Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Εικόνα χάους στον διαγωνισμό για την Εγνατία Οδό
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -1ο:1.00Ε Α.Φ. 4930 Σάββατο 01.04.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Να κλείσει η
ΟΠΑΠ:
Intrasoft
Να» από 4.000 πράχτορες στη
Χρυσός χορηγός
οδηγηθούμε σε
στο Oracle Partner Day της Αθήνας
νέα σύμβαση
Η παράταση στην ολοχλήo
ση της αξιολόmσης δε
ούνeι μόνο αρνητινά την
λογία στη
γορά αλλά
ορια πώ
πτυξη με τό
μεγάλες
ρόεδρος
Βιομ.
Τζrνιών Αττικής Πειραιώς
οι ελληνικές ΑΕΕΑΠ
Δημήτρης Μαθιός, ποouσιά.
Σ. τις
ρατίς εξελίξεις στη
μqωνία
Η αγορά δ
ντέχει τη βασ
στέρηση στην αξιολόγηση. Η
συμφωνία
δηγηθούμ
Οι Επιττώσεις θα ΕΚ
CFOs, CIOs οι
dit Controlle
ασυγχώρητες
Τάκης θεοφονόΕκδήλωση ICAP Hιl IBM για
πουλος νέος εντεταusος Σύμβουλος
τις πλατφόρμες νέας γενιάς
στη Eurocert
Την Παuτη 23 Μαρτίου διορwαι διαμόρφωση
πιστωτικής
yaνώθηκε με
ιτυχία ηwδήπολιτικής. Η νέα αυτή πλατφόgEURO
λοση της ICAP με την IBM
μα ανταποκρί
στην ανάγκη
New Generation PaLforms?
καλύτερα την λειτουργία
Οι CFOs, CIOs
μέα ΙΙ
που παρευρέθη
Control
gιaό τη
στην εκδήλιuση (NIV Athens
ήσει τη σχέση ρίσκου
λήσεις
Η EUROCERT
Ει που στοχεύουν να παρέχουν ένα ρδεις πωλήσεις με ελαχ
Στο wνήγι δάνεια ιών
ιδίων κεφαλαίων
οι εγχώριες
ρεία της ανάπτυξής τη
"single point of truth" για
νδύνου ζημιών.
ΑΕΕΑΠ, προχεμιένουνα επενδύσουν περαιτέρω σε Ελλάδα
Οικονομική Διεύθυνση
Και εέρτερwn. Τι σχεδιάζουν Εθνucή Παγγαία, Trastor
δυναμιxό της
Τάκη Θ
μένου να λαμβάνουν αποφάσε
Στα πλαίσια της exδήλασης, η
Intercontinental χαι Brio
θέση Ε
βασιζόμενοι
CAP παρουσίασε
λμένου Σuμβούλου
ένα ive demo, μια λίση υλοποιδιαφορετικές mpές δεδομένων
IBM Planning Oτtν
ημένη
δεύτερο μισό της έχε
κλάδος, έτσι ώ
Θeοφοsyόπουλος
από χρήση
Analytics γ
πως η Ο
προηγούμενης δε
τίας,
σημερα μια εταιρε
Πολιτικός Μngενικός ΕΜΠ
λογίας, επιχειρηματικής ευφυί- μική Διεύθυνση μπορ
δύο ΑΕΕΑΠ Eurobank
Grivalia) να ανήκει ήδη
Διδακτοριnό τίτλο στην
νάλυσης.
στον δείκτη wηλής 8εφαProperties ναι Πειραιώς
ή. Υπήρξε για
Νού αλλά
projected
εισέρχονταν στο Χρηματι- λαιοποίησης του ΧΑ χαι μικ
θυντή
Ο A.Tg άκης, Senior Manager
Cashflow της εταιρίας. Επιπστήριο της Αθήνας, ελάφι- δεύτερη (Εtwή Πανγαία)
μετέπ
της ICAP Group, παρουσίασε λέον, επιδεςthxeστνάριο κατά
στοι φαντάζονταν την ανά- να σχεδιάζει την ένταξή της
Διευθύ
Σύμβουλος
νέας γενιάς Risk Intellig
ίο με χρήση
χείων
ΕΛΟΤ.
διετέλΕ
θα ίδιο δείκτη εντός 2017
εργαλείο "Credit Eye''
"Credit Eye" μπορε
Γραμματέας
λοaληρωμένη
Adjusted
ργεία Ανάπτυξης
χειρηματική πληροφόρηση
Cashflow.
Εργασίας
διοpείοση πιστωτικού κινδύνου