Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 20
Σύλλογος
Προσοτσάνη από την παλιά Δράμα
Η Δράμα συμμετέχει
Κτηνοτρόφων Ν. Καβάλας
Ξηροπόταμος
στην φετινή
Ανεπάρκεια στη
Η δύναμη των
πανελλήνια δράση
λεπουργία της Κτηνιατρικής
το μεγάλο
εκλογικών τμημάτων
Υπηρεσίας Ν. Καβάλας
"Let's Do It Greece»
ντέρμπι του
Ν. Δράμας στις
Προ εβδομάδ
Συμμετέχουν σχολεία, φορείς
προσπάθεια να αποσπασθούν
πρωταθλήματος εκλογές του 1932
και σύλλογοι της πόλη
ό τη Δράμ
σελ 3
σελ.7
315.000 οφειλέτες ΕΦΚΑΙ Αρχισαν ήδη να πληρώνο
αι οι πρώτοι από το κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης Εκδηλώσεις στη Δράμα
χρωστούν 17,5 δισ. ευρώ
Περισσότερες από 900 αιτήσεις
για την Παγκόσμια
Στο 50% η εισπραξιμότητα
Ημέρα Νερού
δικαιούχων για το ΚΕΑ
Αθήνα
Εκδηλώσει
της Παγκό.
αρχίζει εις βάρος
σμιας Ημέρας Νερού, προ
payνεχώς αυξανόμε
εγκρίθηκαν στο Νομό Δράμας
Σωματείο Εργαζομένω
000 χρωστού
της ΔΕΥΑ Δ
η οικολογική
την δι
Ειμότητα
ηση Δράμας.
ράλληλα, θα συμμετέυς επαγγελ
ων εισφορών
κοινότητα "Πελ
Χειη εναλλ
ατίες μετά βίας ξεπερνά
τις δύ
μό Δράμας
Αλληλεγ
εχε ξεκινή
μού Δράμας
ρίου, μέχρι σήμερα κινήθη
ρώτες μέρες για
όσες απήσ
άθεση αιτη
δημα ΑλληΔράμας, προκε
Το Σάββατο 1 Απριλί
δεν υπάρχει
αληκτική
διαφανεί πόσες
στην πλατεία Ελε
τήσεις έχο
θερίας, ο Κ
πληρωθεί.
ιώσουμε ότι,
εκε, θα ζωγραφ
Όπως μάλ
νδιαφερόμενοι είτε με
ης τήσεις
μόνο τους
θα τραγουδήσουν γι
ρώνοντα, ανάλογα
μπορούν
Τους άξονες
παράλλη
τη Δευτέρα 3 Απριλίο
Κέντρο Είσπραξης Ανεξό
απόγευμα, στη
μμένα η ΕΕ
Δήμου Δράμας
φλητων οφειλών προς
Ταμεία κύρι
Δημοτικού Ωδε
ότιμος
κά εισοδή
νολικά μέχρι
τήσεις
άλισης.
αθηγητης Α.Π.Θ
ώην πρόεδρος
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Στόχος
ραξη πράγμα
της Υδροτεχνικ
ωσης Ελλάδος
από τους οφειλέτες
Διαμαντής Κ
μούζη
τίτλο: αφτιάές έχ
νθρώπινη
μείων
προγράμματ
νερό δημόσι
ΚEAΟ θα προχωρή
Επίσης
Από το Δήμο Πα
Κοινωwκή Υπηρεσι
ΑΕiζει
ρουμε
φέτος
ακόλουθες ενέργειες
μέχρι
ελούνται από 75%
ωτη πληρωμή
Στην ολοκλήρωση μαζκων
ρό, διατη
στωση όλο
βους εγκρίθηκαν άλλες
ζεται με
γεί στους τραπεζκο
ΚEAΟ εντός
λύτιμο
γαθό, για όλ
εξαμήνο
χαρακτηρισμό οφειλών ύψους
Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία με ενστάσεις,
σπραξης με
υρώ ως
φωνές και ακυρώσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
αρμογή
νό μας
την πρ
ρξη παραγωγικής λειτουρ
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
4387/2016.
Ανάλυσης Ε
Δήμου Δοξάτου ο κ. Ζουμπούλογλου
υνότητας (Risk Analys
ως 3062
στολή
Σήμερα ξεκινούν
οφειλέτες
Στο Υπ. Εσωτερικών και στο Αρθρο 152 κατέφυγε ο κ. Χατζηλαζάρου
οι πληρωμές των
Μοναδικό φαινόμενο η όλη διαδικασία στην Ελλάδα!!!
ός 3 μηνων
Στη λήψη
μέτρων εί
συντάξεων Απριλίου
ραξης εντός 70 ημερών
ώλεια ρύθμιση
ρικές εβδομομεταξύ, την άμεση αύξηση
Μαρτί
μέχρι τις 4 ΑπρΑπό τις
Συμβουλίου
Δημοτι
βληθούν
μερήσι
ηλεκτρονικών κατασχ
είχε ψηφιστεί
τη διάρκεια της πρώχους
ΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, Δημόσι
00, ζητά ο διοικητής
είχε ξεκινήσει
επίπεδο
Ειδικότερα
ΕΦΚΑ. Αθανάσιος Μ
αλέξης
όεδρο
οψηφών σύμβ
Το Δημόσι
καταβάλλει τις
σφαλιστικων ταμείω
ιλετώ
διοίκησης. Στο Δήμ
τάξεις στις
Μαρτί
ημέρα Πέό έγγραφ
είχαν εκλεγεί
δημάρχου
με υπηρε
Κέντρο Είσπραξης
ΚΑ θα καταβάλλει τις
άξεις
Ανεξόφλητων οφειλών
ολiτευση" όπως μένει
μερα Πέμπτη.
της προεδρο
τελικά, προσπάθη
Ο ΟΑΕΕ
αβάλλει τις
Σερέτη. Όταν όμως έγ
ολής ηλεκτρο
στημικο
ις στις
σχετηρίων
σχύει για την
γωγική λε
μβου ΚΕΑΟ
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξει
μέρα Δευτέρ
03 An
Το ΝΑΤ
λεκτρονικό κατασχετήρι
ις στις 30 Μαρτί
εργάσιμη μέρα»
ημέρα Πέμπτη.
μερα στην Ελλ
λειτουργούν τέσσ
εγάλες συστημα
άξεις στις
άπεζες.
Χθεσινή συνεδρ
Ταμεί
Υπουργείο
00 ημερησίως,
Εργασίας θα
άξεις
όσα προ
έγγραφο.
Ζουμπούλογ
Μαρτίο
μερα Πέμπτ
Σερέτη
Εύ είχαν ήδη γίνει εκλογέ
ρόεδρο
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα