Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Βουτιά σε επίπεδα 2014 για τις αποδόσεις ταν ελληνιHάν ομολόγων
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -Το 1.00Ε ΑΘ. 4948 Τετάρτη 26.04.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Merit
Τριετή συνεργασία
Συνεχίζεται
ειδική διαπραγ
Στα σκαριά επενδυτwό μνημόνιο
μάτευση στις
Ελλάδας-Κίνας
πόληση ρεύματος
μετοχές της
Viohalco
Τελικά πόσο χρηματο
Η Εταιρία MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.
νώνει προς
μετοχών της Εταιρίας dVI0HALCO SA.
προς eviομση
της ρευστότητας
μετοχών
Η Εταιρία MERIT
Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.
σύμβαση Ειδteής Διαποcημάτεuego Εταιρία με
σης με την
τους εξής βασwoκόg ους
1. Η MERIT Χ.Α.ΕΠΕΥ.
Χρηματιστηρίου Αθηδηλαδή ταυτόχρον
εντολές αγοράς
πώλησης)
ίδιο λογαριασμό
της εταιρίας VIO
Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα λαμβάνει από
THOS Asset Management
την exδότρια αμοιβή.
Folli Follie.
Νέα τιμή
δελτία Ντow
στα 21,7ευρή
Η Κεφαλαιαγορά έδωσ
τήρησης της Αγορά
Αξιών
Χρηματιστηριο
την παροχή άδειας
λειτουργίας στην υπό σύσταση Αθηνών 4.450.000 έων
ιgΕία με την ATHOS Asset
μαστικών, με δικαίο
IΙαράλληλα
μα ψήφου μετοχών
μεgαπνά δελτία ραν από την αύξηση
GROUP
μετοχικού της κεφαλαίου λόγω
Ντιονί
ητικό Συμβούλιο τη
μολογιών
μετατροπή
Η Folli Follie ξsωρίζELως μια
Επιτροπή
Κεφαλαιαγορά
λαίσιο μετατις
τρέψιμου ομολογ
ατά την 781/24.4.2017
έρευνα μεταξύ φοιητών από
δρίαση
λείας
όρους αποτ riσης,
Την παροχή άδειας λe
tτ0- Την έγκριση
του περιεχομέμιο Πειραιά. Οι συσχετίσεις μεταξύ φύλου, οικογενειακής
υπογραμμίζει η Eurobank
υργίας στην uπόσύσταση
ού δελτίου
κατάστασης χαι
ι συγκρίσεις με το εξωτερwo. Η σημασία
μία «ATHOS
ιρας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
με την
της δημιουργίας μιας νέας γενιάς ενημερωμέ
πολιτών
ASSET
MANAGEMENT
ΝΙΚΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
χgημcmompιouκή ΑΝΩΝΥΜΗ
ση hold .Η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
σημειώνει όm τα αποτελsqurτα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
για τη Ιδιαίτερα αποxαλυπτuxά ινό εξάμηνο του 2016 σε 456
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
τη λε
δημόσια προσφορ
ά 77.573. 688
ς φοιτητές των
βdeι τις προβλf- υργία της ως
λων, ονομα- μη Εταιρεία
νων, που διεξήχθη με θέμα τημάτων Οργάνωσης &
μεγέθη της
ψεις της γ
διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαών, με δ
ίωμα ψήφ
Αλα- Διοίκησης
Επιχειρήσεων
βολή μετρητών
«χρηματοοι
τριετίας 2017-2019 Παgάλλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις
μετοχών, με
λμα σημειώνει
βητισμός: Έρε
4099/2012 όπως ισχύε
ίωμα προτίμησης υπέρ
δeχούμενη η
Εληνες φοιτητές».
κούς φοιτητές του τήματος
παλαιών μετόχι
ελεύθερων
Στατιστικής & Ασφαλιστικής
Την έγκριση
του περιεχομέ
γωγή προς διαπραγμάτευση
ενημερωτικού δελτίου
στην κατηγορία επιτήρησης τη
έρευνα διegiχθη
Επιστήμης.
Μια ενδεχόμενη
«ΝΤΙΟΝΙΚ
Αγοράς Αξιών
Χρηματ
lQlας
ΑΕΒΕ» για την εισαγωγή προς
στηρίου Αθηνών
διαπραγμάτευση στην Ματηγομετοχών