Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 28.03.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5736
Η συνάντηση διάρκειας δύο ωρών χάλυψε ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων
Με τη γγ της ICAO συναντήθηHε ο Κ. Λwτtεoάχος
Πώς θα «ξεκλειδώσει» το QE της ΕΚΤ
Μια στάλα ανάπτυξη βλέπει ηHSBCγιατo2017
Οριακή ανάπτυξη προβλέπει η HSBC για το 2017
Στήριξη
αντί του 2,7% που αναφέρεται στον προύπολογ
Ε.Ε. σιδηρ
στη σμό. Εφικτός ο στόχος για το πρωτογενές πλεόναοδρομική
σμα, αλλά η καθυστέρηση της διαπραγμάτευσης
σύνδεση Αyαίου
μπορεί να τον θέσει σε κίνδυνο. Πώς θα «ξεχ
Ευξείνου
λειδώσει» το QE της ΕΚΤ
Πόντου
Μετά τη Citi και η HSBC υποβάθμισε πρόβλεψή
τροπος Μεταφορών της ΕΕ,
λαμβάν
της για την ανάπτυξη
της ελληwaς οιχονομίας το
πλήρως την σημασία της όληwή5
Πληρώνει 3.080 εφάπαξ σε
2017, λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδοση στο πρωτοβουλίας
τη σιδηροδρομική
σύνδεση Eugeί
Αιγαίου,
τέταρτο του προηγούμενου έτους
ιία εβδομάδα
λιμανιών
Οπως αναφέρει η βρετανι
ή τράπεζα, η ελληνική
Mμα'a της Ελλάδας
της Βουτο υπερ-επιχουριxό ταμείο
οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσχολίες.
ποίησης της υπό διαμόρφωση δ
ταυτόχρονη προσπάθεια ε
εύρεσης
από δημόσιους
φορείς».
Υποδομών αναφερ
Πτώση 0,71% κατέγραψε
ντή0ηHe στη Σόφια μ
υerό Υποδομών Χρήστο Σποττο Χρηματιστήριο
Επενδύσεις
Το Ενιαίο Ταμείο Εmzagixής Ασφάλση
Εφάπαξ
Μεταφορές
Παροχ
Κομισιόν. Σ
3.080 Εφάπαξ μ
Μάρτιο, μετά τη της
στηρίζουν
η επίτροπο
ές τάσe
πρώτης
ευρώ, επισημαίy
στηρίξει την ελληνική πρόταση
χαμηλότερη τιμή στις 630,58
zeηματοiomση σχεδίων ψηpuxών
διοwητής
Ταμείου Αθανάσιος Καπο
ήσαν στην
υστημάτων έργων υποδομών
δρίαση της εβδομάδας
τάς Οπως αναφέρει η αναχοίνωση, αμτά τα όσα έχ
μεταφορών
χαμηλής
ο βασικό
δημοσιοποιηθεί
χρηματιστή
έργων αστιxών μεταφορά
της έxλe
τμηλόβαθμα στελέχη" σχετ κά με
στην βεβ
βδομάδ
φduταξ παροχών, επσημο
με πτώση
ως έχον
Σπίρτξης είχε διμερή συνά
ότητα γ
την αξιολόγηση
πό τις
τηση με
της ελληνική
αρχές Μαρτί
σημειών
Ταμείου, διευκρινζουμ
Irislo Alexicν "οι δύο χώρες
Τις μεγαλύτερες
από τις
ναβεβαίωσαν πρόθεσή τους
Μετά τη λήψη της 1ης όόση
ευρώ, για την
ειχαστούν στενά την ulo
δέχθη
οι τραπεζικές αρχές
έτους σημειώ
πληρωμή λη
ποίηση σtηgoδeομνή5 σύνδ
τες 1,24%
πληρωμή 3.080 αumpeων
μετοχές
προβεί στη διεκπεραίωση
Πόντου
Αιγαίου,
Γενικός Δείκτης Τιμών
λλαγών
μης εφάπαξ βοηθημάτων (για
τέως Ταμείο Πρό
συμπεριλαμρανομένης τη
στις 635,66 μονάδες
33,915
ιας Δημοσίων
νής Χρηματοδότησης,
σημειώνοντας πτώση 0,71%
Μάρτιο 2017
σύμφωνα με τη
57.924.400 μετοχές.