Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26780 ΕΤΟΣ 88ον
Ανάπτυξη με
Αυξήθηκαν τα
Εντεκα
αμεση μείωση του
περιφερειες απο
αφορολόγητου
φορολογικά βάρη
τις 47 φτωχότερες
θέλει να φέρει ο
της ΕΕ βρίσκονται
στην Ελλάδα
για τον μισθωτό
Ενίσχυση με ευρ
Να δρομολογηθ
κονδύλια προτείνει σ
έκθεσή
Ο έλληνας μισθωτός πληρώνει περισσότερα, ενώ
της Κομισιόν
για το 2020) η μ
ν συ- στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά μέσο όρο επήλθε μείωση
φορολόγη
φορολογ
ντελεστών χ
ριληφθ
ρρυθμ
η βοήθ
φαλιστικ
συνολική φορολογική επιβάρυνση
της ΕΕ
47 περιφερ
της ΕΕ
χαμηλότερ
η Χιλή
ΣΕΒ, χαραnτηρίς
φορών ξη
11 βρ
την Ελ
ην Ελλάδ
7%), η Νέα Ζηλανδ
μισθωτών μ
μενη ολοκλήρωση
20,1%
της δ
αξιολόγησης, αλλ
αρνητι
συνιστά η Ευρ
τυξη ή
Η αύξηση της φορολογική
ή την καθυστέρηση της μ
σης της
ή Επιτροπή
ή έκθεση π
σης στην Ελλάδα πρ
περ φορολόγησης μέχρι το 2020
σήμερα (σ.σ. Τρίτη)
χέση μ
ά 1,06 π
0,67 τη
ξηση του φορ
Στην ενλόγω έκθεση αξιολογ
ήλθε στο 40,2% τ
λόγω της
ξελίξ
ή παρεμποδ
ργοδότη
ρολόητ
την αύξηση
ς εργ
ρα ση
ζουν τη
γωνιστικότητα τω
θεσης
μεταξύ άλλω
ς, αναφέρο
α εξή
λόγοι γ
g Wages 2015-2016
ριφερ
«Πρώτον, η συμ
για τη
δεν έχ
Στις χώρ
ΟΟΣΑ σημ
Η επιβάρυνση, πάντω
ρογραμμ
ση 0,07 τη
ν (19,9%
βεβαιότη
μάτων για την ΕΕ
36%. T
ργαζομ
ομία χαι υποβιβά
στην ανάπτυξη υπάρχει μια απάντηση που
φορολ
εισοδήματος αντιστοιχεί στο
ικές ανάπτυξης. Δεύτ
αν μας ε
ριλαμβ
διά, ό
υτή τη
τηγορ
διαφέρ
54%), η Γερμ
49,4%
ου ο ένας μόνο γονιός ερ
δια για θέμ
ής Πολιτική
Περιφερ
Ουγγαρ
48,2%
η Γαλλία (4
έχει μ
έλευση
δύσεω
Κρέτσον, προσθέ
ρμοσμέ
ρατηγιχέ
ριφερ
Αλ. Τσίπρας: «Ισχυρός ο συμβολισμός των εγκαινίων
δυασμό μ
ΣΕΛΙΔΑ
του Α/Κ Κορίνθου Πατρών»
ς, μπορού
Κυβερνητικός
σημερινη
μια ημέρα χαράς
«ΑΠΟΚρού στη Καν
την Πελ
ριοχή
λοxλη
01 παράλογες
ρώθηκε ένα έργο που
πολλο
απαιτήσεις στα
δεν θ
λοκληρωθ
εργασιακά
αναβάθ
Αλέξη
μιση τη
ρας, στη
σιδηρο
p της
δρομική
7ης Απριλ
θέμα της
γραμμή
Επιχ ατείας
ης Ολυμ
εισήγησης του υπουργ
βερνητ
Δημήτρη
Οδού, το
Πατρα
στη διάρ
της σημε
τοδρόμου Κορίνθου
ρινής ενημέρωσης
Ανοίγουμε δρό
Στόχος τη
υβέρνησης, μετά
χαι τη
δρόμους. Ανοy
στις προ
της Μάλ
ου περιόριζε τη
γραμμ
Χαρίλαου Τρ
διαγραφές
χρονίζει την περιφέρεια χαι τη Δυτική
πη, με
αραμέ
ή Ελλάδα στη
φη της μ
ή διπλής γραμμής με ηλ
Ελλάδ
ξί δηλαδή μ
σοπρόθ
βγούμ
Αποδείξαμ
αθορισμό
μέτρα γι
Παράλληλα, η χυβέρνησηριχν
ληρωθεί ένα έργ
ργος, Αλέξης Τσπρας.
οινωνική πολιτική για το νομό
βέρνηση
έχει στόχο της, τη
ρος στη
ρίοδο μ
αι ο ισχυρός συμβολισμό
ροστασία του δημοσίου συμφέροντος
ροχωρη
λήψεις πρ
σει την εμπιστοσύνη στην ελληνική
μήνυμ
δυλίων
Ο πρωθυ
ριοχή
ργος σημ
με την
αι θα θέσ
βάσεις για την ορ
η Ελλάδα μπορ
για τη λ
ράδοση
λοφορ
έργου στη
ή έξοδο της χώρ
όδια της. Τα έργα έχουν ένα
Η χυβέρνηση προχωρά στη δημοπράτη
διαδρομή Αθήνα- Πάτρα θα γίνετ
διοχτήτη, είτ
λυτη διαφ
ρα χαι 40 λ
αυτόχρονα δη
ση, μ
ότι ν
λοχληρ
ρπηδήθη
διαρκή

Τελευταία νέα από την εφημερίδα