Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Πλεόνασμα υψηλού κόστους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημεριδα
Ετος 98
Αρ φύλλου 2016
ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠpΙΑΙΟΥ 2017
€ 1,50
«Mea culpa»
Πλεόνασμα υψηλού κόστους
Αύξηση 30%
στις ιδιωτικές
Τόμσεν για
τις προβλέψεις
Στο 4,2% του ΑΕΠ το 2016 λόγω υπερφορολόγησης και στάσης πληρωμών
δαπάνες
Αισιοδοξία γι
συμφων
ώφορές μεγαλύτερο από
μέτρα 2%
θα ληφθούν
2019 ναλλαγές, λόγ
is, αλλά
capital
Υγείας
μνημονίου ήταν τελικά
τεράστιο πρωτογενές πλετα σχέσεις καταθέσ
πρωτογενές πλε
θασμένες, όπω
όνασμα
καθώς διαμορφώθηκε
ανάκαμψη
βέρνηση αναφέρει
θηκε, προβλέ
7,37 δι
ρώ, έναντι
ύφεση,οφεύετα
διασφαλίζει ότι
ρίοδο 2010-15
πρωτογενές πλεόνασμα
φορολογικά μέτρα
202080
εφαρμοστούν στο αέρα
περικοπές 2019
αναγνώρισε χθες
κεφαλής
για ένα δημοσ
δαπανών ύψους 65 δ
γραμμίζει
εφαρ- ενώ nΝΔ.
υρωπatcού Τμήμ
λεσμα με υψηλότατο κόσ
016. Σημαντκόρόλοφαt
πραγματική
νομίας.
εισφορών Υγείας,
Ταμείου ΠάουλΤόμσεν,λέγοντας
έπαιξαν επί
ομική Εβδομάδα
λληνες αναγκάζο
πληρώμεγάλα ποσά
κάθε χρόνο για
Ο κ.Τόμσ
υπηρεσίες ατροφαρμακευτικής περί
Σε κλίμα φόβου οι κάλπες στη Γαλλία
θαλψns,καθώς οι αντίστοxεs του δnθετική γι
μοσίου συστήματοsυγείαςboουν
βαθμιστεί. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ,
τευξη συμφωνίας ωστόσ
περίοδο 2010-15 οι διωτικές δαπά
τεθούν ρεαλιστuoοί στάΥγείας αυξnθn
τά 30% Επειδή,
γατα πρωτογενή πλεονάσματα
μάλιστα, nδιείσδυ
διωτικής
ενα ακόμη περιορισμένη,
κυριά εί
ρεωμένα
ΣΗΜΕΡΑ
wούμενο εισόδημά
ομική
Εβδομάδα,
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ
Νέες έρευνες
Προσαγωγές
προανήγγειλε
για επεισόδια
Τουρκία
στη Xio
μκές έρευνες και στpατωτική
μια περιοχή όπου βρί
εννέα θαλάσσια ενεργειακά οικόλισμό προσφύγ
πεδα της
ριακής Δημοκρατίας
ΠροανήγγειλεΧθεςμετρειςδιοδοχι
Anκυρα.Οι έρευνες
παραμέ
κλίμα
άσκηση πραγματοποιηθούν
Χίο, μετά
επόμενη εβδομάδα.
ώθηκαν το βράδυ
Σούδα, ό
άτομα
MEΣΥΜΜΕΤΟΧH 10 ΚΡΑΤΩΝ
fναι οπαδοί
Χρυσής Αυγής
μετανάστες.
Φόρουμ Αρχαίων
νομία προσήγαγε πέντεxhώτεs,δ
Πολιτισμών στην Αθήνα
οποίωνθ
οδnγούντανxθ
εισαγγελέα για απρόκλrm επίστο σημείο της επίθεσης της Πέμπτης, στη
όρουμ Αρχαίων Πολιτισμ
πρόσφυγες. Οι δύο συλλnΑθηνα
ανοίξουν οι κάλπες
Προεδρικών εκλογών 39χρονος άνδρας-επnρεασμένοςαπό τοtSIS- επιτέθηκε
στυνομική Περinολο σκοτώνοντας έναν
φθέντεsbcουν
xολήσει ξανά
ερχόμενη Δευτέρα με
τραυμαiζονταςτρiα άτομα, μεταξύ τους
μια Γερμαiδα τουρίστρια, προτού πέσει Εκρός από
πυρά της επιθεση
παρελθόν για ανάεκμεταλλευθεί πολιτικάΠΜαρivΛεπέ.
αυστηρές επικρίσε
ρωθυπουργούΜπερνάρ Καζνέβ.
λογες ενέργειες.
10 Κρα
ργος Εξωτερι
τζάς, προανήγγειλε χθες ότι
χρονικό διάστημ
λύση σε ένα αίνιγμα δύο αιώνων
«Σορτάκιας>
ργός Αλέξης ΤοΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Προς θα πραγμ
από την επιθεση
τικές
Να οπaσει
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Στο πούλμ
ςΝτόρτμ
ο φαυλος κκλος
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
σήμερα πλην
ομικό φαίνεται ότι ήταν
της μόνιμης στήλης (σελ10),
βομβιστuαisεπίθεσ
προσθέτως μiαολόκληρησελίδα με
μαντικό, παρά
γεγονός ότ
γνωστών όπ
Ντόρτμουντ
περασμένη εβδομάδα.
