Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 21.04.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5754
Το επίκεντρο διυπουργικής υπό τον Τσίπρα
Το σχέδιο για «Νέα Αθήνα» και γήπεδο ΠΑΟ
Τι ει, για χρέος, έσοδα
Παραδέχεται το ΔΝΤ την επίτευξη wηλού πρωτογενούς
Επιμένει στη
πλεονάσματος το 2016 αναθεωρώντας την πρόβλεψή
«γραμμή» για
από 0,1% στο 3,3% του ΑΕΠ, γεγονός που ρίχνει πολύ νερό
πλεονάσματα
στο μύλο όσων αμφισβητούν την ορθότή
τα των προβλέψεων
του. Εντός των μνημόνια ών στόχων (1,7%) εκτιμά
ότι θα
χινηθεί χαι φέτος. Ωστόσο, από το 2018 και τουλάχιστον
το ΔΝΤ
μέχρι το 2022 επιμένει ότι οι στόχοι δε
πιάνονται
Σημαντικά ισχυρότερο
μενομένου χαρακτηρισ
Ειδικότερα, για το 2018 αναθεορεί μεν προς το
ελάσματα
λληνιxού
oούπολογισμού
καλύτερο την πρόβλεψη για το πρωτογενές πλεόνα
ΔNT Vitor
Mnuchin: Δεν μου
σμα, εκτιμώντας το στο 2%, έναντι 1,5% που προέβλε
ην παρουσίαση της
πε τον Οκτώβριο του 2016, αλλά επιμένει ότι θα
χuν- έκθεσης F
Monitor
ηθεί άτω του μνημονιαnού στόχου για 3,5%. Από το
δόθηχε συγχεHριμένο
έχουμε τελικά στοιχεία
2019 δε του
στον μέχρι το 2022 προΒλέπει επιτο έλεσμα
των δημο
δείνωση, εκτιμώντας ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα
σχέδιο για Ελλάδα
μικών το 2016. Τα πeαμέδεν θα ξεπερνούν το 1,5% του ΑΕΠ.
με σύ
δημοΠαQαoxευή από την
ΕΑΣΤΑΤ, σημείωσε και έδωσε
έμφαση ότ
παρουσιά
ζονται στην έκθεση
ίμηση
βεβαιωθε
έλεσμα
«Μυρίζει»... αυξήσεις στα
αμέxά ισχυρότερο
τιμολόγια
Ωστόσο σύμφωνα με όσ
Ταμείο
της ΔΕΗ
λεσμα
Σοκαρισμένος για
γεγονός ότι χgειάσmpε
τις ΥΚΩ
ζήσεις
Ο v. Gaspar επανέλαβε την
42 λεπτά
νέντευξης, πρ
ρωτηθεί για την Ελλάιμολόγια
ησιd xL θείς ομάδες
Ταμείου γι
δα, δήλωσε
ΗΠΑ στη
ρεύματος της ΔΕΗ ΔΕΗ (ΚΟΤ) δεν αρxούσαν για να
πωτογενή πλεονάσματα 1.5
έντευΕή
Απαντώντας στη
0,96%
το αυξημένο κόστος
όπως εGτe 0έλουμε
από το πλiεςxεμι
σχετική Ερώτηση όπως προxύ
παραγωγής
ηλεκτρικού
δούμε με φeολιστcά μέτο
της συνέντευξη
νησιών αλλά
παροχή Υπηρεσιών Κοιν
eetματο
ένα πλαίσιο προroάμματος με
ότι προσδοκά
Ωφέλειας (ΥΚΩ)
πριμοδότησης
μεταφρυθμίσεις.
στην Εαρινή Σύνοδο
ΔΝΤ. Απο
λογίων. Μάλιστα η ΡΑΕ έχει
έγραψ
πίσης ότι
Euro2day.gr στις 13 Απρ
διcmστώσeL ότι οι αρμόδιοι
ίδιος προσδοκά ότι μπο
ασφΜου, η δημόσια
πιοείgrjuη διαχειριστές, ΑΔΜΗΕ
αλίσουμε ότ
δημόσια
σύντομα να βgeθεί λύση.
ση ΔΕΔΔΗΕ, δεν έχ
βιώσιμα με βάση
νομικά
σών ύψους 700
ευρώ στην
θάριση
τήσεις
αθώς τα ποσά που εισέπgα
αδιάρθρωση
ξε τη
ρίοδο 2012-2015
χρέους, τόν
λογαριασμούς για