Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3498O •Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΠΡΟΧΩΡA Η ΥΛΟΠΟIΗΣΗ ΤΟΥ EΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ 16 ΣΧΟΛΕIΑ
ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΟΣΟ YΨΟΥΣ 734.000 ΕΥΡΩ

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

Επιστολή
διαµαρτυρίας
προς την ΕΤΑ∆
>> ΣΕΛ. 9

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

«Ας µιλήσουµε»
στα ΚΕΠ Υγείας
>> ΣΕΛ. 3

Έκανε 21, πάει για 31

∆ιεκδίκηση
για ...άριστα
Ύ

στερα από δύο χρόνια συντεταγµένων προσπαθειών της
∆ηµοτικής Αρχής Καισαριανής,
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, των γονέων και µαθητών των σχολείων και των
φορέων της πόλης, προχωρά η υλοποίηση του έργου
των επισκευών στα σχολεία
της Καισαριανής.
Πρόσφατα, επισκέφτηκε το
∆ηµαρχείο Καισαριανής αντιπροσωπία της ΚΤΥΠ ΑΕ µε την
Πρόεδρο κα. Κοντούλη και το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Καραγιάννη. Την αντιπροσωπία δέχθηκε ο ∆ήµαρχος Καισαριανής, Ηλίας
Σταµέλος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οι Αντιδήµαρχοι και ∆η-

µοτικοί Σύµβουλοι, καθώς επίσης και πλήθος γονέων, µαθητών των σχολείων και
εκπροσώπων µαζικών φορέων της πόλης.
Στη συνάντηση οι εκπρόσωποι της ΚΤΥΠ ΑΕ
ανακοίνωσαν ότι ήδη έχει αναρτηθεί και
ξεκινήσει η ανοικτή διαδικασία επιλογής
αναδόχου για την υλοποίηση του έργου
και ότι στις 11 Μα ου 2017 θα οριστεί ο µειοδότης. Επίσης, υπήρξε η δέσµευση ότι οι
εργασίες στα 16 σχολεία της Καισαριανής
θα ξεκινήσουν στους καλοκαιρινούς µήνες και θα έχουν ολοκληρωθεί πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά.
Το συγκεκριµένο έργο ύψους 734.000 ευρώ αφορά ουσιαστικές παρεµβάσεις στις
σχολικές µονάδες της Καισαριανής σε προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε την
ασφάλεια και υγιεινή.

>>ΣΕΛI∆Α 7
Πιστοποίηση παιδικών χαρών
∆ήµου Ηλιούπολης
>> ΣΕΛ. 4

Επιδηµία τροχαίων
Ερώτηση της «Ενότητας» προς
τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αµαρουσίου

Ο ∆ήµος Βύρωνα
µεταφέρεται στο
νέο ∆ηµαρχείο
Ο ∆ήµος Βύρωνα αποκτά νέο ∆ηµαρχείο για να
καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας ενός
δηµαρχιακού καταστήµατος µετά από εικοσιένα
χρόνια.

>> ΣΕΛ. 10

>> ΣΕΛ. 6

Για την διατήρηση
της ιστορικής µνήµης
Η Ηλιούπολη έγινε
ένας από τους
ελάχιστους αστικούς
∆ήµους στην Ελλάδα
που διαθέτουν
Εκθεσιακό Κέντρο µε
την ιστορία τους.

>>ΣΕΛ. 5



Τελευταία νέα από την εφημερίδα