Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Στήνεται η οιότgοδρομιχ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4923 Παρασκευή 2403.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Σε wηλό
ΙΚάμπριελ
9ετίας η
Αλμα σε $1,14 δισ
Η Γερμανία να oότγήσει την ΕΕ σε επεν
ετοχή της
τα κέρδη τριμήνου
δόσεις, οιλκότητα
Μυτιληναίος
Bαναtεσταwoνται
Στα υψηλότερα επίπεδα της
λευταίας εwiαετίας βρέθη
η τιμή της μετοχής της
εταιρείας
Μυτιληναίος
ΜΥΤΙΛ 0.00% την Παρασή 17 Μαρτίου καθώς
7,15 ευρώ
7,15 Ευρώ) η μετοχή εyε
τα σενάρια για deals
βρεθεί ξανά πριν από την
zατάρρευση της αμεg
νοι τιμής τρduτEζας
Σεπτεμβρ
Το δυνατό
back της
τιμής
Eurobank, Alpha Bank
Δεκάδες γερμανιχές
Συνολικά πρόστιμα 48.000 ευρώ
ξέπλυμα χρήματος
σε τραπεζες από την Ε.Κ.
Συμβούλο της 21 του 2690/1999, λαμβάνονΕπιτροπή
Κεφαλαιαγοράς τας wτόqη σχετική απόφαση της
κατά την 779/21.3.2017
Γενικής
Συνέλευσης
μετοχών Εταιρίας.
Την παροχή άδειας λε
Την ανάκληση της άδειας λει
ργίας απν υπό μετατροπή τougγίας της
gίας IASON
Τον προσε)ή Μάιο θα έχουμε το πρωτο κρίσιμο
εταιρεία ΜΠΛΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΕΔΡΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
για τις
ς εταιρείες με βάση
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΟΙΚΙΑΚΟΣ
Ε ΙΙ ΕΝ Δ Υ.Τ.
αυστηρότερο εποΑμφιβόλου
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ με έδρα πλαίσιο. Φουντώνουν τα σενάρια γιαdeals με αιχμή τις
ΕEΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε., ως
μεταφορές χρημα
Ανώνυμη Εται eία Επενδίσe
στην Αθήνα κατ' εφαρμογή της
ιρείες που, ενδεχομένως, δεν θα περάσουν τον
χώρες
περ. της παρ.
1 του
Ευρώπης
έα μία ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ
39 ν.36062009
λάχιστον 27 γερμα
ΑΝΩΝΥΜΗ
τράπεζες, το ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Την επιβολή προστίμου συνο- Αξιοσημείωτη είναι η αναφ- wληθούν να wτοβάλουν
ύφους 25.000 ευρώ στην ορά της γενικής δurυθύντg. για
2016 -πρώτη χρονιά
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, σύμφωνα με τις τράπεtα
EUROBANK
ιας σης Ασφαλι- εφαρμογi
Solvency II
bank, όπως
διατάξεις του ν. 2778/1999 xαι ERGASIAS
γιx παράβαση των
στιχων Εταιρειών Ελλάδος
ετήσιες
αναφορές
πτει η γερμανική
ως οgγωνισμος ΕναMucτxών διατάξεων των άρθρων 25
κας Μαργαρίτας Αντώνάκή ελληνικές
ασφαλιστικές
Suddeutsche Zeit
Επενδύσεων με
ρική 27
άρθρων
σε άποψη που δημοσίευσε επιχειρήσεις
εργάζονται ήδη
διαχείgιση, σύμφωνα με τις δ
προέρχονταν από
στο περιοΟι των μεσιτών
από σημερα εντατικά
τάξεις του 4209/2013
άρθρων 4, 6, 10, 17 της απόφατην Ρωσία,
σης 1452/1.11.2007
του ΔΣ της
ασφαλίσεων
(ΣΕΜΑ): σ' αυτό. Το Solvency II είνα
τράπεζες
Μάιος θα
ένας μήνας
μφίβολα μια μεγάλη
Την ανάκληση της άδειας λε
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Συνολικά
τουργίας της Εταιρίας της εται- της απόφασης 4/129/14-4-1998
την ελληνική
ς για τις ασφαλι
ρόκληση γ
σημαντ
δημοσίευμα της γερμανική
ρας ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλασwές επιχειρήσεις, καθώς
ασφαλιστική αγορά»
εφημερίδας στους λογαρ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ αγοράς, επτά την παροχή
σμούς γEαμανιxών τραπεζών
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, με έδρα όντιχών νmpεσιών
δυνητικούς πελάτες
δολάρια, αναφέρει η
ηρεσία
Deutsch