Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Μίχαλος: Πολλαπλοί οι κiνδυνοι του Brexit
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 31/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Ανακάμπτουν οι κρατήσεις Ευρωπαίων
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Ελλάδα και Κανάρια τα γκανιαν της TUI για το καλοκαίρι
Βορείου Ελλάδος
πολιτική αβεβαιότητα και τις τρομοκρατικές απειλές
Πολύμηνη αναμονή στην αξιολόγηση προτάσεων
Ανησυχία
Ενα χρόνο περιμένουν
Σούαποliτh το ΕΣΠΑ 12.000 επενδυτικά σχέδια
πολύμηνη αναμονή στην αξιολόγηση προτάσεων που
που mεριwέδρα υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ. Τε νικής
φύσεως ηκαθυστέρηση υποστηρίζει το υπ. Οικονομίας.
Ανησυχία στην αγορά για το μέλλον χιλιάδων βάσιμων
επιχειρήσεων
Περισσότερο onό χρόνο ανοΜία ελληνική συμμετοχή στα έργα για μείωση
μενουν 12.129 μικρομεoοίοι επιχερηματίες ο πληροφορηθούν εόν το
χάσματος Ερευνας Καινοτομίας
επενδυτικό που έχουν υπο- του και βάλε γο να χρηματοδοτηθούν από
Το νέο ΕΣΠΑ, θα λάβουν τελικά την
στείας σε χώρα την οποία οφορά η διεύρ
θηκαν τα 30 νέα
Στις 22 Μαρτίου ανακοινώ
έργα Σταδίου Συνεργασίας 1 που επιλέχθηκαν
νση της συμμετοχής, με την ανάπτυξη ενός
ώστε να μειωθεί το χάσμα Έρευνας και Κα
υγιούς σχεδου δράσης
Πρόκειται γιο όλου
ουτούς που
νοτομίας σε ολόκληρη την
Ο δεύτερος γύρος
έργων
Συνεργασίας
n, γνωστό
υπέβολovαιτησες γα την υπαγωγή
ποιεί η Κομισιόν. Όσον αφορά στην Ελλάδα, που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση από το
μεταξύ των επιλεγμένων εταίρων είναι το
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» περιλαμβάνει
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνώ
συμπράξεις ερευνητικών ιδρυμάτων, οργανι
Κάθε έργο Σταδίου Συνεργασίας 1 θα λάβει
ή περιφερσμ
ανεπιστημi
έως και 400.000 ευρώ, για να αποδείξει τις
ειακών αρχών σε ολόκληρη την Ευρώπη
δυνατότητες του μελλοντικού Κέντρου Αρι
Τρυμα
Εχουν ήδη
ΑΠΕ ο διοικητή
ληed 1.050 εpά
Ταμείο
6.500
pορήγηση για
ο διοικητής
ρικής Ασφά
εφάπαξ,
λισης
πληρωθο
περα- τον Σεπτέμβριο το
ρικής Ασφά
Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ
Αθανάσιος Καποτάς,
2017»
Παροχών
3.080 εφάπαξ
Ακτοπλοία:
Καποτάς.
Απριλί
Η διαδ
μέχρι
σημεp
Σταθεροποiηση
24 έχουν δοθεί
2017.
μής εφάπαξ θ
όθεσμωνr
εφάπαξ,
Τομέα Προ2017
ρρόφησ
βολή ύψους 26
Δημοσίων
ς ρυθμούς
ρχισε η
της αγοράς
εφάπαξ
Υπαλλήλων, έχ
μετά την ολοκλήρ- ίδιους
ύχους
ροβλεφegi
ρογράμΚαποτάς.
ληξηρματος