Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Cosmote mobile internet: Ρεκόρ κίνησης δεδομένων το Πάσχα
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Email:[email protected]
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 21/04/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Πληθαίνουν οι επί τα χείρω αναθεωρήσεις
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ειρω αναθεώρηση των προβλέψεων
για επι τα Τρεις ενεργούς κινδύνους σε
βάθος χρόνου
Προβλέψεις
«Ανοικτούς λογαριασμούς»
για τα μέτρα αφήνει το ΔΝΤ
Τρεις ενεργούς κMδmυς σε βάθος χρόνου αναδεINύουνα προβλέpειςτου Διεθνούς Νομιoματικοί Ταμείου, αναφορικά με τηνπορεία των πρωτογενών πλεονασμάτων. Αν το Ταμείο πέσει μέσα στις
προβλέψεις του, τα επόμενα χρόνια μπορεί να αποδεχθούν πολύ
δύσκολα από την εικόνα που επιχειρεί να σκογραφήσε η
wβέρνηση, με βάση το προσύμφωνο της Μάλτας
Το ΔΝΤ, μέσω της έκθεσης
Στα 70 φέσια από ακάλυπτες
Fiscal Monitor εκτιμά ότι το
εκατ. τα πρωτογενές πλεόνασμα θα
επιταγές- συναλλαγματικές
είναι εντός των στόχων του
Προγραμματος για φέτος κα
συγκεκριμένα θα διαμορφωθΣτα 70 εκατ. ανέρχονται πλέον τα «φέσια
ται στα 55,6 εκατ. ευρ
του πρώτου τριμήνου στην αγορά από ακάλ
Στο ποσό θα πρέπει να προστεθούν και 14,5
ε σε 1,8% του ΑΕΠ, όταν το
υπες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματι
εκατ. ευρώ από τις απλήρωτες συναλλαγμαΜνημόνιο απαιτεί 1,75% του
κές, ανεβάζοντας τα «φέσια» στην αγορά
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τει
μόνο στο πρώτο τρίμηνο στα 70 εκατ. ευρ
Σάλλας Διαφανείς
ρεσία, το Μάρτιο εισήχθησαν στο σύστημα
ες επιταγές αξίας 13,1 εκατ
Σημειώνεται ότι το Μάρτιο εισήχθησα
816 ακολ
ευρώ, από 758 τον προηγούμενο μήνα, με το
σύστημα 2.397 απλήρωτες συναλλαγματικές,
συνολικό ποσό στο τρίμηνο να διαμορφώνε
αξίας 4,01 εκατ. ευρώ
της Εραltς
διάψευση δημ
όφειλε,
μηριώσει
σgύματος της Καθ
φέρει
μοδοτή
στώσεις
Νομικού Συμβο
ημερίνης
χουν στην
ρήσεις στην έναρξη
"γκάφα
της επένδυσης
ρiβεEς
I σημε- Ως προς
ζήτημα σημ
Παπαδημητρίου:
Περιβάλ
μεγάλης,
θημερ
κρrνίζουμε ό
λοντος με τις δ
ς εφημερίδας,
οφάσεις
στόχο.
θεσμικό πλα
παταγωδώς
κές εκτάσεις
ρείται εγκύκλ
στοιχειώδ
Σωκράτη οδότησης της
Όσοι ψάχνο
στις προβλέψεςτου
θούν προχωρά
λαγό, ψάχν
στηρίζο
λάθος Καπέλο