Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΣΠΕΦ: Να εξαιρεθούν από την υποχρέωση για POS τα φωτοβολτακά
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 20/04/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Η πρώτη και μεγαλύτερη αεροπορική συμμαχία
24 χρόνια
Η Star Alliance επιλέγει το ΕΒR για την
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ενημέρωση των «χρυσών» μελών της
Μειωμένη κατά 20% η κατά κεφαλή δαπάνη
Γιατι «μαζεύτηκε» το...
urobank
Euώankumκα εμπορΙΚΟ έλλειμμα σε Τροφιμα-ΠΟΤα
TOγΠληAωρισμόΤο α! Η αύξηση των εξαγωγών σε συνδυασμό με τη μείωση των εισαγωγών, επέφεραν πτώση του ελλείμμαΤρμm τος κατά 35%. Μειωμένη κατά 20% η κατά κεφαλή
δαπάνη. Ποια κράτη είναι οι καλύτεροι εμπορικο
εταίροι της χώρας,
Σημοντιότoτη μεωση της τόEEος
Bloomberg: Να σταματήσει
του 35% κατέγραψε το εμπορι
του Κλάδου Τροφίμων κο
έλλΕΙ
η υποκρισία με το ελληνικό χρέος
το 2015 έναντι του 2014.
Αυτό προκύπτει από τη σχετική
έρευνα ανάλυση του Ιδρύματος
οι δανειστές πρέπει
α αλλάξουν ρότα στο
εραιτέρω μείωση
επέκταση
Οκονομικών και Βιομηχανικών
θέμα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, των λήξεων των δανείων και περίοδοι χαρ
Ερευνών (ΙΟΒθηου έγινε γο λογουποστηρίζει σε άρθρο γνώμης το πρακτορείο
τος, Ενα επαρκώς ολοκληρωμένο σχέδιο είνα
ριοσμό του Συνδέσμου Ελληνικων
Bloomberg Η άμεση μείωση του χρέους θα
κανό να καταστήσει το χρέος βιώσμο
Βιομηχανών Τροφίμων και Ποτών
ήταν η πιο άμεση και ξεκάθαρη επιλογή, τονίζει το Bloomberg. Αυτό πρέπει να εξα
νέος χάρτης»
(ΣΕΒΤ και αφορά τα δεδομένα του
επισημαίνοντας ρτάται από το να επιτύχει η Ελλάδα μια σειρά
σημειώνε
Το 2010-2015
όμως ότι οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης
σημαντικών μεταρρυθμίσεων και όχι πρωτο
φοβούνται ότι θα προκαλέσουν τους ψηφοφ
που κανείς δεν θεωρ
της ελληνικής
όρους τους.Η εναλλακτική λύση είναι ένα
εφικτά
πακέτο άλλων παραχωρήσεων -ανάμεσα τους.
αγορας
ενέργειας ένα ωτικός
Εφημερίδα
Κυβέρνησης
σεις βελτωσης της
κόστους στην Ε.Ε.
περιφοράς
12428/11-4-2017) η
ενεργaorς αndδοσης ορθολογικής χρήσης
ποχρέωσης θεωρτης
ενεργειακή
γού Περιβάλλοντος
τοστόσaς
στρατηγικ, καeώς ούνται από
Πώργου γενή και βομηewκού
Σταθάκη,
muξακη διάσταση
τομέα, καθώς
Παγκοσμια Τραπεζα:
Baτικό κα φορτηγό εργασίες όπως
Κανονισμό
υργος Καθεστώτος οκήματα. συγκεπαράδειγμα εργαciες
Την προσπαθεα
σης κάθώς σύμφωνα
Πρόωρη
δράσεις
υσης της εθνικής με προβλBμες της
χαρτοντα σε δρόσα
κονομίας ταυτόχροκήςAnόδοσης
αναβάθμισης
Ευρωπαϊκής Ενωσης
η συζήτηση για δάνειο
καθεστώτα επιβοπεριλαμβάνο
TaMκές δράσεις Onις αναφέρa στην
mύχουν το 40%
στην Ελλάδα
Enπλεον, ο ροος της
ενεργεaκης απόδοσης εfρικονόμησης.