Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩ INH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΤΟΣ: 46
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13362
T: 21038 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17331-210 38 17 281 E:[email protected] We wwwihodimoprasion.gr
Ας μην περιμένουμε
ΞΕΠΕΡΝΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
θαύματα
Εντός του 2017 γίνονται
τις επόμενες ημέρες
συλλεκτικά τα βιβλιάρια
Νέος πετρελαιαγωγός
η αξιολόγηση
καταθέσεων
μότερο δ
ης Ευρωζ
βιβλιαρ
EastMed από ιταλία-Ελλάδαργηση
ς Βρυξέλλες
λογαρ
p της Παρ
ς μήνες
ροχωρη
ΣΕΛ. 2
ζες, μ
ην εξ
Ισραήλ-Κύπρο
λάτες
βλιαρ
ΑΤΜ ή
Καταστήματα
λογαρ
με συνεχές
τράπεζες στρέφ
και διευρυμένο ωράριο,
ανοικτά την Κυριακή
banking με διαφημ
δική ενημέρ
των Βαίων
διευρυμ
ράριο θ
ην Κυριακή
9 Απριλ
Με το μεταρρυθμιστικό
έως τις 8 το βράδ
πρόγραμμα ΔΝΤ και ΕΕ
ΣΕΛ. 3
έκλεισαν το α τρίμηνο
8.500 επιχειρήσεις
11 προσλήψεις
λλη δ
ς βεβαίως
στο Κέντρο Κοινότητας
γχείρημ
Κύπρο φ
εξαρτήτως της εμπλ
Δήμου Χαλκίδας
η αγορα με τη
ό σχεδιασμό γ
γού με
ς, βρ
ην αξιολόγηση
δύο χωρ
Μόλις χθ
για χωριστή συμφ
Αγκυρα, γ
Ο Δήμος Χαλκίδας
ρόριμη
λία-Ελλάδα-Ισραήλ
Κύπρος
ρος Βορρ
γραψα
για μ
Εμπορικό Μητρώο
έτους από
ληψη, μ
μβαση ερ
γωγού Ε
μεγαλύτερ
μέρους
ς κολο
γράψο
μβόλαια με αμερ
ς Λεβιάθ
Τόσο γ
δια ό
ην υλ
έδων 6,8
ρος ευρ
Δομή Παροχής Β
χειρη
λημμυρισμ
διέρχ
ό έδαφος
ς ΑΟΖ
ξαν 7687, δημ
ς σφραγίδ
λλειμμ
Παροχή Σ
Δήμο Χαλκιδ
ές εξελίξε
θα αλλ
θλήτρ
δείχθ
ητας Δήμου Χαλκιδ
Κέντρο Κ
λικής
Εξωτερ
για θέμ
Ενεργ
ς Ρομ
ς με 6.065 «λουκέ
μικές
τροχοδρομι
μιλίες
μέρες
Ακολουθ
μόρυθμες
ΣΕΛ. 14
ες Ελλάδα
Κύπρος θα έχ
ρίσιμο ρόλο. Και
γραφή της
ΕΠΕ μ
λεσμα, θα διαμορφωθ
466. Κα
μετάλλ
μεγάλο
μικές
χειρη
ς ειX
ής ΑΟΖ. Ε
4 της Κυπρ
8 προσλήψεις στον
βδομάδα θ
Κοινωνικό Οργανισμό
ς να βρ
Χειρη
ύς TOTAL
διαβίβ
θεί ότ
Δήμου Πατρέων
θα ληφθ
Αγκυρα, γ
Ο Δήμος Πάτρας
ην πρ
6 Απριλί
ριο(5
ρογραμμ
σληψη, μ
μβαση ερ
γραφές μεταξύ κυβέρ
ριοχή
ην υλοποίηση
υδρογο
ς αγωγούς
μn χρηματοδότησης
Πράξης Κέντρο Κ
ο δεν θ
ς ΑΟΖ
ς, εφό
Οδοντιατρική Σχολή
ριοχή. Ο
ΣΕΛ.15
Στο Τελ Αβίβ
ργοί Ενεργ
χοδρομι
δεν θ
ράλληλες
άσχετες
Αθηνών σε τέλμα
νδιαφερόμ
ρόβλημ
ριο ά
μενες εβδομάδ
ροαγωγ
ς αμε
βάλλο
ΣΕΒ: Hυπερφορολογία
κό Αγωγό
ύ αερ
Med S
Αποχή διαρ
συρρικνώνει
ό έργ
σραηλινά
Χτες η
ική Συνέλευση του Συλλόγου Μελώ
ς, Πελ
την επιχειρηματικότητα
λίας προς ευρ
ΔΕΠ της Οδ
ρικής Σχολής
Ελλάδ
Γιώργος
διεθνούς Οργ
μού Α
ροορισμ
Σταθάκης
Γιώργος Λ
ρες κάλ
χικό ηγέτ
ρφορολόγηση
ροβλημ
Κάρλο Καλ
Βρυξέλλες
ργιας
χειρήσεις
ζει η Σχολή. Σύμφ
ζητημα
ς Ευρ
ς Επιτρ
γεθος
ς της ΕΕ Μιγκέλ Αρίας Κα
χειρήσεις κάθ
εργοπ
μικρομ
ης Οδ
ρικής, η έλλειψη χρημ
ξέλλες
διαλόγου για λ
ροβλήματος. ΟΜ
δότησης
ς Σχολής
η δραμ
ρέψει μέσω Αγκυρας, ό
δική έκθεση
δικότερ
λλοις
ζητήμ
Τούρκος πρωθ
δηγίες ως προς
ξησης
ύργος γ
ρυθμη λ
μμετοχή της Ευρω
ρω. Κ
φιλόδοξο σχέδ
λίξεις πρ
δημοψήφισμ
ς εφό
ροσφερ
ΣΕΛ. 16
ργοποιηθεί, θα εμπλ
Αίγυπτος
ρωτοβουλίες
ροαγο
μική αδ