Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 08.04.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5746
Πρόσφατη έκδοση της μελέτης «Women in Work Index» της PwC
Ουραγός η Ελλάδα στη μισθολογική ισότητα
Ελληνική Παραγωγή Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη
Κίνηση βιομηχανικών επιχειρήσεων για τη δημιοΣενάριο
υργία της «Ελληνική Παραγωγή
Συμβούλιο
συμβιβασμού
Βιομηχανιών για την Αναπτυξη». Στόχος η «ανά
για συντάξεις
δειξη και ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής βιομ
φόρους
ηχανίας». Ποια είναι τα ιδρυτικά μέλη της μη χερδοσκοπικής εταιρείας.
Μεταφορά των περι 3οπών στις
ντάξεις
ης μείωφορολόγητου
Kegδοσχοπική Εταιρία με την eπωνυμία «Ελληνική
Αστική μη
ητούν
βέρνηση
IΙαgαγωγή Συμβούλιο Βιο!
την Ανάπτυξη» δημιοugς, σύμφων
ισχυρά ονόματα της
λληνικής βιομηχανία
Ισχυρές οι προοπτικές για
σύνδεσμο Πρόxeιτα, όπως υποστηρίζουν,
για μια συλλογική
πρω- Bloomberg. Ταυτόγρονα η εφα
ρμογή
βουλία μιaρων
μεγάλων βιομηχανικών
χειρήσε
τον κλάδο των logistics
ιφερειακών Βιομωρανικών Συνδέσμων
στην ενδυνάμωση του ρόλου της με
βιομηχανίας
και Ενα άοιο συμβιβασμού στις
Χωρίζουν Ελλάδ
διαφορές
συνδεδεμέ
λύσίδουν αξίας
μπεριλαμβανομένου
ναι δτνειστές έχει πέσει
πρωτογενούς τομέα, στην ανάπτυξη της εEmνικής
τραπέζ, σύμφωνα με
το προχ
τορείο Bloomberg
Με βάση
6, εξετάζεται
Τένουν οι πeοιχοπές συντά
ολόγητο
ίσης 1%
«Παγωμένο»
μεταφερθούν γ
στα 46,6 δισ. ευρώ το όριο
Σύμφωνα με
σχέδιο,
30% θα μπορούσε
φθάσει η
συμμετοχή στο ΑΕΠ
ολογικά μέτρα
μφωνα με Exπροσώπου
κλάδου. Το σαρών» μ
του ELA
τούνται
για το 2020 θα μεταφ
πρώτο ό Περιττερο Bu δώ
η Ελλάδα στη 16η
ρθούν ένα χρόν
Διεθνή 'Εκθεση Μεταφοgώ
αν οι προβλέψεις για την
2 Μαιου
προυπολογισμού
Στα 46,6 δ
ίνωση της ΤτΕ
Μόναχο Περισσότερα έσοδα,
από αυτά.
όριο άντλησης
ΕΛΑ -1,23% αναφέρ
2018 δείξουν ότι η ΕΜiδ
φέρουν
μπορού
22ού τομ
στότητας
των τραπe
tών Στις 5 Απριλίου 2017
πιάσε
νάπτυξη
κέντρων. Η
ELA, όπως γνω
ητικό Συμβούλι
τίθεται για
τέθηνε σε εzδήλωση
ησε τη Τράπεζα της
διατύ
λεόνασμα.
Ελλάδος. Εί
το όριο που
μοwwού Εμπορικού Enμεληmpίου, με αφορμή τη δ
ίρρηση
στον καθορισμό
νώτατου ορίου παρ.
πρώτου εθνι%ού πεqumoον της χώρας στη
λεπτομερ
ΤτΕ ΕΛΑ
φαση τη
Διεθνή Έ2θεση Μεταφοgώ
1,23%
αύξηση
Αλυσίδας, transport logistic,
Μόναχο.
σπάζοντας ένα πολύμηνο
τράπεζ
σει, πρέπει συμφωνηθούν
Όπως χαρακτηρ
μείωση
46.6 δισ. ευρώ έως
μεταξύ
δανειστών
σήμερα η
ράπεζ
ι την Πέμπτη 27 Ατριaου
2017, μετά από αίτημα της
ξcerτίας της expo tig
Τράπetας της Ελλάδος.
ηγές με γνώση των συζητήπροκαλεί η αβτ.
ις οποίες δεν
βαιότητα στην
οιHowο