Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Στα... μουλαχτάη σταδιακή παράδοση των 14 αεροδρομίων στη Fraport
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο ΟΕ Α.Φ. 4939 Τετάρτη 12.04.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
ITuτσιλής
Σόιμπλε
Γερμανικός Τύπος:
Δεν θα υπάρξει
Αντuταραγογιcή
Το στοχο τα
4ο μνημόνιο
η πολιτική Σόιμπλε
φορολογικά
έσοδα
Μοντέλο αγοράς
Θετική πορεία
φορολο
γικών εσόδ
ία έχει στη
διάθεσή της η Α
Agχή Δημοσίων Εσόδων.
Οπως ανέφeο
στις υπερχρεωμένες εταιρείες
της AΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλή
φορολογικού
σοδα από τις
ΔΟΥ όλης της χώρας
Μάρτιο ήταν σχεδόν
ή +24%) από
είσπραξης για
μενο μήνα
,87 δισ. ευρώ,
είσπραξης 1,5 δισ. ευρώ.
Δueρίσεις για τα
Η Ελλάδα πήρε πάνω από
αμοιβαία κεφάλαι
της3K Investment 200 μέτρα μετά το 2015
όσα συμφωνήθηκαν στη "συν ληφθεί Στό τη
Μάλτα για άδα αλλά
Αλέξη Τσέτρα για τη μεταnvestment
στις ουσίες
ις δεν
Partners
με άοθgo
ότμοσίευσε
χώρες, συμπεριλαμβανομένης
«Η αβεβαιότητα είναι ο χegότε. της Γαλλίας», σημείωνε χαgαxρος εχθρός για μία οιxονομία τηgιστιxά ο Γάλλος Επίτροπος.
εποτελεί τον μεγαλύτερο
Οσο για την πορεία εφαρμογής
την Ελλάδα.
προγράμματος προσαρμοns
Η αποτελεσματική
διαχειρ
αμοιβαίων την αίσθηση ότι διστάζουμε
%αι ο x. Mooxοβιgί αποκαλίπτει ότι
κεφα- Σχεδ
επενδυτής
να μuτορεί να ανα
κάθε φορά
που διστάζουμε τόσο
το πguπογενές πλεόνασμα
του τσι ώστε ο
ς λαίω
της 3Κ.
πgάγματα χαθίσταται πιο 2016 θα είναι τουλάχιστον 3% λαμβάνει το management της στεuχρεωμένης εταιρείας για
ιρά ετών.
άσημα για χώρα μάλι- του ΑΕΠ, δηλαδή εξαπλάσιο
συγκεxgιμένο χρονικό διάστημα, με παράλληλο δxαίωμα
μία στιγμή
εξαγοράς πις έναντι προσυμφωνημένου τμήματος.
από την αξιολόγηση
νομία της αoχίσει
οικονομία θα κατορθtioει
διεθνούς οέ
σημειώνει στην έναρξη
τύχει πρωτογενές πλεόνασμα
ησης Morningstar.
Γάλλος Επιτρ75%
2018.
Πάντως δεν
όλα ρόδινα,
Σειρά
εναλλαxwών εξυ τηρετούμενων δανείων
ούτε για
για my ελληνική ατοος παραδεχεται ότι θα ποέ- σχεδ
μεγάλων επιχειρήσε
ής ομάδας
η αφοσίωσή
ξεργάζονται
της στην σωστή επιλογή eτou.
δείξουν τράπεζες προκειμένου να
τα οποία άλλωστε αποτε
βέρνηση
όλες οι πλευρές
ρων, μετοχές
λούν περbτον
ένα τρί
πρωθυπουργό Αλέξη Τσέτgα,
απαρτίζουν το χαρτοφυλα
ότι αφορά την προθυμία
δυνατόν αποτελεσματεώτε
όγκο εφαρμογής (τEgισσότερα ωση της αξιnλσησης, καθώς
ρα το πρόβλημα των μη δανείω
στηρώ
ωτό200 όπως αναφέge9 μέτουν δgόμος παραμένει μακρύς, αύλά
απέδωσε καρπούς λιτότητας.
μβάMoντας
αυτή τη
2015, ogόμο μας αgχtourν, επιτέλους,
διάκριση
περισσότερα από 200 μέτρα