Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΕΘΕ: ΣΤα 614,342 τρισ. αγορά των συλλογικών επενδύσεων στην Ευρώπη
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 07042017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Να καθησυχάσει τις ανησυχiες
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Καθησυχάζει το ΥΠΕΝ για τη συνεργασια ΔΕΗ-CMECστη «Μελίτη»
Βορείου Ελλάδος
το Τμήμα του ορυχείου της Βεύης που παραχωρήθηκε στην ΑΚΤΩΡ
Επίθεση Χαρίτση στην προηγούμενη κυβέρνηση
«Πανευρωπαικό» στην
Μπλόκο
απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2007-2013
Η τελική έκθεση δείχνει όπ απορροφήθηκε το συνολο
των πόρων
Επίθεση Χαρίτση στην προηγούμενη κυβέρνηση γα
κακοδιαχείριση και υπερεντίξεις έργων. Ενεργοποιήθηκε ήδη το 56% του νέου προγράμματος.
Στς 31 Μορτοφ απευτάλη από το ΥποΥπ. Ενέργειας: Θα γίνει διαγωνισμός
υργέ0 0 Κονομής προς την Ευρωπ0iή
του συνόλου τών Προγραμμάτων του
για το κοίτασμα της Βεύης
προγραμμπκή περίοδος 2007-2013 Σε
αυτή, όπuς υποστηρίζει το υπουργείο
Ανάπτυξης
σε ανακοium του, επιβε
δηλbσεις που δεν έγιναν, μιλά το
επένδυση
ης Μελίτης,
αραθέτοντας
βικ θηκε πλέον παι ενήμuς η μεγάλη
γείο Ενέργειας με αφορμή δημοσίευμα για το δηλώσεις του υπουργού Περιβόλλοντος και
της χώρας μας κοβώς η ΕΝi
κοίτασμα της Βεύης και τον σταθμό Μελίτη
Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη
ου δεν έγιναν
ΙΙ. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει:
Ποτέ και πουθενα
υς ΚοMοποiς πόρους του ΕΣΠΑ
Για άλλη μία φορά η εφημερίδα Καθημερινή Το ΥΠΕΝ διευκρινίζει ότι το τμήμα του κοπα
υphοντος υψηλότερο ποσοστό απο
και η αρμόδια συντάκτης του ενεργειακού σματος της Βεύης, το οποίο έχει ποραχωρηθppόφησης στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
ρεπορτάζ προσφεύγουν στη γνωστή τακτική εi με αδιαφανείς διαδικασίες σε ιδιώτες χωρίς
τους, διαστρεβλώνοντας συστηματικά την
διεθνή διαγωνισμό, θα επαναπροκηρυχεsi με
αλήθεια. Αυτή τη φορά δημοσιεύο
ανυπό
νόμιμο τρόπο»
στατο και αστήριχτο ρεπορτάζ σχετικά με τη
Ενώ η
ζήτησης
μην ψηφiσο
ηση της εξουοδοτικότητα
της ενkσχυσης
γελος
η επίτευξη πλεονά
βοηθήμ
ργού ανήλθε
Δεκεμβρί
629.483.000
ημένη
αξιωμ
πολίτευσης, επι
577,503
σης της
λευτές
διαστήματα
ξιούχους.
Μοσκοβισi:
δαλώδη
οτελεί την
μεταχείριση
λοιπόν, ότι η
Πρέπει
κατάθεση
είδηση
στηρίζει
ή σημα
βολή της έκτα
υς λογαριαρχή
ριασμούς
ημερών, κάπ
κοίνωση
ροχής
μικής
να σταματήσει
Υπενθυμίζουμε ότι η
περιορισμόχάρη
η αβεβαιότητα
Εργασίας.
ριθμό βουλ
λογαριασμούς
ονομική
της δημ
Οσοι επέλεξαν
ρος υλοτων οφείλεται στην