Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26787 ΕΤΟΣ 88ον
ΕΛΣΤΑΤ: Στα
Τελικά αποδέχεται ΕΕ το
314,897 δισ
ευρώ το δημόσιο
πλεόνασμα 4,2% του
χρέος στο τέλος
πρωτογενές του 2016
ΑΕΠ για το 2016
Στα 314,897 δισ. ευρώ ανήλθε το δη
Επέστρεψαν οι θεσμοί
ο τέλος του δ' τριμήνου
μόσιο χρέος
τέλος
του 2015
αντίστοιχου τριμήνου
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για
τους τριμη
ς μη χρημ
ς λογαρ
μούς της Γ
ής Κυβερ
σε ορ
ρογράμμ
ντι στο
λικά έσοδα της Γενικής Κ
βέρνηση
ε 25,508 δισ. ευρ
νους 4,2%
ΑΕΠ το
δ' τρίμη
28,076 δ
υμερο
Οι φόροι στ
ξεπερ
ανήλθα
σε 4,127 δισ.
ριουσ
ρογραμ
0,5% του Α
4,174 δ
ο δ' τρίμη
2016, αλλά
χο 3,5%
ΑΕΠ γ
2018. A
Υψιστη ανάγκη
συνεργασια των
δη διαπιστώσ
πολιτισμών
στην Επιτροπή εδώ
Οι θεσμ
σήμερ
α Πένα ντι στο
επιστροφή της αποστολής
της Κ
λοχληρ
Μ. Σχοινάς: «Η Ελλάδα μπορ
σκοτάδι
στη βάση
ην Αθή
χει τ
χους πρ
της συ
που επιτεύ
της Ε
το 2018
Eurogroup στη Βαλέτα. Οι συνομιλ
ματος γ
ής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σ
Η θηση
ξεχινη
πολιτισμική μας κληρονομιά δ
τά τη διάρ
της καθιερωμένης
ότι η Ελλάδα μπορ
η του Τύπ
ς Βρυξέλλες
ότητα» δή
μας ανή
στόχου
Σχοινά
Αλέξης Τσίπρας
λωσε ο πρωθυπουργ
χαιρετισμό που απηνθυνε, στο
Στο 179% του ΑΕΠ το χρέος της Ελλάδας
Φόρουμ Αρχ
διεξάγε
Eurostat: Το πλεόνασμα ανέρχεται
στο 0,7% του ΑΕΠ
πό την αιγίδα τ
Εξωτερικών. Ο κ. Τσίπ
Σημειώνεται ό
Στο 0,7%
ν δημ
α στοιχ
το 179% τ
2014), στη δε ΕΕ το έλλειμμα μειώθη
δυνάμ
σιεύει η Euro
για το πλεόνασμα, δ
ους λαούς, όπως
διαμορφώθηκαν το πλεόνασμα
η παιδ
πρωτογενές πλε
ς αντίστοιχα στην Ελλάδα το 2016
ων πολέμων, που χωρίζουν το
φορά το χρέος, στην Ε
ρωζώνη
με την πρώτη
ηση τ
ριλαμβάνουν μεταξύ άλλ
διαμορφώθηzε στο 89,2% του ΑΕΠ
έλλειμμ
θύνη δεν
Η δική μας
υς το
ναι η πρ
στην ΕΕ
83,5%
ης ΕΕ
λληση
ένδοξο πα
για την περασμένη χρονιά
δε προέβη
ση τη
ό την Ελλάδα
δεδομέ
«Ανάσταση» στο Χρηματιστήριο
υ ΑΕΠ), η Μάλτα
βούργ
ράτη μέλη
η Σουηδία (-0,9%), η Γερμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών και n επιστροφή των
ο 2015 το δημόσιο έλ
-0,8%
--0,6%), η Kiπρ
θεσμών ανέβασαν
ν ψυχολογία
λειμμα της Ελλάδ
ς αγοράς
η Ολλανδ
δύο -0,4%). Τ
της Ε
χαμηλότερ
λλείμμ
2014 στο 3,7%
Μενψηλ
ρλανδία (0,6%
ΑΕΠ), στη
ρδη έχλ
με την αγορ
στη Δ
680 μ
λίματος στις ευρ
γορές, μ
ίζει η Ε
τέσσερα
στη Γαλλί
το αποτελεσμα των προεδρικών εκ
διαμορφώθη
στροφή των δα
Θετιχα
δρασε και η
στών στην Αθήνα προχειμένου να προχ
79% ΑΕΠ (314,9 δ
177,4%
ου 3% του ΑΕΠ. Πρό
ρη αξιολόγηση
9,7% του ΑΕΠ
ν ΑΕΠ.
4,5 %),τη Γαλλία
χειται για την lσπα
στην ελληνική
μολόγ
γραφη
2014 και 177,4% του ΑΕΠ το 2013
3,4%), τη Ρουμ
Ηνωμένο Β
Η απόδοση του 10
ύ ομολόγ
χαμηλότερ
στην Ευρωζώνη
έλλειμμ
δύο με 3%
όδοση του 2
δα από
ένου Δ
βρίου. Η
ΑΕΠ (έ
ρφώθη
7%, γ
μολόγ
ρώτη φορά μετά
χαμηλότερα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα