Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26783 ΕΤΟΣ 88ον
Δημοψήφισμα: Τί
ΔNT: Επιβράδυνση της ελληνικής
Τουρκία
προβλέπει
οικονομίας μετά το 2018
συνταγματικη
μεταρρύθμιση
Απιαστος στόχος αποτελούν τα πρωτογενή πλεονάσματα που
Καταργείται θέση του
επιβάλουν οι ευρωπαίοι εταίροι από το 2019
πρωθυπουργού
η με ρυθμό 2,2%
Διευquμέ
άρροβλ
πει το ΔΝΤ για την Ελ
οι βουλευτές: A
ματική
μεταρρύθμιση
ιθυμε
2,7% γ
2018. Ω
Ταγίπ Ε
ογάν, μετά τη νίκη
δημοψήφισμα τη
ης Απριλ
ροέδρο
τυξη θ
Διευρυμέν
αγματικής μεταρρύθμισης, ο πρόεπιβραδυνθεί με αποτέλεσμα έ
ρος Ερντογά
ότερες
Κεντρ
2022 το ΑΕ
μόλις
ά 1%. Οι προβλέψεις
ργούς τη
ριλαμβ
ντιπροέδρους
ς ΙΙαγ
Οικονομικές Προοπτικές
μιες World E
outlook) π
Ο πρόεδρος της Τουρ
άμεσα ή έμμεσα έξι μέλ
Τρίτη
φαλής
Εισαγγελέ
μολόγο
ΔΝΤ, Μορίς
ΣΕΛΙΔΑ
μπσφελ
ρινής Συνόδου του Ταμείου
Ακόμη μεγαλύτερη
ην Ουάσιγ
Χαλάρωση» της
η λλη
00%ονομια
στην ανά
τυξη, καθ
ο 2016 θεω
πολιτικής ζητά το
ΑΕΠ ειχε μηδ
ΔΝΤ από την
μεταβολή.
2017 πρόβλε
ψηλό πληθωρισμό
ψη ανεβάζει την
2,2%, η
λεγόμενο δυνητιχό
μόλις 1%
ταχυνθεί στο 2,7% το 20
ΑΕΠ (potential
αραμέ
υποστηρίξει ότι η
της Ευρ
νομισματική πολιτική
λληνική
αν ότητα τη
α στηρίξει
Για την εξέλιξη τη
διατηρή
η» τη
2022, μ
σχόλησης στην Ελλάδ
μικής μεγέθυνσης χωρ
χαλαρή, σε περπτωση που δεν αυξηθ
δομικός πληθωρισμός
συνιστ
επερα σε τούς στοχούς το Πρωτογενές
Νομισμ
με την εξαμη
πλεόνασμα το α' τρίμηνο
παγκόσμιας οικονομίας
(World Ec
Ανήλθε στα 1,068 δισ. ευρώ
Το ΔΝΤ
θεί η
Απριλί
φωτογενές πλεό
μαύρους 1,068
γενές πλ
863 δ
λοχληρωθεί η τραπεζική έ
μή μεταξύ
τηγορ
Σύμφω
α προσωρινά στοιχ
λογισμός
ρισσότερο
λογισμού θα πραγ
να γίνου
χού πρ
%τέλεσης του χρ
ολογισμ
τρίμηνο εφ
ς, ενώ ο στόχος ητα
ου πρ
δομές μ
έκδοση
την ίδ
ιημενη ή βάση
μα 992
δότηση
η χρη
δελτίου).
ρίοδο το 2016 εί%
θαρά έσοδ
α τρίμη
λογισμ
0.764
Τα βλέμματα όλων στραμμένα στη
λειμμα στ
ροή 7,4%
ρο, μ
λλείμμ
σύνοδο ΔΝΤ και Παγκόσμιας Τράπεzας
έναντι
ν στόχ
στροφ
χο διάστημ
ξαιρουμ
λογισμ
2017 για έλλ
Τσακαλώτος και Χουλιαράκης αναχωρούν την Πέμπτη για
θάριση
ληξιπρόθ
ρογραμμ
Ουάσιγκτον
Το two
ων χαθαρών εσόδων του
ά 251 ε
ρώ, σημ
δο του ΔΝΤ
και της Παγ
μιας Τράπεζα
όχου (762
εργασίες της
την ετήσια συν
ς θα χορυφωθούν στις 21-23 Απριλ
τα βλέμματα του
τρέφο
Τα έσοδ
Προγράμμ
της κυβέρνησης. Από τ
ιατοποιηθούν στο περι0ώgιο
όχου. Επισημα
ότι η μ
ση αυτή
Επενδύ
ΠΔΕ) ανήλθ
ληρωτή
Ευκλείδη
υρίως στο γεγονός ότι δεν
χαι Γιώργο Χουλιαράκη
ό την Ελλάδ
ευρώ, μ
ά 136
χώρου
ροι της πρ
ράχθη
1.234
ροσδοx
χούς Πέμπτη
υπάρξει ο συμβιβασμός μεταξύ Ευρωπ
χαι Ταμε
για το θέμα τ
φέρει το ΔΝΤ στο ελλην
λογισμό
ραχώgηση
ρα γραμμ
ροδρομ
θα καταγρ
φερειαχ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα