρουσία
πρόεδρος της
λληνιχές
ξαγωγές.Τ
στόχο την εύκολη πρόσβαση
βέρνηση
Γιάννης Δραγασάκης.
μοσχέδ
των πελατών χωρίς να χρειμιλητής εισαγωγικής evόmpας
5th Greek
από την ευρύτατη πλειοψ
ιανύσουν πολλά
Exports F
δίνοντας
στΗμα της ΤΕθνaής Στο
βουλευτών
ηγικής Ανάπτυξης 2021
χιλιόμετρ
νομοσχέδ
της βουλής.
χυρώνεται η βιωσιμότ