Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26767 ΕΤΟΣ 88ον
Εμμένει το ΔΝΤ να στηρίξει και
ΣΕΒ: Αδιέξοδη
πολιτική
αντιπολίτευση νέα μέτρα
διατήρηση των
υψηλών δημόσιων
δαπανών
ρη δουλειά γ
γεφυρωθ
Να εκλείψο
διαφορ
ρνήθη
φορικά μ
λειτουργίες
διαπραγμ
κλήρωση
φιλικές προς τη
μπληρ
δευση,
φορες
γρήγορα μ
πτυξη) πο
ρούμι
οτι μετ
οντας δη
η λεγόμενη ιδ
γραμμ
σια αγαθά, με τη
ρογράμμ
τά τεχμήριο χαρακτηρίζει τη
ελεί γ
ο ΔΝΤ χαθορ
ή πρωτοβουλ
με τη
σμου στο εβδ
ξελίξ
ής κυβέρ
ΔΝΤ είχ
ρελθό
ότι στ
νησης στην Ελλάδ
συναίνεση
55,4%
ΑΕΠ (έ
54,1% στην Ε
ση. Ω
με βάση
φερε χαρακτηρ
τηση αυτή τίθ
αν ότητα της χοινωνία
ήδη το
προσθ
άρχει συμφ
στην κατεύθυνση
Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο
ρογράμμ
ρον απέχουμε
Ευρώπη που
ραγματ
φές μ
πρόσωπος του Διε0νούς Νομισματιxού τα μμ
της αντιπολίτευσης».
σέβεται τις
Τζ. Ράις
ρώτηση
λο που στις δ
ραγματεύσεις των Βρυ
ολοκληρωθεί η δ
ρη αξιολό
ό την
βασικές αξίες
έχει σημ
γηση χωρίς της χρηματοδοτική συμ
α την εφαρμογή τ
διαφορές μεταξ
Ζητά ο ΠτΔ
λίγο πρ
η οριστ
της ελλ
ής κυβέρνηση
θεί. Ω
Συνάντηση Πρ. Παυλ
ό χαι τα εργασιακά. Επεσή
ουBuμίζοντας ότ
λου με τον Γερμανό ΥΠΕΞ Z
έχει ση
λλά θ
της επίτευξης συμφ
χφρασμένη
Γκάμπριελ
Προτροπή ΕΚΤ σε τραπεΖες: Βρείτε γρήγορα λύση Η Ελλάδ
μπαρατ
με τη
με τα χαμηλά κέρδη σας
λους τους εταίρους
ην Ευρ
ή Ενωση, γι
μια Ευρώπη ευημερού
μια Ευρ
Νοέμβριο του 2014 δη
ργήθηzε η ευρ
Η ικανότη
χλευση
ου τραπεζιxού τομέ
τις β
ς αρχές
και αξίες πά
ή τραπεζική
α. Αποτέλεσε
ν άντληση ρευστότητ
δηλαδή της Δημ
λήρως τη
δύνων. «Ω
ς μίας της Ευρωζώνης
θεμέλια για έ
η κριση
ρδοφορίας
λόγω της χαμηλής
ε ο Πρ
ικής Δ
ημένη Ε
νης, τ
ληξε τις
γορές, στη
δρος της Δημοzρ
Πρόεδρος της Ευρ
ης ΙΙ
άρρευση
ής Κεντρικής Τρ
ς, Μάριο Ντρ
τα τη
για τ
ρολογίζ
ργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιας τη
ξή της στη
αγωγική
της ΕΚΤ
για την εποπτική δραστηριότηής Δημοxp
της Γερμ
φαλής της τραπεζική
θεση, η
Τονίζ
σης, τη
Προεδρ
μαρ Γκάμπριελ
τα το 2016
της ΕΚΤ, Ν
λ Νου, ανέφερ
ζον δ
μεταξύ άλλων, ό
ραπεζ
δίδαξε η κρίση
Ο Πρόεδρος της Δ
ροβλημ
ξυπηρ
στική ρύθμιση χαι η
η ισχυρή χα
ΣΕΛΙΔΑ
γράμμισε ό
ων τραπεζών συμβάλλ
στη λιώδη
συστατικά για έ
λογισμ
θερο το
ELA: Εκτακτη ρευστότητα 400 εκατ
χαμηλή
ρδοφορ
ραπεξ
ραπεζίτη
ρβολική χαλάρωση του
Πράγμ
ευρώ στις ελληνικές τράπεzες
ας: «Ε
κανονιστικού πλαισίου ήταν μια από
δεδειγμ
ζες να βρο
ρόπου
τη διεθνή χρη
ν προχλήσε
σης αυ
η χριση
ηση τ
φελος μ
ης ρευστότητας, προχώρησε ηΤράπεζα της Ελ
Χατ. ευρώ, μ
του μηχ
σχυρή
αναχαμψης στη ζώνη
του ευρ
η χαλ
υπηρετούν
Ο Ντράγ
ξης. Κ
χο τη
Συμβούλιοτης ΕΚΤ δεν δ
αντίρρηση στον παθο
λευταία χρόνια ο
ές τράπεζ
γάλη πρόοδ
ρισμό του
ροχής
σχυσης σε ρευστότη
δο. Τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα