Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3483O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ ΤΗΝ 15η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΩΝ
ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ∆ΕΚΑ∆ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
∆ΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟ
∆ΗΜΗΤΡΙΟ

∆ήµοι και Υγεία
Πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµαρχείο Καλλιθέας η
15η Συνάντηση Εργασίας Υγιών Πόλεων µε την παρουσία δεκάδων εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην έναρξη των εργασιών χαιρετισµό
απηύθυνε ο ∆ήµαρχος Καλλιθέας κ. ∆ηµήτρης Κάρναβος, Αντιπρόεδρος Α΄του ∆.Σ. του Ε.∆.∆.Υ.Π.Π.Υ
σηµείωσε ότι: «Με ιδιαίτερη τιµή και χαρά υποδεχόµαστε στην πόλη µας, την Καλλιθέα, την 15η συνάντηση του ελληνικού διαδηµοτικού δικτύου
υγιών πόλεων. Πρόκειται αναµφίβολα για µια υψηλού επιπέδου επιστηµονική συνάντηση, µε άκρως
ενδιαφέροντα θέµατα και µε εισηγητές µεγάλης
τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης.
Οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες του ∆ικτύου είναι
απαραίτητα εργαλεία για τους ∆ήµους, ώστε να
προσφέρουν υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής
υγείας στους πολίτες τους.»
Ο Πρόεδρος του Ε.∆.∆.Υ.Π.Π.Υ και της ΚΕ∆Ε κ. Γιώργος Πατούλης, ∆ήµαρχος Αµαρουσίου κατά το χαιρετισµό του επεσήµανε: «Οι ∆ήµοι µπορούν να επηρεάσουν αρκετούς από τους παράγοντες που ρυθµίζουν την Υγεία των πολιτών και η προσπάθειά µας
είναι να εκσυγχρονίσουµε τις πολιτικές µας».

«Σ∆ΑΕ: Από το
σχεδιασµό στην
υλοποίηση»
>> ΣΕΛ. 9

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ορίστηκαν οι νέοι
αντιδήµαρχοι
>> ΣΕΛ. 5

Τιµητική εκδήλωση για
τον Μητροπολίτη Σµύρνης
∆ιοργάνωσε η ΕΣΤΙΑ Νέας Σµύρνης

>>ΣΕΛI∆Α 4

∆ωρεάν
µαστογραφίες
Β' ΚΑΠΗ ΑΛΙΜΟΥ

Ενηµέρωση για την
ανάπλαση του
παράκτιου µετώπου
O ∆ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου ∆ιονύσης Χατζηδάκης, παραχώρησε συνέντευξη στην µεγάλη Γερµανική εφηµερίδα
Sόddeutsche Zeitung, στα πλαίσια σχετικού αφιερώµατος
για την αξιοποίηση του παραλιακού µετώπου της Αθήνας.

>> ΣΕΛ. 9

>>ΣΕΛ. 4

>> ΣΕΛ. 6

Ενίσχυση µε
ηλεκτρονικό εξοπλισµό
Ο ∆ήµος Μοσχάτου - Ταύρου
ανταποκρινόµενος στα
αιτήµατα των διευθύνσεων
των σχολικών µονάδων της
δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, κάλυψε τις
ανάγκες των σχολείων µε
σύγχρονο ηλεκτρονικό
υλικό.

>>ΣΕΛ. 8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα