Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΚΑΟΣΗ
ΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Το ομόλογο έχει πενταετή διάρκεια
Την πεποίθηση ότι σημαπκό ρόΓα τα αξιόλογα βήματα, της ηλε
και επιτόκιο 3,5% καθιστώντας το
λο στην διόγκωση της ελληνικής
κτρονικής διακυβέρνησης που
ιδιαίτερα ελκυστικό, με βάση τις
κρισης διαδραμάτισαν οι εσφαλ
έχουν γίνει προς τη σωστή κατεύτρέχουσες συνθήκες και προκλή
μενες επιλογές οικονομικής πολθυνση, αναφέρθηκε ο πρόεδρος
σεις της αγοράς», επε ο δ.σ. του
τικής, εξέφρασε ο υπ. Οικονοτου ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας, στην
ΟΠΑΠ Damian Cope.
μίας Δ. Παπαδημητρίου
ομιλία του στη διαNEOας
Σελ. 6
Σελ. 5
Σελ. 7
Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 Αριθμός φύλλου 849 0,50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ «ΜΑΔΑΕΙ ΤΗΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σε τεντωμένο σχοι
η διαπραγμάτευση
Εμούλιο» στον ΣΥΡΙΖΑ
Τουρνάρας λιαρyκόβα
Σελ. 5
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Για τη διαχρονική παρουσία του
Η Παπαστράτος κάνει πάλι το χρέος
Ομίλου στο Ελληνικό Travel Retail
της απέναντι στην Ελληνική Οικονο
και τη εμπειρία του στις ταξιδιωτι
είπε αναφερόμενος στη νέα
κές ανάγκες, αναφέρθηκε ο Διευ
επένδυση Uψους 300 εκατ. ευρώ, που
θύνων Σύμβουλος της ΚΑΕ Γιώρ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
υλοποιεί η Θυγατρική της Philip Morris
Ανοδικά με τραπεζικό άλμα
γος Βελέντζας, τονίζοντας πως τα
International, ο Πρόεδρος και Διευ
ΚΑΕ καθίστανται, οι ιδανικοί συ
θύνων Σύμβουλος της εταιρίας Χρή
αλλά χωρίς αξιόλογο τζίρο
νεργάτες
στος Χαρπαντίδης
Σελ. 9
Σελ. 8
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Για τη σταθερότητα των οικονομικών
Στη Vivechrom ακολουθούμε μα
αποτελεσμάτων της Interamerican κατά
κροπρόθεσμη στρατηγική και στα
την τελευταία πενταετία, αναφέρθηκε ο
θερη πολιτική που όπως φαίνεται
διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας
αποδίδει καρπούς και δημιουργεί
Γιάννης Καντώρος, παρά τις δύσκολες
περαιτέρω αναπτυξιακές προοπτι
συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοκές», είπε, ο διευθύνων σύμβουλος
ντος της χώρας, τονίζοντας τις συνεχι
της εταιρίας Μάκης Προβατάς τη
ζόμενες επενδύσεις
Τετάρτη 22 Μαρτίου
Σελ. 10
Σελ. 8
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr