Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙAΕΦΗΜΕΡΙΣ.ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΟΣ 876
Το νεοφιλελεύθερο
«Διχτάτωρ τού Βασιλέως
εγω δεν γινομαι!>
liστορική μαρτυρία Φαρμάκη για τον Καgαμανλήχαίwv21ηAmuίο
Κράτος ΣΥΡΙΖΑ
με 74.879 ρουσφέτια
Ενισχύεται σταθερά ήbxλογική πελατεία
Σήμερα
Παρά θtν' αλός
Η ναυτιλία τον iπων τόνων