Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 22.04.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5755
Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τα έσοδα του υπερταμείου
Πλεόνασμα βλέπει (23αι) ο ΕΟΚΑ
Πως ξαναμοιράζεται η «τράπουλα» μεταξύ Aegean και μικρότερων «παιχτών»
Πως ξαναμοιράζεται η «τράπουλα» μεταξύ Επιχειρηματική
Aegean χαι μxρότερων κπαικτών». Τι δείχνουν τα
αποστολή στην Ασία
στοιχεία επιβατικής πρώτου από το ΕλληνογεQκίνησης του τρuήνου
Τι άξεις σηματοδοτεί συμφωνία μανικό επιμελητήριο
η της
Cosco Shipping Lines με την Skyserv
ρις πόλεις της Ασίας
ις 24
ίου έως τις 4
διοργανώ
αι Βιομηχανικό
Επιμελητή@
ις ραγδαίες τάξεις και την ανα
Ελληνο
Επιχειρ
6 Συμβούλ
στόχο
διανομή μεριδίων που βρίσκονται σε η διερεύνηση
Βούτσης: Να διατηρηθεί πλή
εξέλιξη στην ελληwa αγορά αερ
μία Η
ιακή πορεία
ο δημόσιος χαραχτήρας
ομεταφορών αποτυπώνουν δύο ανα
Η ομάδα
μμετάσχ
χοινώσεις που ονέπεσαν χρονικά
της ΔΕΗ
6-27/6)
(2930/6
(3-4/7
όχος της
ολής θα είν
χειρήσεις
ιQίες
ΣΕΒ: Διέξοδος η μερική
μφωνίες,
μετρά εις, με
φορά τεχνο
απασχόληση στην Ελλάδα
να σίας
eγάτες.
οσώπους.Η
λία αυτή
της κρίσης
Ο Πρόεδρος της Βουλής τον Ελήνων Ννώλαος
χημικών-φαeμα23
Βούτσης παρέλαβε σήμεgατηr'Εeθεσηπεπ
Η μερική απασχόληση
λάσο (2
ς 10). Και στις
τηςMμιστικής Αρχής Ενέργειας για τα έτη 2015
χνολογίας,
Ελλάδα αποτελεί διέξοδ
ριοχές,
2016,
πρόεδρο της Aganς
δομικών υλικών
χειρήσεις
δουλεύ
απασχολοόγι
αγωνίζονται
όρο 20 ώρες
μμετοχή
μια δύσκολη
owονομική εβδομαδιαίως
νδιαφeoομέν
ό άλλους
Πρόεδρος της Βουλής, παραλαμβάνοντας την Ε%θ
ής Η δική κατανομή της
κάδους,
ώ κύριο χαg
εση, εξέφρασε την ανάγκη διατήρησης του δημ κπου
απασχόλησης
μερικής
λής της είναι ότι
της γενwης ενεργειακής πολιτκής
σημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομαότι στην Ελλάδα
χων, έχ
βεβαίως
βασιxού πυλώνα της
στην ΕΕ-28,
με26 πρόγραμμα,
Οπως αναφέρει ο ΣΕΒ, στην
μιngοτeρη μερική απασχολ.
η ΔΕΗ ΔΕΗ -1,94%, όπως χαρceτηριστιότερες
1 στους 10 εργαζό
επισήμανε
ήσεις B2B
μενοικ απασχολεί
μμετέχ
με μερ
ώ στη
πάσχει έντονος συνδ ναλιΕΕ-28
ποσοστό της μερι- σμός ή όπου
νταγωνισμός
άλληλα στελέχη
χόλησης
gιορισμένος