Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Με πασχαλινό ωράριο
θερινό ωράριο λειτουργίας Πήρε πολύτιμο βαθμό
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στα μουσεία της Λακωνίας
στην Καλαμάτα
τα καταστηματα
στις σελίδες 12 & 13
της Σπάρτης >σελ. 7
ο Σπαρτιατικός! >σελ. 15
σελ 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 Ετος 21 ΙΑριθμός 5129 ΙTuή φύλλου 0,50EIThλ 2731081253 Fax: 2731081 250
[email protected]
lakonikos.g
Πρόταση για μια βιώσιμη
Ερχονται
27 προσλήψεις
στο Δήμο Αν. Μάνης
και ελκυστική Σπάρτη!
Εργάτες, οδηγοί
και ναυαγοσώστες
Μια ανθρώπινη πόλη οραματίζεται ο Σπαρτιάτης αρχιτέκτονας Παν. Τόμπρας
ρόσληψη 22 ατόμ
2 ατόμων ME16 Εργατών
πυροπροστασίας και 10 ατό
μων ΔΕ Οδηγών με άδεια
οδήγησης Γ Κατηγορίας, με
ΙΔΟΧ διάρ
τριών μηνών. θα προχωρήσει
ο Δήμος Αν. Μάνης
κάλυψη αναγκών πυροπρο
στασίας. Οι προσλήψεις αφο
ρούν το χρονικό διά
από το πρώτο δεκαπενθήέως
πρώτο δεκαπενθήμερο Σε
πτεμβρίου του 2017
Οι ΥΕ16 Εργατών πυροπροστασίας ως αντικείμενο ερίας, θα έχουν τη φύλαξη
εναπόθεσης
χώρου
απορριμμάτων, δημιουργία
ομάδων πυρασφάλειας, αποΨΗωση των οδών μονοπακόψιμο
κλαδιω
δέντρων, καθαρισμό περιο
Διαρκής είναι το τελευταίο διά
νίζεται αποφασισμένος να προ- δημιούργημα της ίδιας της κο
μόσιο χώρο της Σπάρτης κα
χών, επικίνδυνων για εκδήστημα ο διάλογος και οι προτά
Χωρήσει στο Σχέδιο Βιώσιμης νωνίας, που τον διαμορφώνε
Πως θα θέλαμε αυτός να εξελx
πυρκαγιάς. Οι ΔΕ
σεις για την αναβάθμιση της Αστικής Κινητικότητας ΣΒΑΚ), και τον χρησιμοποιεί, αντικατο
θείο. Για την αναθέρμανση
Οδηγών, ως αντικείμενο ερ
ποιότητας ζωής στην πόλη της Που προβλέπει μονοδρομήσεις, πτρίζοντας σε αυτόν τις ανάγκες αυτού του δημόσιου διαλόγου.
γασίας, θα έχουν τον ανεφο
Σπάρτης μέσα από
κυκλοφο- ανάπλαση με πεζοδρομήσεις της, το όραμα της και τον πολ- n«Activate N
παρουσίασε διασμό των δεξαμενών που
ριακές και άλλες παρεμβάσεις κεντρικών οδών τηςλακωνικής τισμό της. Οπως επισημαίνει πρόταση για την αστική αναβάθβρίσκονται ανά την επικράτεια
που υπόσχονται να αλλάξουν πρωτεύουσας δημιουργία ποσπαρτιατική ομάδα Ενεργοπο
μιση της Σπάρτης που πραγματου δήμου, τη μεταφορά ύδα
ριζικά την καθημερινότητα των δηλατόδρομων κλη
ηση Τώρα-«Activate No
τοποιήθηκε τη Δευτέρα 3/4 στο
τος και τις περιπολίες.
Επίσης, ο Δήμος Αν. Μάνης
Πολιτών. Την αρχή έκανε ο
Σε κάθε περίπτωση, ο δημό- τελευταία χρόνια έχουν γίνε
χώρο του Παλαιού ΜεταξουρΔήμος Σπάρτης
ίος εμφ
ολλές συζητήσεις για
γείου. συνέχ
ρος μιας πόλης
σελ 8-9
αναμένεται να προβ
έντε προσλήψεις ναυαγο
σωστών με τρίμηνη σύμβαση
Ωρα 3ου Φεστιβάλ Ελαιολάδου
για τους μήνες
ο Ιούλιο
και Αύγουστο του 2017, προ
κειμένου να αντιμετωπιστεί η
& Ελιάς Καλαμάτας
επείγουσα
ανάγκη για τρεις θέσεις στις
παραλίες του δήμου
Οι παραπάνω προσλήψεις
Από έως 9 Απριλίου
διενεργηθούν άμεσα, αφού
Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ελαι. Elite", από Παρασκευή 7 έως σημασίας της συσκευασίας στην
ληφθεί νομιμότητα από τις
και Ελιάς στην Καλα- Κυριακή 9 Απριλίου
προσπάθεια προώθησης του
αρμόδιες υπηρεσίες.
Σκοπός του διαγωνισμού είνα
μάτα έχει καθιερωθεί ήδnως το
Προϊόντος στην αγορά καθώς
nμαντικότερο εκθεσιακό κα
αι σημασία της στη διατή
ανάδειξη
Ποιοί
ρακτηριστικών του εξαιρετικά ρηση του. Ταυτόχρονα, ο διασυνεδριακό γεγονός στον ελα
οκομικό τομέα στη χώρα μας. Η παρθένου ελαιολάδου
γωνισμός συμβάλλει
«Προστατεύουν»
3n διοργά
οιοτική βελτίωση των ελλη
ραγματο
ενημερ
τον Ευρώτα
Ποιηθεί στο εκθεσιακό συνε
κών ελαιόλαδων
ραγωγών
γράφει ο Βαγγέλης Μητράκος
οριακό κέντρ
ξενοδοχ
σχετικά. Ε
δειξη της
σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα