Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26782 ΕΤΟΣ 88ον
Κοινό μυστικό: Χρειάζεται
Χρ. Σπίρτznς
κέντρο βάρους της
ελάφρυνση του ελληνικού χρέους μετακινηθεί θα
ανάπτυξης Μελέτη του Ινστιτούτου Πέτερσον κάνει την παραπάνω διαπίστωση
Δυτική Ελλάδα
και οι Financial Times συμφωνούν μαzί του
και την Ηπειρο»
Στην κυκλοφορία σήραγγα
ς Κλόκοβας στην
γητή διεθ
μικών. Ο
Οδό» και το τμήμα μέχρι τ
ται η Ελλάδα μ
της ε
Κεφαλόβρυσο
γαλύτερη ελάφρυνση
ς; Κ.
ριοχές της Δ
ής Ελλ
οι διεθ
της Η
που βρ
γανισμοί συνεχίζουν να διαφ
ν απομόνωση, θα μετακινηθεί
η Ελλάδα πρέ
λάβει πρόσθετη
ρο βάρ
ης της
λάφρυνση χρ
πουργός Υποδ
χώρας μας» τόνισε
όση». Η μ
Χρήστος Σπίρτζης, μιλώντας τ
υτές οι διαφ
λέτη δείχ
γευμα της Τ
ρτης στην Κλόzoβ
διαφορ
η διάρ
λετής
με τη μελλ
λοφορ
ης σήραγγ
σης στη
της Ελλάδ
Οδού μέχρ
ά με τη
ρα σχ
το Κεφαλόβρ
Οπως εξήγη
άπτυξη
ο πρωτογενές δημοσιο
χθεί μ
ς αυτ
η μελέτη
δρομους, τη
λοκλήρ
η της
ξιολογ
έργων υποδομή
τις υπόλ
πες υποδομές που έχουμε προγραμματ
γενή πλεονάσματα, χρησιμο
International Eco- διεθνή στοιχεία
αναφέρ
goοσαρμογή
ό τη δημοσιονομική
Αναφερ
η Ελλάδα δ
μπερασμ
Η μελέτη
ότι «μετά την παράδ
η πορ
Πέμπτη) δημ
α επιτύχει πρωτογενή δ
al Times
των J
μιχα πλε
το 3,5%
ματα π
βιώσιμο το ελληνικό χρέο
για να γ
Σε δημόσια
θυντής
υργείου Ο
νεχομ
ηλεκτρονική
δοθεί στην Ελλάδα πρόσθετη
ς την περίοδο 2014
Ενεργ
σθεί πρόσθετη ελάφρ
θα χρ
Τα διεθνή στοιχ
φρυνση χρέ
6, Eike Krep
μολόγ
χρέους της, καταλήγει μελέτη τριών ο
διαβούλευση το ν/σ για
στηρίξουν μία πορεία προ
διεύθυνση
μικής
δημοσιεύεται στην
σαρμογής που προβλέ
διου υπουργείου και Ugo P
τον καθορισμό
iza, καθη
λίδα τ
ανώτατων τιμών σε
Αλ. Τσίπρας: «Αναπτυξn- ανάπτυξη αναπτυξn»
προϊόντα κυλικείου
Το ΔΝΤ και οι παράλογες απαιτήσεις του στα εργασιακά καθυστέρησαν την διαπραγμάτευση
Σε δημ
ηλεκτρ
χή διαβούλε
ηθεί γ
η τέθη
τις 12 Απριλ
να υπαρξει αναπτυξια%η
ό τη φάση της 1ης αξιολόγη
ου 2015
Αλέξης Τ
μη» μίλη
ξη τη
υργι2ης φασης «Κωδ
σης δηλαδή
Συμην εισήγηση
σε ότ
υτή η εξέλιξη μπορεί να ο
ηση Κ
ηση διαδ
βούλιο, σύμφ
με 2υβερνητιaές πηγε
δηγήσ
σε νέα
Παροχιής Υπηρεσιώ
Προϊόν
επιτυχία
της 2
ξιολόγησης. Επιπλέ
ρα, έθεσε το χρονοδιάγραμμα για
λογική
ΔΙΕIIIIΥ)», π
της δ
ραγματ
μια μεγάλη
θορίζει τις
σο νταν χαι η μη
θημα για: «αναπτυ
θεση, όμ
ΣΕΛΙΔΑ
λησης.
ουσίας
η ανάπτυξη-ανάπτυξη»
έτσι θα
ορέσο
Ο πρωθυπουργός απέδωσε
Στα 50-70 δισ. ευρώ n φοροδιαφυγή
δηγηθούμ
ο ΔΝΤ
στην ΕΕ
ρχιχέ
Ο πρωθ
ργός έθ
ους στόχο
χρονοδιάγραμμα γ
ο χυβερνη
μέλη όπως Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Βέλγιο
ΔΝΤ δεν
ήσει ολ
κό έργο για το επόμενο διάστημ
ρλανδία μπλοκάρουν την αντιμετώπιση αθέμιτων φορολογικών
στόχου
πηγές τη
πρακτικών
Κατηγόρησε τη ΝΔ για τη
ση τη
βέρνηση
σήγηση
διες πηγές,
λέξης Τσετρας αναφέρθηχε στις αρχι%έ
Σε 50-70 δ
λη θέση». Κ
τη βρ
λογίς
η φοροδιαφυγή -φορ
ν ΔΝΤ σε δημοσ
αιτήσ
ουργούς ό
φυγή στην Ευρ
ή Ενωση
7%-23% τ
το φορ
ση από τη
Επιτρο
Πιερ Μ
χουμε τη
τηση για 450
λιτότη
έχουμ
ροέδρου του Ευρ
ού Κοινοβουλίου
ερώτηση τ
ραπέξ
ρωομάδας τ
υ ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη
λης τη
της διαπραγμά
σης από τον Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα