Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26788 ΕΤΟΣ 88ον
SZ: Ευρωπαiκό
Χρηματιστήριο: Υψηλό 18μήνου
Νομισματικό
Ταμείο σύμφωνα
με την ιδέα του
Από τις μ
χές της υψη
Σόιμπλε
μεγαλ
χές τη
Κατασκευαστικό λάθος
Προσδοκίες
Eurobank (+7,87%), της Ε
πάσχει νομισματική ένωση
θνική
+6,08%)
δn από
ν ίδρυσ
για ολοκλήρωση
τη μεγαλ
Αντιθ
«Ασφάλ
ρήτρας πτώ%
ση σημείο
της αξιολόγησης
τίτλος
ρθρου
οχές της Τιτά
1,25%
Πετρελ
με την ιδέα του Βόλφγκανγκ Σ
0,95%
της ΜΕ
μπλε για τη δημιουργία ενός Ευρ
ΚΑ (-0,43%
Από τον
μέρους δ
Νομισμ
χούΤαμείου, το
ο θα μπ
ροφυλάξει χαλ
τη μεγαλ
ρη άνοδο
σε περίπτωση
φέρει η D
che W
ραπεξ
+5,19%
Η ευρωζώνη πρεπε
α αποκτήσει έ
Χρηματο
Τουλάχ
Νομισμ
ό Ταμ
Υπηρεσι
+2,23%
697,32 μ
ργός Ο
Αντιθ
μεγαλύτερ
ημαντικά κέρδη, για δεύτερη δ
2,05%
λε. Ο
ή συνεδρίαση, τέγραψε το Χρη
συναλλαγ
ήλθε στα
0,46%) χαι Τροφ
στηριχτές της θέσης αυτή
τήριο Αθη
ηνών, αποτυπ
79,75
ροέρχονται από το γερμα
για την
μετοχ
Τον μ
γαλύτερο
η του
γύρου τ
Ο δείκτης υψηλή
χές της Εθνικής (4
Ενωση Ελληνικών
ής κυβέρ
σε κέρδη
της Πειρ
δείχτης της μ
ΤραπεΖών
Δείκτης Τ
σχύθη
Σταθεροποίηση
Γερμανική τεχνογνωσία για την
καταθέσεων εν
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
αναμονή της
αξιολόγησης
καταπολέμηση της φοροδιαφυγή
ενδιαφέρον για την χατ
ολέμηση της φο
από τη
ρχή να ψάξ
να βρ
Η διαφ
ροδιαφυγής. A
εψης της υφ
επιτυχής ολοκλήρω
χος τη
ύ Οικονομικών, Κατερίνας ΙΙ
ση της δεύτερης αξιολόγησης έχει δη
στο κρατίδιο του Βραvδεμβούρ
άτσιο
λογισμικά προγράμματα ή
θερότητας στις
διαδικασ
λουθούν
φορά τη δη
φορολογική
ργία μ
συμβάλει στη σταθε
την D
στη δημ
λόγο, η νφυ
ό τις
ργό Δ
Κ. Παπανάτσιου
έφθηχε την Α
ταγράφη
αγγελιχώ
οχών, αλλά
ζητήθη
τη φορολογική
Σχολή
Βρανδ
ρώτο δίμη
2017. παράλλη
δικούς σε θέματα φοροδιαφιγής, η
φευχθεί η φοροδ
βούργ
μέτρα γ
αλύπτοντ
λήρως οι δ
τησε την Δευτέρ
ές μηχ
απ' όλη τη Γερμανία. Ενώ στην Ελλάδα η
φυγή με
χει η
ρατιδ
ές. Τ
ρόβλημ
δευση
ών υπαλλήλ
ν εφορ
ραπάνω
σημάνθηx
ργο ο
την Ελλάδα, αλλά
τη Γερμ
την υφ
στη Γερμ
διάρκεια ευρ
εuης του
λα Τροχόβσ
Η Αριστ
ξηγεί η
Τροχόβσχt,
ρατηρ
βέρνησης, Γ
δείξεις, αλλά
έσοδα που
ροσλαμβά
αι μεν
η Δραγ
φές μεταξ
ολύ μικρ
χαν ξεχινή
με γερ
Ενα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα
ή πρωτοβουλ
έσως μετά τη
δο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Το
ημερώσ
χρυσού βρίσκεται στη Χαλκιδική
Τροχόβ
ριοθέτη
έχουν αν
για το
α συστημ
Ευκλείδη Τ
Στα 2,4 τρισ. ευρώ αξία του ελληνικού ορυκτού πλούτου
στην Αθή
ροδιαγραφ
Εκμεταλλευόμαστε μόλις το 0,15%
θέματα στ
θα συνεργαστ
2020. Κάθ
σκεψη της ελλη
αμειαχή μηχανή θα εξοπλιστεί με αυτό
α από τα μεγαλύτερα,
ό χώρο, χοιτάσμ
χρυσού
άλλων ορ
ον ευρωπ
Βραvδεμβούργ
θα εμποδί
ρα τη
λων βρ
στη ΒΑΧαλ2ιδική
λογίξ
γγελμ
της τη
αργύρου, σχεδόν 1,5
μολύβδου
2.000 το
ς, δηλώ
η χ. Τρ
160 τό
ομμύριο τό
στη D
Αυτό ενδιαφ
ψευδαργύρου
Συμφωνήσαμ
μείς ψάχνουμε να βρούμε έ
τομμύριο τ
συνεργαστούμε
μιλώντας
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ρόεδρ
Γεωλογ
στημα. Πρέ
άρουμε τα θ
θηγητής Μιχάλης Βαβελίδη
ριθώριο ημερίδ
λευράςέχ
δηλωθ
έντονο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα