Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 07.04.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5745
Lamda Development, Viohalco, READS χαι Pasal Development
Καλπασμός» για τα εμπορικά κέντρα των εισηγμένων
CCCME China Chamber ofCommerce for Import/Export of Machinery and Electronic Products
Στον Πειραιά επvειρηματικήαποστολήαπό την Κίνα
Την υψηλόβαθμη αποστολή από την Κίνα υποδέχτηκαν η Νέες βραβεύσεις
Διοικητική Επιτροπή
χαι τα μέλη του Διοικητικού Συμβου
για την British
λίου του Εμπορικού χαι Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πει
American
ραιώς. Στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής οχέσης
Ελλάδας Κίνας, με στόχο την ανάπτυξη του διμερούς Tobacco Hellas
εμπορίου και την προώθηση ελληνικών προϊόντων στήν Η British A
Tobacco
αγορά της Κίνας
έσπασε δύο βραβεία
στους τομείς
η Διοικητική Επιτροπή
και τα μέλη του Διοικητικού
με την διάκριση της
ιρείας
Συμβουλίου του
Εμπορικού χαι Βιομηχανι?κού Επιμελ
στα Best Workplaces 2017 χαι
ητηρίου Πειραιώς, υποδέχθηHαν μία υψηλόβαθμη
Στα Ιόνια Νησιά
επιχειρηματική αποστολή, η οποία διοργανώθηχε από
Enterprise Greece για το
το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κίνας (CCCME
χάνει η εταιρεία
στην απασχολ
China Chamber of Commerce for Import/Exp
of ηση »αβάς χαι της δυναμικής
πρόγραμμα «Synergassia»
Machinery and Electronic Products), Δευτέρα 3 της παρουσίας στην ελληνική
τη Απριλίου 2017, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε Π
British
θεσμό
Best Workp
λει την δ
ΕΟΚΑ: Στο 64% η εισπραξιμότητα
ιφείας
ελευταία έξι χρόνια. H βQάβ
ENTERPRISE GREECE
LOείας ως ένα από
ση της
τον εισφ000ν για αυτο
φιβάλλοντ
εργασίας στην Ελλάδα μεταξύ
απασχολούμενους αγρότες
ιχειρήσ
λούν από 50 έως 250 εμγαζόμ
ελεί αναγνώριση
Enterprise Greece Hαιη ΙΙεριφέρεια Ιονίων Νήσων
καλών πο
Η Διοίκηση
εφαρμόπροβάλλουν
υλοιατιaό σύστημα
ζει η British A
ι ότι την 313/2017
Ιονίου. Στόχος η τόνωση της εξωστρέφειHellas, μεταξύ άλλων
ληξε η προθεσμία xotταβο
εxτιμήσεις, αντφέρεται στην
ίδευσης
τομέα τη
λεύθερων
λής εισφορ
αναχο νωση.
Η διαρκής προσπάθε
της αναγνωρΟργανισμός Enterprise Greece η Περιpέρεια
ισης της μβολή
των εογαζο
πασχολούμε
νού γι
τάχυνση
ονίων Νήσων διο
επιχειρηματική
μένων στην πορεία τη
αρίου
2017 Από την επeξεργασί
θεμάτων
ξένων πρεσβειών στην Κέρaρα, από τις 6 έως τις 8
δυασμό
συνδgομή
Επιμελητηρίου
Απριλίου 2017, με τη
βαιώνεται από τους ίδιους
η ταμειακή ειοπgoξιμόmpα με τη
νταπό κριση
Κέρκυgας.
εργαζόμενους,
γγυώνται
αξιολόγησαν 0Ετιxά τις πρακτι
Η Διοίκηση θωρεί
ραιτέρω βελτίωση της
λεσμα είναι
ό για
ισπgαξuιότητας
ρίοδο λε
την πρώτη