οφείλεται
υπερφορολόγησ
γραμμ
ενδιαφέρουσες
γερμανuαh
ριστολή δαπανών
ψεις ενστάσεις, προτάσεις.
ναφέρει ότι ήδη
λήφθη
μπορε όμως να
28χρονοsΡωσογερμανόsο οποίος
βάσιμο, γιατioδnγεiσεστραP
κερδίσει χρήμα
γαλισμό. Χρειάζεται μια νέ
Πύραυλοι 5400: Στο τελικό
φωνία μεταξύ
Αθήνας και τ
s μετοxts του συλλόγο
στάδιο βρί
νεαρό άνδρα sεixΕ καταλύ
δανειστών. Οι στόχοι
ργόΑμυναςΦικρi
Τούρκο
ξενοδοχείο με
για τα πλεονάσματα πρέπει αμεe
ανάμε
σφαιρικής ομάδαsλfγεsώρες πριν
ωθούν, με
τόχρονη όμως δέρομήθ
έκανε συναλλαγές
ελληνική κυβέρνησης
ραύΜπορούσια Ντόρτμουντ
ότι δεν θα προχωρήσ
με μετ
ίδια μέρα.
26χρονος Ιραιανόs
ύξηση της
κτηνοβολίας δενέ
άντα ως αποτέλεσμα
Πάγων. Σε
μόνον λόγους ο φαύλοsΚύκλοs
ΑΕΙ:Eπλuση
ζητήμα
θη υπό κρά
n,αλλά οι
μονική
νότητα σχεδόν δύο αιώνες προσπαθεί
προκαλείται από
έλλειψη
είσπραξη
αρχές δήλωσαν τελικό
δεν υπάρχa
Χρόνης Τζεδάκης, διαπρε
καθηγητή
κής Γεωγραφίας
UCL μ
εμπιστοσύνης πρέπει ν
νένα στονοείο έναντ
εκλειδώνονταςτα μυ
ςEnoκής
ανήγγειλε
δείαςΚώΠόφα
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Η βασίλισσα Ελισάβετ γιορτάζει
όντα βήμα
ίσπραξης
οφειλομένων.
Οι νοσταλγοi του Φοίνικα.
Σε ποιες αγορές
μπορούν onροσφέρουνnολ
σμού λούφαξε μέσα
μικροαστικόφόβο
είναι πρωταθλητές
Μπορούν να γεμoουν σεMδες
βολή. Οι Περισσότεροι ζούσαν
γραμμών», nβοσιλd
αμηχανίας, αλλά
δηλώσουν την
φερτά έως καλά.
ΟΙ Ελληνες
μας (ξαναδούμε
βασανίστηκαν εhε τοεξοργύρωσαν
νεότερο απαρισμο,μεxορηγούς
φθούμεταδεδομέν
σημαίνει ελεuθερiα πολτικό
επαγγελματικά εheεπέλεξ
ωμόwwσμό, τη στρέβλωση
Εβδομάδα, σελ. 6
αποσυρθοίνxlρiςεύσημακα τορπαζούμ. δουλεύοw μεθοδικά, συστηματικά
δημοκρατία καιΠώςn δημοκρατία
ένα Mγοι οινοσταλγol εκEλης της
Κλοπές Αύξηση
αυταρχισμό. Arτονδnτο;
διαρρήξεων σε σπί
παραπληροφόρηση-xiρίς να unοτιμάμε
τράπεζες
χειρήσεις
νομικό δελτί
φθορά τών λέξεων το δεύτερο εμποδίζει
nkυροιαμού, λεπουργία τους.
τελευταί
μερών.
πάρουμε την-ψυχική- απόσταση
δικτατορίας νοσταλοiτου αυταρχισμού.
δικτατορίες πρέπει ναβρουνnρόσφορο
γμή, σε μάστγα έχο
ελιχθεί
χρειάζεται
σταθμίσουμε μια κατόσιααυτό εiναι ένα κομβικό σημείο. Ποσοι
έδαφος να αναmbθούν
θέσεις σε ΙΧ.
με ψuxραμi
ωθούν. Ηυφορηαγή της εξουσίας είναι μία
Ελισάβετ n
κόσμου Hημέp
δικτατορία της 21ης AnριNou,
συμnk- έθνους με
τρομακτική Ητυραν.
ΟΛΘ: Βελτιωμένες προσφορές
εορτόστηκε με κάθε τμή,με τη ρίψη
βολισμών
εξαγορά
ΟΛΘ κατέθεσαν
πότ Ειδικό άγημα
στο Χαντ Παρκ Ημεγάλη Παρέλαση,
βρικε ερείσματα
υφαρπαγή.
οργανώνεται επ
γενEBNων της
τρία σχήματα συμμετέ
της δημοκρατικής λειτουργος
διαγωΜαμό.
ομική
βασίλισσας Πρόκειται να προημ
βδομάδα
καιρού.
TOΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΛΑΜΠpΙΝΑΚΟΥ. Ζωή, σελ.2οΗΧΑΜΕΝΗ." ΠΑΛΑΜΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ζωή, σελ.3ο ΤΑ ΧΡΥΣΑΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ζωή, σελ. 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα