Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
918-1959
ΗΜΕΡΗΣΙAΕΦΗΜΕΡΣΟΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΟΣ1876
Η άρχιτε%τονική
Αριθμ. Φύλ.407181 Ετος 141ον
Σάββατο 1-Κυριακή 2
Maplaςόσlας της Αγυπτιος.
του Συντάγματος
Σελήνη 5ήμερώνlΑνατολήMiου7.10-Δύος 748'
Απριλίου 2017
Τιμή 1,50 (μέτό βιβλο 4ε
ΗmγκΝΗ επικαιρότητα τawήμερa δέν έπέ8 δισ. άποθεματιχά
ΣΗΜΕΡΑ ΕΣΤΙΑ
Τύπο, άνοδeiΕoμe
προτάσεις της Αριστεράς για
πvκατάργησητoodρθρου3τoΟΣυντάγματος
γιά ηξη με την ΕΕ
τείνει την μετατροπή
βαρό: ΣΥΡΙΖΑ
το ο Πολ
θετώντος κατ' ουσίαν τόν πυρήνα της πρό
Ανησυχία γιά έχροέςκαταθέσεων χαί χowινα» δάνεια
σης μόδας
συνταγματολόγου Νiκου
Με βάση τό
θέν στόν διάλογ
βeρνητικό σχέδιο όΠρόεδρος της Δημοκραάπν κρίση
Συμβούλιο Πολιτικό Αρχηγονκαίτό'Y
ούς Προέδρους τavλ
Δικαστηρ
ξαρτήτων Αρχών-άνήBouλή όδυνατetνάEmτύχει τή
μέ τήν
20 βουλευτές
την διαδικασία φήφου έμπιστ
σύνης πρός αiτήν άπέχουν λευτές Hubθέτησηaύτοo
μοντελου διρευστότητας, κυβέρνηση
Το βιN
Ενα τέταρτο μνημόνιο.
βέρνησης άπό τόν συνταγματικό νομοθεμέ τό
συνταγματική κατοχύρωση της άπληςάναλογικής όδndσeά άσθενέστατες
βουλευτικές πλ
βερνη
ντέλο της κυβέρνησης μειοψηφος.
ύς συντάκτες
στιγμές ηρωισμο
την διaΦων
προτεινόμενη άρχr
πολιτεύματος. Αν όποτελet
θερη noCh μου τι πρέπeτό Πολίτευμα να μετατροπetσέ καθαρή Προεδρική Δημοκρατία κατά τό
γαλλικό πρότυπο εντούτοις το προτεινόμε
Τα παιγνίδια Βούτση
κο Πρωθυπουργoo. HπρότασηΣΥΡΖΑ άνατις Ισορροπίες προς όφελος τοΟ Προμε την Παλαιά Βουλή
έδρου της Δημοκρατίας,όδnotος καθίσταται
ίσχυρος ρυθμισngτοο πολιτεύματος ύπό
βέρνησης Προβλέπe δύο
Κινδυνεύει το Μουσείου του "Εθνους
τεςόπό τόνλαό, τόν ΠρόeδρomςΔημοκρατίπερισσότερο
ριο στο δίδυμο σε μιά συγκeκρtμένησυγκυρla.
Σπν πραγματικότητα τολμηρή ύση μέ
xύτητήν διατυπώσε
ή μεση εκλογή τοο
άπό τήν ήμερα wi
Lamborghini Huracan!
βουλίου αποσυνδεδεμένη άπό τό
πρόσωπο το Πρωθ
ργοo (ed διορίζε
άπό τό Δέν τήν διατυniveιδμως
γιατί κατά βάθος οiσυντάκτες της κατέληξαν
πρόσωπα στά όποιο πρέπε
πράγματα!
ρaφet το Σύνταγμα. ΕΜαλάθος.Χωρίς λε
Στά 90
δ Ελευθέριος ΒενιζDoς
τουργικό σχήμα κανένα πρόσωπο δέν μπορε
στην μέση δρόμου!
«Κύριε Πρωθυπουργέ...»
Σήμερα
ωταποιλιάτιχες αλήθειες
τυραννόσαυρος
βάρος πάνω
Συναντήσεις με πολmαρχηγούς εχει 6
Πρόεδρο της ΝΔ. Σ
μέτωπο πρός
Διαβάστε τα άρθρα
Τά σύνορα της αρδιάς