Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Δεν πάει άλλο με τα ανασφάλιστα ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -1ο:1.00Ε Α.Φ. 4924 Σάββατο 25.03.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Νέο υποχατά
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο:
Lavipharm
στημα ΑΒ
Επιχειρηματιχές ευκαιρίες στο
Δεν παραχωρεί τον έλεγχο owογένεια
Ουtμπε2ιστάν
Λαβίδα
Borouλόπουλος
Ο εφιάλτης του AOR
χίζeι την ανάπτυξη
τής στην Κρήτη
εγκαινιάζει τη
Πέμπτη
23/03/2017
ολοκαίνουριο
μά της στην ΝΕ
Στο πλαίσιο αυτό, η
εταιρία
ότι από πς 2313
για τρεις μέρες, οι κά
στοιχειώνει τις τράπεζες
της Κρήτης, θα μπορούν
Κουν όλα τα άριστης
όmpας προϊόντα της ΑΒ 10%
φθηνότερα
στήματα ΑΒ
Επιπλe
θημεgo
θα μπορ
ενημερωθούν για τις
ξεχωριστές προσφορές
πλατφόρμα
για τοις αγρότες
Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & μερίσματος για την χgητη
2016: Δευτέρα
7 Ιουλίου 2017.
Οwoνομικό Ημερολόγιο για
Ημεραην οι αποκοπή
την χρήση 2017
ως στροφής μετοχeού κεφαλαίου
λούθως
Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017
Ημεροσηλα προσδιορισμού
Ανακοίνωση
διxαιούχων της επιστροφής
ιρεία
Καταστάσεων της χρήσης 2016
του μετοχιxού κεφαλαιου
πτυξε ηλεκτρονική πλατφόρ.
Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017
(record date): Τρίτη 11 Ιουλιου
datafa
gr) με
μετά το xλeίσμLo συνeδρία- 2017
της οποίας οι γεωργοί έχουν
Χρηματιστηρίου Αθητη δυνατότητα να καταγράφ8. Ημερομηνία ένα Εηςxαταβολής της
2. Ετήσια Τακτική Γενική Συν
κού κεφαλαίου: Δευτέρα 17 ΙουΟ έλεγχος της ποιότητας στοιχείων ενερητwoύ που θα διεΤις
γορές γεωργικών
νερnθεί πριν τα
ress tests απειλεί να τινάξει τx σχέδια τον
λευση των μετόχων: Τετάρτη 1
Nov 2017
Ιουνίου 2017
τραπεζιτών στον αέρα. Απαιτούνται άμεσες κινήσεις για
9. Ημερομηνία δημοσίευσης
άρση αβεβαιότητας, αποφευχθούν χειρότερα.
της για να τα 3. Ημερομηνία αποκοπής εξαμηνιαίας
owονομικής έκθεΤις εργασίε
μερίσματος για την χρήση 2016
σης 2017: Πέμm 21 ΣεπτεμΔευτέρα 10 Ιουλίου 2017
βρίου 2017
Βαθιά ανησυχία επ
σης μεταξύ 8υβέρνησης και
ρολόγιο εργασιών
θεσμών, xvρίως όσον αφορά
ήσεις
4. Ημερομηνία προσδιορισμού Σε περίπτωση τροποποιησης
ελληνικών τραπεζών για την
στο χρονικό σημείο που αυτή
Τις αγορές
bιαιοίχων μερίσματος για
παραπάνω ημερομηνιών
πορεία της διαπoαγμάτε- ολοκληρωθεί,
χρήση 2016 (record date
Εταιρία θα ενημεgχήσει
Τα πανιά
το επενδυτιa6 κοινό με veότερη
Τρ τη 11 Ιουλίου 2017
νωση, αναφέρeι η εταιρ
λήσεις