Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

15oC, 12.00

20oC, 8.00 μ.μ.

€0.60

15oC - Υγρασία 62%-88% - Άνεμοι: Δ 3-ΒΔ 1 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:10 - Δύση ηλίου: 19:47

Ðüëïé, ðüíïé, ñüëïé

Από τον 19ο και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα κυρίως, η Κέρκυρα
υπήρξε πόλος του εμπορικού δικτύου της εποχής (σ.σ. και της περιοχής), που ξεκινούσε από την Τεργέστη για να φτάσει μέσω Πατρών στη Σύρο κι από ‘κει να διακτινίζεται στα μεγάλα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου, την Κωσνταντινούπολη, την Σμύρνη, την Αλεξάνδρεια κα. Αυτός ο ρόλος της προσέδωσε πρώιμη βιομηχανική ανάπτυξη, προχωρημένες, σε σχέση με τις φεουδαλικές, κοινωνικές σχέσεις κεφαλαίου - εργασίας. Προκάλεσε τον πολιτισμό
της, της έδωσε ταυτότητα, την οποία και διατήρησε έως το λυκαυγές του 21ου αιώνα όταν δηλ. η τουριστική
οικονομία έγινε τσουνάμι και διαμόρφωσε τη νέα «προσωπικότητα», την οικονομία και τις σχέσεις της. 3 >>

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4382

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΝΙΚΟΥΛΟΥΖΟΣ

Ìå Êïíéüñäïõ åö’ üëçò ôçò ýëçò
• Ç áðïêáôÜóôáóç
& ôá áñ÷éôåêôïíéêÜ
ôçò ÁíïõíôóéÜôá
• Ï äÞìáñ÷ïò ìÜæåøå
îáíÜ õðïó÷Ýóåéò ãéá
ôçí ÷ñçìáôïäüôçóç
ôïõ Ýñãïõ óôï
Ôåìðëüíé
• Åîáêïëïõèïýí
ïé ... ðüíïé ãéá
ôïí ïñéóìü
ôùí áíôéäçìÜñ÷ùí
Αυτήν την τρισδιάστατη απεικόνιση, που εκπόνησε
το Γραφείο παλιάς πόλης για την Ανουντσιάτα και την
ανάπλαση της περιοχής, δεν ενέκριναν οι Υπηρεσίες
του υΠΠο κι έτσι κόλλησε η υπόθεση.... 5 >>

Ðñùôïâïõëßá ôçò
ÐåñéöÝñåéáò ãéá ôçí
áðïôñïðÞ ôçò êïðÞò
ôùí åëáéïäÝíôñùí
9 >>

Ïé óõíÝðåéåò
óôçí åëëçíéêÞ
ïéêïíïìßá áð’
ôï Brexit
ΑΘΗΝΑ. Το βάθος και το εύρος των συνεπειών του Brexit
σαφώς θα εξαρτηθεί από την
έκβαση των διαπραγματεύσεων
που ξεκινούν μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώνει ο Κ. Μίχαλος
4 >>

Èáñèåß Þ ìðá,
íá ðáßîåé
ï Ãçñáéüò;

16 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα