Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
χ
ολ
ή
κ
κ
ι
α
ν
υ
ο
ο
ρ
τ
π
κ
ό
ε
τ
λ
ύ
η
ποβάλουν έσω του διαδικτυακο ρυξη (ΦΕΚ
υ
οκή
ρ
π
ν
νησε και αποκλειστικά µ
η
τ
100,
9
σ
ι
1
3
α
τ
1
ν
3
ο
1
χ
2
έ
αρ
Ππ
Ε
υ
Σ
3
ο
Α
ς
ι
π
ν
τ
ς
σ
ω
ε
ι
ί
ε
α
γ
ξ
στο
τ
ύ
l
i
ρ
a
η
κ
m
ις οδη
ο
e
τ
ρ
)
Π
0
χος
14:0
ύ
ι
ε
ρ
α
Τ
ί
χ
έ
σ
7
µ
α
1
κ
0
0
ι
2
0
δ
:
ια
08
ς
ε
0/3-3
ρ
1
ώ
ι
α
κ
ες
ήσεων για εργάσιµες ηµέρ r.
.g
p
e
υ
s
ο
a
τ
@
7
i
1
s
0
Κ/2
nimero
e
ύ
εις τακτικο
ς
πιστηµιακή
ια
ε δικαστήρ
ης
πηρεσίες τ
έπει
ρ
π
ι
ο
ι
φ
ή
ψ
να
ι
α
κ
ν
υ
ο
σ
ρώ
ή
κ
ι
ν
ο
ρ
τ
κ
ε
λ
νη
Π,
Ε
Σ
Α
ο
τ
σ
ς
οχή
ου
τ
ω
σ
έ
µ
ά
στικ
υ
ο
π
ό
τ
ύ
ο
κ
δικτυα
γίες
η
δ
ο
ς
ι
τ
ς
α
ώντ
στην
ι
α
τ
ν
ο
χ
έ
ρ
πα
ΦΕΚ
(
η
ξ
υ
ρ
ή
κ
προ

Σ
Ε
Ω
Ρ
Η
Ι
Α
Τ
Ν
Υ
Ο
Τ
ΖΗ
ι
α
τ
ε
κ
σ
υ βρί

Εκπαί
πρέ
ι
ο
ι
φ
ή
ψ
ο
υπ
χώρας. Οι
νική
ο
ρ
τ
κ
ε
λ
η
ν
υποβάλου µέσω του δ
ικά
τ
σ
ι
ε
λ
κ
ο
π
α
έχον
24.03.2017
ρ
α
π
υ
ο
π
τις οδηγίες Τεύχος Πρ
17
0
2
3
3
/
0
1
ιώ
α
κ
ς
ε
ρ
έ
µ
η
εργάσιµες sep.gr.
a
@
i
s
o
r
e
m
i
en

#657

ψη,
η
λ
σ
ό
ρ
π
ν
■ Τη
η
µε σύµβασ τικού
ιω
δ
ι
ς
α
ί
σ
α
γ
ερ
νου
έ
µ
σ
ι
ρ
ο
υ
δικαίο
κά
ι
λ
ο
ν
υ
σ
,
υ
χρόνο
ν
ω
µ
ό
τ
α
ν
ω
τεσσάρ
η
σ
η
ί
ο
π
ο
λ
υ
για την
ν
ω
γ
ρ
έ
ο
π
υ
των
ό
«Κοινωνικ
»κ
ο
ί
ε
λ
ω
π
ο
τ
Παν
ό
«Κοινωνικ της
ακείο»
µ
ρ
α
Φ
ψη,
η
λ
σ
οµή
ό
∆
ρ
«
π
ς
ν
η
η
ξ
Τ
ά
ρ
■
Π
η
σ
α
β
σι
α
Β
ς
ή
µε σύµ
χ
ο
ρ
Πα
ύ
ο
κ
ι
τ
διω
θών»
α
γ
Α
εργασίας ι
υ
ο
ν
έ
ο
µ
ε
σ
ι
σ
ρ
ω
ο
ν
ί
υ
ο
ο
ί
κ
α
ανα
δικ
ά
κ
ι
λ
νο
ήµος
χρόνου, συ ων
δ
µ
ό
τ
α
ν
ω
ρ
ά
ιοκάστρο
α
ρ
Ω
τεσσ
η
σ
η
ί
ο
π
ία
ο
ν
λ
υ
ω
ν
ν
ι
η
ο
τ
κ
ι
α
α
ί
π
ι
σ
ε
γ
ικα
δ
α
ι
ν
δ
ω
η
γ
ρ
υ
έ
ο
ί
407
πριλ
0
3
Α
3
των υπο
3
1
ς
3
ι
2
τ
σ
υ
ι
ό
νετα
17 το
κ
0
ι
ώ
2
ν
ρ
/
η
ω
Κ
λ
ν
1
ι
κ
ο
ο
η
Κ
408
λ
ξ
«
0
ο
υ
ι
3
ρ
3
α
ή
κ
1
κ
ς
3
ο
ε
ή
2
ρ
σ
κ
π
η
α
ι
την
τηµ
ι ■ Ξεκίν
σ
α
α
ι
ι
κ
γ
π
ε
»
ν
ν
ο
ί
ω
α
ε
ε
Π
λ
σ
gr.
ύ
ή
.
τ
ο
ι
p
κ
e
α
ι
s
π
ν
a
ω
ω
τ
σ
@
Παντοπω
ο
ς
ς
ολή
ς τη
ύ πρ
β
ε
ό
ο
ί
ο
κ
κ
σ
ι
ι
π
τ
ε
ν
υ
κ
ρ
ω
α
η
ν
τ
ι
π
ο
ς
υ
ι
«Κ
ικές
θέσε
τ
σ
4
α
0
κ
4
ι
δ
α
ι
ι
γ
α
α
ν
κ
Π
ς
ι
α
Ε
η
α
ι
τ
Σ
κ
ρ
Α
»
ή
ν
τ
ο
υ
ί
σ
ο
ε
α
κ
σ
δικ
ρώ
ε
η
σ
λ
Φαρµα
π
ς
µ
η
υ
σ
σ
υ
ε
α
δ
ν
Π,
ί
ι
Ε
α
ή
ε
Σ
π
µ
π
κ
Α
ο
έ
Ε
ρ
∆
ο
τ
«
π
σ
ι
ς
ο
ς
η
οχή
τ
ψήφι
Πράξ
ε
ο
µ
π
µ
υ
υ
ι
τας
σ
Ο
ν
.
η
ώ
ς
σ
θ
α
η
ν
υ
τ
ρ
ί
ο
ώ
α
ώ
λ
κ
χ
ι
ο
ή
ικ
ασ
ακ
Παροχής Β θών» ποβάλουν ηλεκτρον διαδικτυακού τόπου
υ
υ
ΦΕΚ
(
ο
Αγα
τ
η
ξ
ω
υ
σ
ρ
έ
ή
µ
κ
τικά
προ
σ
ν
ι
00,
ε
η
τ
1
λ
9
σ
κ
ο
ι
1
ο
ε
3
α
π
τ
σ
1
α
ν
3
ω
ο
1
ν
χ
ί
2
έ
αρ
ακο
Π-

ο
π
α
ρ
από χώ
ά
λ
λ
α
(
ς
η
ξ
υ
τ
π
ά
ν
α
ά
ι
χ
σε τρο
.
)
ς
α
λ
ό
ι
κ
ε
τ
σ
α
µ
ό
ζ
ι
κ
δεν ορ
ό
κ
ι
τ
σ
υ
κ
λ
ε
ι
α
τ
ε
ρ
έ
φ
σ
Προ
,
ς
ή
ρ
π
µ
α
λ
ς
η
ξ
ό
δ
»
ο
τ
ς
α
ί
σ
«πακέ
υ
θ
ν
ο
λ
λ
ά
β
ι
ρ
ε
π
ο
τ
σ
υ
ο
λ
.
ς
ηλιό
α
ί
µ
η
φ
ο
ρ
ε
τ
σ
υ
ή
κ
ι
τ
π
ο
ο
ρ
π
µε
1
2
8
1
.
Θ
.
Τ
:
ς
ε
ί
ρ
ο
φ
Πληρο



Τελευταία νέα από την εφημερίδα