Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ww.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26774 ΕΤΟΣ 88ον
«Κάντο όπως Γερμανία»
Συνεχίζεται n
υφεση του
Διαγραφή μέρους του ελληνικού χρέους προτείνει n Handelsblatt, όπως
έγινε με τη Γερμανία στη Συνθήκη του Λονδίνου
τομέα στην
Ελλάδα, σύμφωνα
φορμή
με την Markit
ις γι
ολόγησης, η
μο τη
γερμανική εφημερίδα
επιδείνωση παρουσίασαν το
Γάλλο
ην Ελλά
με έρ
Τομά ΙΙ
της Markit. Η ύφεση ή
όTξέφρι Σας
έντονη
χώρηση
θυμίζει τη Συμφ
λιών, η
οία με τη
3, με τη
έρω μείωση τη
παραγωγής. Ως αποτέλεσμα των
οία διαγραφή
χρέμέν
αγωγή
η της Γερμ
περιόρισαν το προσωπικό και
αγορές
ηρίζει ότι η σημ
Παράλληλα,
ση της Ελλ
μπιέζο
νης ώξηση
όστους
της ιποχωρ
μικής Γ
λησης. Παρ' όλα
η χώρα δ
ος αύξηση της
παραγumς μέ
στους μενους 12
Χρέη τη
Η συο
Μαρτίου υπογραμμίστη
ά προσαρμοσμένο Δείκτη Υ
Προμηθειών της Μ
στην Ελλάδα (P
δείκτη
ρά την απόδοση της με
ητική
μένη Γερ
ος%ατέγραψε τιμή κάτω από
άλληλα τα έξοδά τους
φελήθη
δημόσ
αρότι
ότοσχ
ρισσότερ
ξένο νόμισμα
Μάρσαλ, όπ
Γερμανό
νητική ομάδα» σημ
ληπτική αξ
άρθρο
της χ
Πότε θα γίνει
η Γερμ
mχία, δηλαδή
Αλμπρεχτ P
ρας. Η
ρνηση τ
ήσει την αυξ
London School of Ec
ότι η Γερμανία οφείλε
αμήλά
ρό μάρ
μέχρι τη
τρα ΠεΖΙΚn ενωση
άληξή τους
σήμερα
τη γερμα
πλευρά ως
ύρεμα» χρέους
στην ευρωΖώνη
χειρή
Η ερευνη
όπο η
ωση επωφελήθη
αντήν
Αύξηση προϋπολογισμού μέσω ΕΣΠΑ για τις μικρές
γραμμα, μία
ή δέσμευση
επιχειρήσεις znτά ο Κ. Μίχαλος
ην Ευρ
ύ Συμ
ην αύξηση παύπολ
του προroάμ.
της Ευρ
ής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Π
χει προκαλέσει
τάξεις
γονός
ογοήτευση
ις. Με βάση το διαθέσιμο προύπολογισμό
ΕΣΠΑ «Α
άθμιση πολύ μικρ
προτάσεις
χειρημ
δωσε στην
ρων υφ
με τη
Οπως σημειώ
60. Κατα
στην ιστοσελί
ρίδα Exp
γορές» 5η
της έκδοσης των αποτελεσμάτων των δ
ιρήσεις, συμφ
ότι η Ευρώπη
της ΕΚΤ, οΠράετ σημε
μάτων του ΕΠΑΝΕΚ αEνίσguση της Α
ως, παράλληλοι, με προκήρυξη
Θεωρού
ότερο από
μισό της διαδρομής
ς, Δημήτρη Παπα δημητρ
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
wwλουurτοβο
την τραπεtική ένωση. «Είναι ανάγκη ν
ρος ργό,Αλέξη Χαρίτση
ληρωτή
Επιχειρηματικότη
σχεδια
με τη διάκριση μεταξύ
γραμμ
ης Κεντρικής Ενωσης Επιμελητη
ως ηπλ
διασφαλι
μεγάλη πρόοχειρήσεις
ας, όπου έχ
ΕΒΕΑ, Κωνστ
νος Μίχαλο
λαν πρόταση
Myαλος σε αρκ
λεEιμότητας
θα μπορέ
ερύττωση
ρογραμμά
ράμματα γιαmp ενίσχυση
ΜμΕ από το ΕΣΠΑ
ασχολ
ίας τράπε
Στο πρόγραμμα «Ενίσχυστ της Α
την αναλογ
σχεδών 9
χειρήσεις,γ
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση
χορήγηση. Σ
θώς,με τη δημο
χθημε μόλι
ις 15 πρ
προγραμμάτων δενθα έχει ουσιαστι αντί
κλος Κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Δεν είναι ευτυχές
ίευση
λεσμάτων αξιολόγ σης, επήλθε η
ρισμα, καθ
χειρήσεις
σχεδίων μ
ήδη απογοητευμ
χειρημ
γεγονός να τοποθετείται ο διοικητής της ΤτΕ
ότηvαπόρρnpητης προηγούμενης προσπάθειας»
ρά, λόγω εξάντλησηςτη
22.275.0315
περισσότερο ως πολιτικό στέλεχος και λιγότερο
όπως σημε
προς διάθεση συγχρη
boτοίμενη
Τέλος,η ΚΕΕ χαρετίξειτη
δαπάνη
έγκριση μόλι
44 εγκεnριμ
ργείου για αύξηση
Αναπτυξ
ως κεντρικος τραπεziτης»
ολικού πρ
9/2016 για την ικανοποίηση τ
ογισμου
βλήθη
ιτημά
Στο πρόγραμ
Νεοφυής Επιχειρηματικότη
άληξη στην αξιολόγηση
άνοιξε
βλήθηκαν στη
ροτάσ
Παράλληλα, με
ηση βλέπουμε
βερνητικά
όσωποs, Δημήτρης Τζ
όπουλος, μέ
έντευξή
Αττική
ρρίφθη
ρδιπλασιάστη
χρόνος, ζήτησ
Πρόγραμ
Σκάι». Τ
τή της Τράπεζας της Ελλάδος, hάννη
την τηλεόραση
λλαδιHά, απορρίφθη.
προτά
Παρεμβ
άθμιση
χρονισμού
ψεύσεις:
σταματή
βήθηκε, δηλαδή 4.102 προτάσεις
ηση του δημόσιου τουριστwούuεφα
βερνητική κρίση
η χρίση στις σχέ
ρωθ πουργού
γού ο
μικών,
για την
ότι ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
ην Ελλά
ά 35%. Τέλος,
ΕΣΠΑ με βάση σχε
σία αξιολό
Επίτη
για άλλη μια φορά τις συζητήσεις γ
ρουση
βερνητικός
ρόωρε
ς, ενώ
σχόλιό
ότι η
ρόγραμμα «Αναβάθμιση ΜΜΕ». Σ
Ανάπτυξη
τηση 9.5
λόγω πρόγραμμ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα