Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3501O • ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ
ΤΟ ΤΑΙΠΕ∆ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ

Επιδροµή βανδάλων
στο Εσπερινό
Γυµνάσιο - Λύκειο
>> ΣΕΛ. 9

ΣΤΟΝ ΣΕΓΑΣ Η ∆ΕΥΤΕΡΗ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΟ∆ΡΟΜΙΑΣ

Παναττικό κάλεσµα
για τα Παναγούλεια

>> ΣΕΛ. 9

«Πρόσβαση στον
Ψηφιακό Κόσµο»
Μαθήµατα για τη χρήση
τεχνολογιών αφής για
άτοµα άνω των 50
ετών προσφέρει
ο ∆ήµος Αλίµου
>> ΣΕΛ. 6

Μένουν µόνο
οι υπογραφές
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΙΠΕ∆ ενέκρινε Συµφωνία - Πλαίσιο Συνεργασίας
(MoU) µεταξύ του Ταµείου και του ∆ήµου
Αλίµου σε σχέση µε το ζήτηµα της ιδιωτικοποίησης της µαρίνας στην περιοχή.
Η Συµφωνία Πλαίσιο Συνεργασίας αναµένεται να υπογραφεί το επόµενο διάστηµα, µετά και την υπερψήφισή της από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αλίµου.
Η Συµφωνία, µεταξύ άλλων προβλέπει:
– Ανάληψη υποχρέωσης από το ΤΑΙΠΕ∆
για επικαιροποίηση της θεωρηµένης

ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), η οποία θα προβλέπει την παραµονή του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου στην υφιστάµενη θέση και υποβολή της στις αρµόδιες αρχές.
– Παροχή συναίνεσης του ΤΑΙΠΕ∆ προς
την ΕΤΑ∆ για παράταση της σύµβασης
παραχώρησης µεταξύ ΕΤΑ∆ και ∆ήµου
Αλίµου για το κολυµβητήριο.
Προσδιορισµός των χώρων του Κολυµβητηρίου βάσει της επικαιροποιηµένης
ΣΜΠΕ, δηλαδή των υφιστάµενων αθλη-

«∆εν δεχόµαστε την διαστρέβλωση
των ξεκάθαρων θέσεών µας»
Η απάντηση της
∆ηµοτικής Αρχής
Μοσχάτου - Ταύρου
για τις αθλητικές
εγκαταστάσεις

>>ΣΕΛ. 4-5

Στόχος η αξιοποίηση
Ευρωπα κών προγραµµάτων
Με επίκεντρο τον ∆ήµο Ελληνικού - Αργυρούπολης ιδρύθηκε το “∆ίκτυο Πόλεων – Βιώσιµη Πόλη”, µε σκοπό την
εξασφάλιση κοινής χρηµατοδότησης από µεγάλα Ευρωπα κά προγράµµατα.

>>ΣΕΛ. 8

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ Η
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

τικών εγκαταστάσεων (πισίνες), αποδυτηρίων, γραφείων διοίκησης, κυλικείου,
χώρου στάθµευσης, καθώς και ενός κτιρίου αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση
πολιτιστικών ή/και αθλητικών δράσεων
του ∆ήµου Αλίµου.
Ο ∆ήµος Αλίµου από την πλευρά του, στο
πλαίσιο της Συµφωνίας, υποχρεούται να
συµβάλλει στην προσπάθεια του ΤΑΙΠΕ∆
και της ΕΤΑ∆ για την βελτίωση της εικόνας της µαρίνας.

>>ΣΕΛI∆Α 6

Σε 28 µήνες µείωσε
τα χρέη κατά 38%
Μέσα σε 28 µήνες
ο ∆ήµος Αλίµου,
κατάφερε παρά
τις περικοπές στην
τοπική
αυτοδιοίκηση, να
«νοικοκυρέψει» τα
οικονοµικά του
και να µειώσει τις
οφειλές του, κατά
38%.

>>ΣΕΛ. 4



Τελευταία νέα από την εφημερίδα