Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26773 ΕΤΟΣ 88ον
Σεβασμό για τους Ελληνες
Γ. Στουρνάρας: «Ζητήματα δικαιοσύνης μεταξύ
εργαζόμενους από το ΔΝΤ znτάn
των γενεών από το ασφαλιστικό σύστημα
Διεθνής Ενωση Συνδικάτων
Υπέρ ενός συστήματος επαγγελμα
ς ασφάλισης ο διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδος
τάλλαγμα για τη
μμετοχή
ια «απαράδε:τη θεση
ν Ταμείου στο ελλη
προγραμμα,
Το Ασφαλιστικό σύστημα, π
των Ελλήνων εργα
πάρξου
ρα τις
Ελληνες εργαζ
ε ορισμένες συντάξεις, τ
λόγο σε
σή της η
ρεμβάσεις
η Συνδ
Διεθνής Ε
α Μνημόνια, παραμένει δαπανηρό
ου βιοτικού επιπέδου το
ροχές στην Ελλάδ
η Ευρ
ι γενναιόδωρο ν
ήριξε ο διοικητής
ή Γραμματέας της Διεθνούς Ε
όδωρες, με βάση τόσο τα ελλη
ETUC). Η ITUC
η ETUC χαλού
Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης
ης α διεθνή δεδομ
νωσης Συνδικάτων, Σάg
Μπάρρ
στην περ
Στουρνάρ
φαλιστ
Οι Ελλη
ργαζόμ
χαρακτηρ
ρω περικοπή συντάξεων
και την απελευ
θέρωση της αγοράς εργ
ην Ελλ
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Οι βέλτιστες
πρακτικές στα εργασιακά Ζητούν δικαίωση
Συνάντηση Τσίπρα με τον γενικό διευθυντή του ILO, Γκάι Ράιντερ
Μεγάρου Μαξίμ
διευθ
θεμελιώδη δ
ρε ότι έ
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
ργαζόμενω
ρασπίζ
ήθηκε ο πρωθυ
διαπραγμ
πουργός, Αλέξης Τσίπρας
ρο Μαξίμο
βασμός σ
μια, ό
ψη του
λύ κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδ
της θεώρησης, όχι
ροσπάθειά της να αναχάμ
βέρνηση
ργαζομένω
διεθν
ροσπάθειές μ
σταματή
θα στηρίξουμ
την τη
αι επτα χρονια 2αUEστ
θεση», ση
ές βέλ
ός διευθυντής του ILO
υπογράμμι
αιωθού
συνθήκες στην Ελλάδα μ
Ο πρωθυ
ργός εξέφρ
της Ευρώπη
υτήν τη
ματεύσεις για τη β' αξιολόγηση
χνουν ό
θανό να έχουμε έ
στήριξη
ξελίξεις δ
Το μέλλον της Ευ
τέλεσμα στις εν εξελίξει διαπρ
δήλωση
Κομισιόν: Δεκτικότερη στην ενίσχυση της ένωσης
n ευρωζώνη μετά το Brexit
ρόεδρ
της Κοι
βήματ
ρισσότερο ανοιχτό σε αυτό που χαρ
ποίηση
ΕEγιανποδομές μέσω της Ευρ
ότι η
ής Τράπεζα
θα μπ
της ης μετ
κογένεια
ο ισχυρό Ευρωπαϊ2ό Λαϊχό
στηρίζοντας ενδεχομένως έ
εριλαμβ
μεγαλύτερ
τητα», ΕΛΚ
Κόμμι
ριλαμβά
τη Γερ
μείον τη
ρα μέλη της
ΣΕΛΙΔΑ
μανίδ
γχελάρ
Μέρχελ
αλλά μό
νης τ
μισματ
δότηση
τη χρη
Αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων
τους επ
στα αδ
έλη τη
βερνή
ζών, δήλ
ε υψηλόβαθμος αξιωματού
τον φεδρουαρ10
σχεση μ
της ΕΕ
Μικρή πτώση στα χορηγήσεων
της Γαλλ
αποχώρηση της Βρ
μικής πολιτική
όλη τη
ός της ο
την ΕΕ έχ
ροδοτή
τη συζήτηση γ
σχυθεί η έ
ευρωζώνη
α των δημ
λαφρώς ηψαλίδ
Φεβρουαρ
θώς τ
μεταβιβ
μεταξ
μεταβλητα, ενώ
μειώθη
η μεταξ
ρωζώνη
διαφορ
διαφορά μ
4,21% από 4,54% ποvήταν σ
ές απόψεις της Γαλλ
της Γερμα
ροδεξιό ΕΛΚ
της Τραπέζης της Ελλάδος, το μέσ
Σύμφωνα με τα στοιχ
θμισμ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα