Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
918-1959
Η τροπολογία
No 1000
ΠΡN άπόλfyες μέρες καταμeτρήθη
στ τροπολογία της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
Φισαν διάταξη γιάνν κρίση
ό Δημόσιο! Τροπολογiες έρχ
το σχέδ
όμων. Ποτέ οeλληνικοίνόμοι δέν
ήταν ύποδerγματuxοLΈμοιαζαν περισσότeρο
fδndπό το 1985, όλλ Βαμβέτσος. Αλλά,
λάχιστον. καταβaλλόταν μιά προσnόθειαβe.
τίωσης ή
ανάσχεσης της
(1975-1977 το ποσοστό
της πρόσθετε
με τις λέξεις-κοί λλες συναee διατάξεις.
Προσπαθοoσενά τηρήσει κατάτόδυνατόν,πiv
ρισσότερο άπελευθερωμένος,όφo0, πλέον
δέν υπήρχε ούτε Κωνσταντίνος Καραμανλής
ούτε Κωνσταντινος Τσάτσος. Ετσι τό έπiθ
συναφείς. δρχισενάάποσύρεται σταδιακά άπό τους τίτλους των νόμων
όμο δηάσχετες
ις, αλλά ολόκληρα δοχe τα άντικείμeΣΥΡΡΑΝΕΛEnouοosννά
τού νόμους κατάθεμαmκό άντlol Γάποράδe
κείμενο αλλά
ίκευση της κακής αυτής πρακτκής όδήγησε
oέπλεώδatτερογεναν νόμων δημιουργώντας
κράτους δικαίου). coκήaύτή
πρακτική ακολούθησαν όσμένως Kai olκuβeρ
hσeις της ΝΔ, δΦοο συνέχ
άπαράγο
έτερογενες νόμους.
προστίθενται οχετεςδατάΕciς
ν.4370/16
την ενσωμάτωση της οδηγίας γάτό σύστημα
εγγύησης καταθέσεων προστέθηκε τό ρθρο
μενο νόμο,τόν 4371
ρωση το μνημονίου
δησης μεταξύ Ελλάδεύτερο άρθρο
ζητήματα το μήέEume
αναφέρεται
ρετούμενων δανείων Σκεφθείτε τόν ταλοhuδάνειο
να φανταστε ότι
Σήμερα
ηθeΤο σχέδιο της Κομμα
μυθιστόρημά της
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣΟΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕCΣ1876
έν Μαγνησία.
Ελισάβετ τής όσίας. Νικολάου
Δευτέρα24 Lτgιλίου2017
Αριθμ. Φύλ4 7381 Ετος 14
Τιμή 150
Σeλήνη 28ήμερων ΙΑνατολήDAίου 6.38-Δύoις 8.09
Τέλος τό «δωρεάν»
Στα ίχνη του
Μεγάλου Αλεξάνδρου
ώσεις σέΠαιδεία Υγεία Μείωσςdφορολογήνου
Φορολογικό κald
"Επιβολή χαμηλών δημοΑλέξανδρο
ΝΑ και μhλος της
θηγητής θεόδωρος ΠeλαγiδηςΚαί τούτο, διότι
στά δημόσια ΑΕΙ Ενους100
Η νέα
με την Πολιτεία
άνaσeagή.άn5 τό Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευέxιβολής προστίμου σε άσφαλlετών. Ειδικές φορο eλacpiνα
δεν συντρέσοβαρός λόγος
Μαρίν Λε Πεν
εναντίον όλων
Το 40% των Γάλλωνάμφισβητεί την ΕΕ
ΜΕ ΚΟ
στα 5.200 μέτρα
κατάληψη
τελεσμάτων πού ά
Αμόν Ωστόσο με δεδομένο
Τής ημέρας
Εσύ τι ατάλαβεs
Αυτήν την φορά
Διαβά
στενό ρθρο
«Χώρα ανεργίας
xαίδημοσιούπαλληλίας»