Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
σεις για τις
ρεις θετικές ε
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -ΤΦ:1.00Ε Α.Φ. 4949 Πiμπτη 27.04.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Σε διεθνή τουρι
Με σύστημα ανάλυσης άνδwoυ
στmή έκθεση
στο Ντουμπάι
Ποιες υποθέσεις θα ελέγχει χατά
Αμετάβmη ζήτηση για δάνεια προς ετασυμμετείχε
προτεραιότητα η εφορία
ρίες χαιγowοιcυριά το
η Ελλάδα
ές επαφές για
ίσχυση
τουριστι%ού ρεύματος από
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
ργός Τουρισμού
Κουντουρά
Ντουμπάι,
κατά τη διάgnεια της Διεθνούς Τουρ
ής Έxθεση
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
Arabian Travel Mark
η Ελλάδα
ΕΟΤ σμμε
τεcουν με περσπερο, σύμφωgγείου.Το eλληνικό περίπτe
go στην έxθεση
Emoxέ
όεδρος της κυβέρνηση
Αραβικών ΕμιράΗνωμέ
βΕρνήτης
μετά, σttχης Mohammed Bi
ashid Al Maktoum
Δύο δισ
της βιομηχανίας
Περισσότερα από 2 δ
διατεBofν μέσω ευρωτatών πόρων
βάθμιση
ού δυναμικού Την ιδιαίτερη
λιμανιού
βιομη%
σύμφωνα με τις
ανάδειξη προτιμητέου
θα προσελκύσει διεθχώρα
δηλώσεις
νο πληρωτή
επενδυτή στο λιμάνι της Θεσσα- νείς γραμμές ως wιστη προτερΑνάλονίκης ExφgάtΕ
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Βόρειας Ελλάδας,
δη της
Κατά την ομιλία
στην ετή
ΣΕΒΕ) σε ανακοίνωση που Θεσσαλονίκης, να εδραιωθεί ις
γενική
Βιομηχα
Στερεάς
ανατολική Μεσόγειο.
Ελλάδας
Χαρίτσης παρ
ουσιαστική ολοκλήρωση της
στη συνέλευση
το πλέ
μφωνα με τους θεσμούς έως τις 3 Μ
στόχος της
ιαδιs ασίας για
Η επιτυχής έκβαση
διαγωνιής
παρεμβάσ
πώληση
του 67%
των σμού nou η ανάδειξη ενός
eπev. βέρνησης,
σύμφωνα με όσα είπε οΕυ. Τ
στους
γείου Οικονομίας
τη στήρτραπεζίτες. Εuχεται η ρύθμιση για το α%αταδίmτο τοxπε
ξη της βιομηχανίας, είτε μέσ
ΟΛΘ όντή
μετοχών της
+4,24% ΑΕ στην Κοινοπραξία την υλοποίηση
τον αναγκαίων tιxών στελεχών. Στόχος πλειστηριασμοί 2.000 αxινή
από το ΕΣΠΑ με προγράμμ
τομμνοίο
της Deutsche Invest Equity
επενδύσεων, έχει τα εχέnια απTYντών κακοπληρωτών.
για την Ενίσχυση της
περιβαλ- Partners GmbH με τη θνtατοι
για τη σημαντική
Yoγορη
λοντικής βkομηχανίας, τη ότμιο.
κή της CMA CGM, T
nal ανάπτυξη
λιμανιού με με άI διενέργ
ηλεκτροΚώδικα Πολιτικής Δ
Link SAS
λες συνέgγεuες,
θα επιτρέστη βιομηχ
Investments LTD του ομίλου #ουν τη διxxίνηση αυξημένου
μών θα μίας, προκειμένου
να οε
νία, την ενίσχυση της εξωτον Σεπτέμβριο υθετηθούν τεχνιHές αλλά α
Σαββίδη σηματοδοτεί μια νέα όπου φοgτίων από τις χώρες ξεκινήσε
στρέφ
γεμίζει αισιοδοξία της Ανατολής προς τις αγορές
%αι το υπουργείο Δικαιρομεσαίων εποχή
ουσιαστικές λεπτομέρειες
την εξωστρεφή
ιχειgηματκή της Κεντgveής Ευρώπης
ως πιστωτής έχ
Επιχειρήσε
οσύνης έχε
έου Ταμείου Υποδομών
νότηταγια τηνανάπτυξη
της πgώην Σοβιετικής
(τράπεζες
λιμανιού της
Θεσσαλονίκης
σης, δημιουργ
wανοποίηση
διαβούλευση τη σχετική ότμόσιο κ.ά)
ίσης πο
προσδοκίες. Αξίζουν σmχααλλαγή που απαιτείται στον
νος στην τόνωση της βιομΟ ΣΕΒΕ αισθάνεται διχαμομέ- ρητήρια σe όσους δούλεψαν για
ηχανίας, ιδιαίτegη έμφαση
νος, διότι
τα τελευταία ιδίως πηνυλοποξηση της συμφωνίας.
στην αγροδιατροφή, αλλά
χρόνια θ
στη στήριξη της
της εξωστρέφειας.